Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje primerljive dolgoročne vrednosti z vrednostjo žlahtnih kovin, zlasti vrednosti zlata.

Naložbena politika

Naložbena politika podsklada bo usmerjena v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja in predelava žlahtnih kovin oziroma poslovanje (nakup, prodaja, posredovanje ipd.) z žlahtnimi kovinami. Naložbe v lastniške vrednostne papirje Podsklad bo najmanj 85% svojega premoženja imel naloženega v lastniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih, in sicer najmanj 80% v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v panogo z žlahtnimi kovinami oz. v eno izmed panožnih skupin znotraj panoge proizvodnje in predelave žlahtnih kovin oz. poslovanja z žlahtnimi kovinami. Naložbe v druge prenosljive vrednostne papirje Naložbe podsklada v druge prenosljive lastniške vrednostne papirje bodo znašale največ 10% vrednosti vseh sredstev podsklada. Naložbe v vrednostne papirje v postopku prve prodaje Podsklad bo največ 20% svojega premoženja nalagal v prenosljive lastniške vrednostne papirje v postopku prve prodaje. Naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov. Podsklad bo največ 25% svojega premoženja nalagal v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov. Naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov, katerih poslovanje ni usklajeno z določbami Direktive o investicijskih skladih iz 19. točke prvega odstavka 3. člena ZISDU-1, lahko predstavljajo skupno največ 25% vrednosti vseh sredstev podsklada. Naložbe v depozite Podsklad bo največ 15% svojega premoženja nalagal v bančne depozite.


 • 0,00EUR
 • -
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu 1,00%
 • Konverzija vplačil T za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 7:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevek za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 7:00
 • Skrbniška provizija 0,20%
 • Upravljalska provizija 2,00%
 • TRR SI56 0510 0801 3070 742, odprt pri ABANKI VIPI d.d.
 • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse