Splošni pogoji opravljanja storitev

Družba VZAJEMCI d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: VZAJEMCI) je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti izvaja tudi storitve za svoje uporabnike oz. naročnike; vse v skladu s svojimi splošnimi in posebnimi pogoji opravljanja storitev ter z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

Vsebina Splošnih pogojev opravljanja storitev (v nadaljevanju tudi: Splošni pogoji) je naslednja:

1.    Uvodne določbe
2.    Splošno o razmerjih z naročniki
3.    Splošno o storitvah
4.    Spremembe podatkov
5.    Nastanek in izvajanje naročniškega razmerja
6.    Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic
7.    Pravica do ugovora
8.    Prenehanje naročniškega razmerja
9.    Obdelava osebnih podatkov


I. Uvodne določbe


1.

Pojmi oziroma izrazi, definirani v teh splošnih pogojih opravljanja storitev, v posebnih pogojih opravljanja posameznih storitev, v naročniških pogodbah, v prilogah in v ostalih dokumentih, katerih priloga oz. del so Splošni pogoji opravljanja storitev, imajo pomen, kot ga določajo Splošni pogoji – razen če sami Splošni pogoji ali dokumenti določajo drugače ali če drugače nedvoumno izhaja iz konteksta besedila Splošnih pogojev ali navedenih dokumentov.

Predmetni Splošni pogoji se uporabljajo in so del pogodb, ki jih sklepajo tako VZAJEMCI kot tudi njihove povezane družbe, kadar je v posamični pogodbi to posebej dogovorjeno. V izogib dvomu se v primeru, da je v posamični pogodbi sklenjeni z z VZAJEMCI povezano družbo dogovorjena uporaba predmetnih Splošnih pogojev, šteje, da izraz VZAJEMCI označuje tudi z VZAJEMCI povezano družbo, s katero je naročnik sklenil posamično pogodbo.

2. 
    
Opredelitev pojmov:
•     Storitve so tiste storitve, ki jih VZAJEMCI, njihove povezane družbe in pogodbeni partnerji zagotavljajo svojim uporabnikom oz. naročnikom, po vsebini in na način, določen s temi splošnimi pogoji, morebitnimi posebnimi pogoji in prospekti storitev;
•        Naročnik je fizična ali pravna oseba (uporabnik storitev), ki z VZAJEMCI sklene naročniško pogodbo za storitve;
•      Naročniška pogodba je vsaka pogodba (ne glede na poimenovanje pogodbe, npr. naročniška pogodba, dogovor, sporazum ipd.) med naročnikom in VZAJEMCI ali med naročnikom in z VZAJEMCI povezano družbo, po kateri VZAJEMCI ali z VZAJEMCI povezana družba zagotavlja naročniku opravljanje storitev. Naročniška pogodba je pisna in je sklenjena, ko jo podpišeta naročnik in VZAJEMCI oziroma z VZAJEMCI povezana družba, če ni v naročniški pogodbi določeno drugače;
•       Posebni pogoji so:
-    posebni pogoji opravljanja posameznih posebej opredeljenih storitev VZAJEMCEV, njihovih povezanih družb in pogodbenih partnerjev,
-    pogoji, omejitve in navodila drugih ponudnikov, namenjenih naročnikom (kot npr. pravila upravljanja skladov, pravice iz netržnih vrednostnih papirjev, ter vsi drugi pogoji, omejitve in navodila v zvezi z uporabo posamezne storitve.
Če Posebni pogoji obstajajo in določajo, da so neločljivi sestavni del Splošnih pogojev, potem veljajo v okviru oz. kot del Splošnih pogojev oz. ob smiselnem upoštevanju Splošnih pogojev. Posebne pogoje smejo VZAJEMCI ali drug njihov izdajatelj (drug ponudnik storitev oz. izdajatelj vrednostnih papirjev ali alternativnih naložb) kadarkoli spremeniti. V primeru, da se vsebina Posebnih pogojev razlikuje oziroma je v navzkrižju z vsebino Splošnih pogojev, prevlada vsebina Posebnih pogojev. 
•      Priloge so vsak in vsi dokumenti, ki so priloženi naročniški pogodbi, in vsaka in vse listine, na katere se naročniška pogodba izrecno ali smiselno sklicuje. Priloge so lahko dostopne naročniku v fizični obliki ali pa je navedena spletna stran, na kateri je posamezna priloga dostopna naročniku;
•      Račun je vsak račun, ki ga VZAJEMCI izdajo v breme naročnika za opravljene storitve in za morebitne druge naročnikove obveznosti do VZAJEMCEV;
•     Storitve drugih ponudnikov so storitve, do katerih VZAJEMCI naročnikom zagotavljajo dostop in se to zagotavljanje dostopa šteje za storitev;
•     Ugovor je pritožba naročnika zoper odločitev, izvajanje, zaračunavanje ali drugo ravnanje VZAJEMCEV v zvezi z opravljanjem storitev po naročniški pogodbi. 

II. Splošno o razmerjih z naročniki


3.

Splošni pogoji, vrste in vsebina storitev, Cenik in ostali javno dostopni podatki, potrebni za obveščanje naročnikov, so dostopni na spletni strani VZAJEMCEV www.vzajemci.com in na njihovem sedežu.

4.

Da bi se odpravilo tveganje za nezmožnost zagotavljanja storitev oz. da bi bile kontinuirano zagotovljene storitve v skladu z naročniško pogodbo in storitve po morebitnih drugih pogodbah z VZAJEMCI, naročnik s sklenitvijo naročniške pogodbe ali katerekoli druge pogodbe z VZAJEMCI vnaprej daje privolitev, da lahko VZAJEMCI naročniško pogodbo oz. drugo pogodbo z naročnikom, v celoti ali delno (tj. vse svoje pravice in obveznosti iz naslova naročniške pogodbe oz. druge pogodbe ali njihov del), prenesejo na tretjo osebo, ki bo od tega prenosa dalje nosilka vseh prenesenih pravic in obveznosti VZAJEMCEV iz naročniške pogodbe (vključno z obveznostjo izvajanja storitev po naročniški pogodbi in s pravico prejemanja plačil za opravljene storitve) oz. iz druge pogodbe.

 

III. Splošno o storitvah


5.

VZAJEMCI izvajajo storitve oz. omogočajo naročnikom dostop do storitev v okviru svoje vsakokratne ponudbe storitev ter v skladu s svojimi zmožnostmi, z naročniško pogodbo in veljavnimi predpisi. Glede na določene pogoje posameznim naročnikom posamezne vrste storitev lahko niso dostopne.

6.

Storitve sme naročnik uporabljati zgolj za lastne potrebe in jih, brez posebnega predhodnega pisnega dogovora z VZAJEMCI, ne sme nadalje prodajati, odstopiti ali z njimi kakorkoli drugače razpolagati. V nasprotnem primeru to pomeni zlorabo pravic s strani naročnika in obenem kršitev naročniške pogodbe.

7.

VZAJEMCI ne odgovarjajo naročniku ali tretji osebi za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, ki bi nastale naročniku ali tretji osebi pri izvajanju storitev po teh Splošnih pogojih, razen v primerih njihovega naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti, pri čemer se ravnanje VZAJEMCEV presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.

8.

Naročnik v celoti prevzema vso odgovornost za svoje odločitve glede vlaganj ali drugih storitev v zvezi naložbenimi priložnostmi in iz teh odločitev izhajajočo morebitno izgubo, obveznosti ali stroške.

9.

VZAJEMCI v nobenem primeru ne odgovarjajo za škodo, nastalo zaradi motenj poslovanja, na katere nimajo vpliva; to velja zlasti v primeru višje sile oz. nepredvidljivih dogodkov, kot so: vojna, naravne nesreče, stavke, teroristične akcije, motnje komunikacijskega ali informacijskega sistema, ki jih povzročajo dejavniki izven vpliva VZAJEMCEV, ukrepi oblastnih in regulatornih organov, naročnikovo neupoštevanje določenih varnostnih ukrepov ipd.

10.

VZAJEMCI ne odgovarjajo za morebitno škodo, nastalo naročniku ali tretji osebi zaradi ravnanja ali opustitev finančnih in regulatornih institucij.
 
IV. Spremembe podatkov


11.

Naročnik mora v osmih dneh po spremembi kateregakoli bistvenega podatka (naslova stalnega bivališča, pošte in poštne številke, naslova za prejemanje računov, elektronskega naslova, kontaktne telefonske številke, naslovnika za prejemanje računov, elektronskega naslova za prejemanje e-računov ipd.), ki je nujen za izvajanje naročniške pogodbe in ki ga je posredoval VZAJEMCEM v okviru naročniškega razmerja po naročniški pogodbi, s pisnim obvestilom obvestiti VZAJEMCE o spremembi tega podatka in obenem VZAJEMCEM predložiti tudi uradno listino, iz katere ta sprememba podatka izhaja. Dokler VZAJEMCI tega obvestila ne prejmejo, se šteje, da so obstoječi podatki točni in popolni, vse posledice morebitnih neskladij pa bremenijo izključno naročnika.

12.

V kolikor ima naročnik s posredovanjem VZAJEMCEV sklenjene pogodbe s ponudniki posameznih produktov, mora v roku, navedenem v prejšnji točki, urediti tudi spremembo podatkov pri ponudnikih produktov.

 

V. Nastanek in izvajanje naročniškega razmerja


13.

Pogodbeno razmerje med naročnikom in VZAJEMCI nastane s sklenitvijo naročniške pogodbe.

14.

VZAJEMCI začnejo izvajati storitve po naročniški pogodbi v roku, določenem v naročniški pogodbi.

 

VI. Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic


15.

Vse opravljene storitve ter vse stroške v okviru izvajanja naročniške pogodbe in zaradi katerekoli druge v Ceniku in/ali naročniški pogodbi predvidene okoliščine oz. dejstva je naročnik dolžan plačati v skladu s Cenikom, veljavnim v času opravljene storitve oz. nastanka stroška.

16.

Storitve drugih ponudnikov storitev VZAJEMCI obračunavajo in zaračunavajo naročniku na podlagi podatkov, kot jih sami prejmejo od drugih ponudnikov storitev do dneva obračuna zneskov, lahko tudi izven obračunskega obdobja. Podatke iz veljavnih cenikov drugih ponudnikov, ki jih VZAJEMCI upoštevajo pri obračunavanju in zaračunavanju storitev naročniku, katerih VZAJEMCI ne objavljajo, so naročniku dostopni na način, kot ga je v veljavi pri drugih ponudnikih.

17.

VZAJEMCI naročniku pošiljajo račune v tiskani obliki ali preko elektronske pošte. V primeru izdaje računa v elektronski obliki se ta naročniku pošilja zgolj po elektronski pošti, pri čemer mora naročnik zagotavljati stalno in nemoteno delovanje elektronskega naslova, na katerega VZAJEMCI ta račun pošiljajo, ter sprotno obveščanje VZAJEMCEV o vsaki spremembi elektronskega naslova naročnika.

18.

V primeru neuspešne direktne obremenitve naročnikovega bančnega računa na datum zapadlosti (npr. zaradi pomanjkanja kritja na računu) imajo VZAJEMCI pravico, da postopek direktne obremenitve ponovijo v skladu s svojo poslovno politiko (enkrat ali večkrat in v rokih, ki jih določijo sami).
 
19.

V primeru zamude s plačilom (dela) zapadlih denarnih obveznosti po računu se naročnik zavezuje plačati VZAJEMCEM tudi zakonske zamudne obresti, obračunane od neplačanih denarnih obveznosti od dneva zapadlosti obveznosti v plačilo do dneva plačila v višini obrestne mere za zamudne obresti, določene z veljavnimi predpisi.

20.

Če naročnik ne izpolni zapadle obveznosti do VZAJEMCEV iz računa, se zavezuje naročnik plačati VZAJEMCEM in osebi, ki jo VZAJEMCI pooblastijo za uveljavitev oz. za izterjavo te obveznosti od naročnika, tudi stroške vseh dejanj in opravil, ki jih izvedejo VZAJEMCI in pooblaščena oseba, v višini in v skladu s Cenikom ali določenih neposredno z veljavnimi predpisi (npr. z Zakonom o sodnih taksah, Zakonom o odvetniški tarifi ipd.).

21.

Če naročnik ne plača zapadlih obveznosti do VZAJEMCEV, pri čemer pa ima naročnik na računu VZAJEMCEV dobroimetje iz kateregakoli naslova ali mu VZAJEMCI dolgujejo karkoli drugega iz kateregakoli naslova, smejo VZAJEMCI kadarkoli pobotati (kompenzirati) svoje terjatve do tega naročnika s terjatvami tega naročnika do sebe.

22.

Ne glede na ostala določila Splošnih pogojev smejo VZAJEMCI plačilo katerekoli svoje zapadle terjatve do naročnika kadarkoli uveljavljati v sodnih in drugih ustreznih postopkih v skladu z veljavnimi predpisi.

23.

VZAJEMCI imajo pravico, da obračun in izvedbo zaračunavanja storitev poverijo tretji osebi.

 

VII. Pravica do ugovora


24.

Naročnik ima pravico do ugovora zoper vsako odločitev VZAJEMCEV in zoper vsako njihovo ravnanje v zvezi z izvajanjem naročniške pogodbe. Ugovor mora naročnik podati v roku petnajstih dni od dneva, ko je izvedel za sporno odločitev ali ravnanje, vendar najkasneje v šestdesetih dneh od dneva izdaje računa oz. od dogodka, ki je predmet ugovora, in sicer na poslovni naslov VZAJEMCEV. Naročnik lahko svoj ugovor poda VZAJEMCEM tudi po elektronski pošti na naslov [email protected].

25.

O ugovoru odloča oddelek VZAJEMCEV, pristojen za reševanje ugovorov. Odločitev glede ugovora morajo VZAJEMCI poslati naročniku na način, s katerim je mogoče dokazati njeno vročitev. Če je naročnik poslal ugovor po elektronski pošti, se šteje, da soglaša, da mu lahko tudi VZAJEMCI pošljejo svojo odločitev glede ugovora po elektronski pošti na naslov, s katerega ga je poslal, ali na elektronski naslov, ki ga naročnik navede v svojem elektronskem ugovoru.

 

VIII. Prenehanje naročniškega razmerja


26.

Naročniška pogodba preneha veljati:
•    prvi dan po poteku obdobja, za katerega je bila sklenjena, če je naročniška pogodba sklenjena za določen čas;
•    prvi dan po poteku odpovednega roka zaradi odstopa naročnika ali VZAJEMCEV od naročniške pogodbe, če je naročniška pogodba sklenjena za nedoločen čas;
 
•    zaradi odstopa naročnika od naročniške pogodbe zaradi kršitve naročniške pogodbe s strani VZAJEMCEV;
•    zaradi odstopa VZAJEMCEV od naročniške pogodbe zaradi kršitve naročniške pogodbe s strani naročnika;
•    če naročnik umre ali preneha obstajati;
•    če VZAJEMCI ne smejo več opravljati nobene storitve po naročniški pogodbi; če pa VZAJEMCI ne smejo več opravljati zgolj nekaterih storitev po naročniški pogodbi, naročniška pogodba preneha veljati zgolj v delu glede tistih storitev, katerih VZAJEMCI ne smejo več opravljati, v preostalem delu pa ostane v veljavi, če je to v skladu s pogodbenim namenom naročnika in VZAJEMCEV po naročniški pogodbi;
•        če naročnik ne izpolnjuje več pogojev za sklenitev in obstoj naročniške pogodbe;
•        sporazumno v skladu z dogovorom med naročnikom in VZAJEMCI.

27.

V kolikor naročniška pogodba ne določa drugače, se šteje, da sta naročnik in VZAJEMCI sklenila naročniško pogodbo za nedoločen čas. Če sta VZAJEMCI in naročnik sklenila naročniško pogodbo za določen čas in  po poteku tega časa VZAJEMCI naročniku še naprej zagotavljajo storitve po naročniški pogodbi, se šteje, da se je veljavnost te naročniške pogodbe podaljšala na nedoločen čas.

28.

Naročnik ali VZAJEMCI lahko odstopita od naročniške pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, z odstopno izjavo, ki jo vsaka od pogodbenih strank lahko pošlje drugi na način, s katerim je mogoče izkazati, da je druga pogodbena stranka to odstopno izjavo prejela. V tem primeru naročniška pogodba preneha veljati in pogodbeni stranki preneha zavezovati prvi dan po poteku odpovednega roka.

29.

V naročniški pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, odpovedni rok (ki ne more biti krajši od trideset dni) določi pogodbena stranka v svoji odstopni izjavi, ki jo pošlje drugi pogodbeni stranki – razen če naročniška pogodba ne določa drugače.

30.

Ne glede na ostala določila Splošnih pogojev, mora že obstoječi naročnik na zahtevo VZAJEMCEV predložiti vse, po razumni presoji potrebne listine, da lahko VZAJEMCI kadarkoli ugotovijo, ali naročnik (še vedno) izpolnjuje pogoje za sklenitev oz. obstoj naročniške pogodbe. Če naročnik zahtevanih listin ne predloži, lahko VZAJEMCI štejejo, da naročnik pogojev za sklenitev oz. obstoj naročniške pogodbe ne izpolnjuje več.

31.

Kadar VZAJEMCI glede naročnika ugotovijo obstoj dejstev ali okoliščin, zaradi katerih z naročnikom ne bi sklenili naročniške pogodbe:
•        če bi ta dejstva ali okoliščine ugotovili pred sklenitvijo naročniške pogodbe ali
•        če naročnik pogojev za sklenitev naročniške pogodbe ne izpolnjuje več;
lahko VZAJEMCI odstopijo od naročniške pogodbe z odstopno izjavo, ki jo pošljejo naročniku na način, da je mogoče izkazati, da je naročnik to odstopno izjavo prejel.

32.

Naročnik mora VZAJEMCEM plačati vse obveznosti iz naslova naročniške pogodbe, nastale do prenehanja veljavnosti naročniške pogodbe in nastale zaradi prenehanja veljavnosti naročniške pogodbe.

 

IX. Obdelava osebnih podatkov


33.

VZAJEMCI smejo v okviru svojega poslovanja in razmerij z naročniki pridobivati, hraniti, uporabljati ali kako drugače obdelovati vse podatke, ki jim jih v okviru tega sodelovanja posredujejo te osebe in katere pridobijo ali ustvarijo sami ter so v skladu z veljavnimi predpisi in potrebami VZAJEMCEV oz. njihovo presojo potrebni za:
 
•    sklepanje, izvajanje, spremljanje in prenehanje naročniškega razmerja po naročniški pogodbi in drugih pogodbenih razmerjih, sklenjenih z naročniki;
•    izpolnjevanje obveznosti in za uveljavljanje pravic VZAJEMCEV in
•    morebitne druge namene v skladu z naročniško pogodbo, s Splošnimi pogoji ali drugimi pogodbami, sklenjenimi z naročniki, o katerih so ti obveščeni in so z njimi izrecno ali smiselno soglašali, oz. v skladu z veljavnimi predpisi.

34.

Podatki o naročniku so podatki, potrebni za izpolnjevanje obveznosti VZAJEMCEV in za uveljavljanje pravic VZAJEMCEV iz pogodbenega razmerja s temi osebami, v ostalih primerih pa se naročnik strinja, da je VZAJEMCEM dal svoje soglasje za obdelavo teh podatkov.

S podpisom Naročniške pogodbe naročnik potrjuje, da je seznanjen s Politiko zasebnosti VZAJEMCEV, ki je objavljena na www.vzajemci.com in ki je del naročniške pogodbe. 


X. Veljavnost Splošnih pogojev


35.

O vsaki vsebinski spremembi naročniške pogodbe, kolikor se nanaša na njene priloge(Splošni pogoji, Cenik itd.), morajo VZAJEMCI obvestiti tiste naročnike, na katere se te spremembe nanašajo, in sicer:
•    z objavo teh sprememb na svoji spletni strani www.vzajemci.com vsaj trideset dni pred uveljavitvijo teh sprememb, v primeru, da gre za priloge, ki se objavljajo na spletni strani VZAJEMCEV in
•    s sporočilom na računu, da je naročniška pogodba spremenjena v delu, ki se nanaša na Splošne pogoje, Cenik itd. 

36.

Če naročnik s predlaganimi spremembami ne soglaša, lahko v petnajstih dneh pred uveljavitvijo sprememb brez odpovednega roka in brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja odstopi od naročniške pogodbe s pisno odstopno izjavo, izročeno VZAJEMCEM. V kolikor naročnik v tem roku ne odstopi od naročniške pogodbe, se šteje, da naročnik s temi spremembami soglaša ter da te spremembe zanj veljajo in ga zavezujejo. Z začetkom veljavnosti sprememb do takrat veljavna naročniška pogodba v tem spremenjenem delu preneha veljati, v preostalem delu pa ostane v veljavi ob smiselnem vsebinskem upoštevanju sprememb.

37.

Če je bila sprememba naročniške pogodbe ali njenih prilog potrebna zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi, naročnik nima pravice do odstopa od naročniške pogodbe.

38.

Ti Splošni pogoji začnejo veljati na dan 1.2.2023.

 

Želim nasvet

Želim nasvet

VZAJEMCI d.o.o. velja za vodilno finančnosvetovalno podjetje v regiji. V 20 letih delovanja nam je zaupalo več kot 20 tisoč vlagateljev.