DZUBOX: Kar neuki storijo na koncu, pametni storijo že na začetku

DZUBOX: Kar neuki storijo na koncu, pametni storijo že na začetku

Za nasvet o tem kje iskati naložbene priložnosti smo se obrnili na nekaj najboljših svetovnih upravljalcev premoženja.

Bruce Berkowitz, Fairholme Capital Management:

»Ameriške banke prevzemajo posle evropskim«

Bruce Berkowitz je bil s strani Morningstarja razglašen za najboljšega upravljavca delniških skladov v preteklem desetletju.  Berkowitz  upravlja več kot 6 milijard dolarjev sredstev v delniških skladih družbe Fairholme.

Zdi se da vlagatelji bežijo iz finančnega sektorja, medtem ko vi v skladu ohranjate precejšnjo izpostavljenost v tem segmentu. Kaj vidite v tem sektorju, kar dugi ne?

Prepričani smo, da so se vlagatelji osredotočili na težave, s katerimi se je panoga ukvarjala v letih 2008-09. Še vedno obstaja nesoglasje glede odgovornosti financiranja nepremičn v sredini zadnjega desetletja. Verjamemo, da se je vpogled v bilance podjetij izboljšal in se je sedaj še dodatno povečal z delom večih vladnih agencij. Wall Street je vedno sovražil negotovost. Ameriške banke so imele veliko časa, da so racionalizirale svojo izpostavljenost do problematičnih posojil evropskih držav. Zato se mnoge velike korporacijske strukture sedaj v potrebi po financiranju obračajo k ameriškim bankam, saj veliko največjih evropskih bank ne more ali noče nuditi dolarskih posojil.


John Carlson, Fidelity Investments:

»Težave Zahoda prinašajo priložnosti Vzhodu«

John Carlson, 16-letni veteran družbe Fidelity Investments, je eden najbolj izkušenih upravljavcev premoženja na trgih razvoju. Pred kratkim je bil s strani Morningstarja izbran za upravljalca leta 2011 na področju skladov s fiksnim donosom.

Mnogi vlagatelji so še vedno zaskrbljeni zaradi globalne rasti.  Ali ste zaskrbljeni zaradi težav razvitih trgov, ki vplivajo na rast trgov v razvoju?

Z upadom gospodarske rasti razvitega sveta so se znižali inflacijski pritiski na trgih v razvoju, mnoge centralne banke pa so začele zniževati obrestne mere in uvajati manj restriktivno denarno politiko. Trgi v razvoju so naredili velike korake v zadnjih nekaj desetletjih predvsem zaradi večje povezave z razvitimi trgi. To pomeni, da se razviti trgi ne morejo nikoli povsem ločiti od od trgov v razvoju. Torej, kaj se dogaja na razvitih trgih še vedno vpliva na trge v razvoju. Dobra novica je, da so se z gospodarsko rastjo, ki je upadla na svetovni ravni, inflacijski pritiski v državah v razvoju pričeli zmanjševati in da so centralne banke v številnih državah začele zniževati obrestne mere in uvajati manj restriktivno denarno politiko. Prav tako je potrošniški razred na razvijajočih se trgih močna sila, ki še naprej narašča. To vidimo v Braziliji, kjer je do velikega napredka v potrošniškem razredu prišlo v zadnjih nekaj letih, na Kitajskem, kjer je vlada usmerjena v spodbujanje domače porabe in na področjih, kot podsaharska Afrika, kjer je trend še vedno v zgodnjih fazah. Sčasoma pričakujemo, da bomo videli več izvoza iz trgov v razvoju na ostale trge v razvoju ali pa dolgoročno, da več domače proizvodnje ostane v matični državi za interno porabo. To so dolgoročni trendi. Kratkotočno pa pričakujemo, da bo rast trgov v razvoju ostala razmeroma močna v primerjavi z razvitim svetom, čeprav ne tako močna kot če bi razviti svet, posebej Evropa, ne imel težav z upadom gospodarske aktivnosti.


David Herro, Oakmark:

»Panične prodaje ustvarjajo najboljše priložnosti«

David Herro upravlja 7,2 milijarde dolarjev v skladu Oakmark International. Morningstar ga je razglasil za najboljšega upravljavca globalnih delniških skladov preteklega desetletja.

Vlagatelji so se umaknili iz Japonske po marčevskem tsunamiju 2011. V času gospodarskih težav vlagatelji oklevajo pri naložbah v delnice finančnih družb. Navkljub temu ste vi povečali svoje pozicije tako na Japonskem kot tudi v finančnem sektorju. Zakaj ste stavili proti trendu in kako bi pomirili vlagatelje, ki bi jih lahko skrbelo takšno povečanje privzetega tveganja?

Naravne katastrofe, kot lanski potres in tsunami na Japonskem, so kratkoročni pojavi, ki ponavadi poslovanje podjetij prizadanejo za četrtletje ali dve. Vendar pa se zaradi tega vrednost podjetij ne sprememi, saj takšen dogodek spremeni le kratkoročen nivo prihodkov in ne pomeni strukturnih težav. Logika trga pa je takšna, da prvim znakom težav sledi val prodaj. Japonska še naprej velja za najbolj ugodno vrednoten trg. Japonski trg je v drugi polovici leta 2011 bil vrednoten po manj kot knjigovodski vrednosti delnic, podjetja so beležila strmo rast dobičkov in to navkljub nizki vrednosti jena. Tako tsunami, kot kasneje poplave na Tajskem, so resda znižale nivo dejavnosti podjetij in korporacij, a pričakujemo povečan obseg poslovanja, zvišanje dobičkov in morda celo V-odboj japonskega gospodarstva. Kar se tiče naložb v finančni sektor pa sledeče: predpostavlja se, da so vsa finančna podjetja v Evropi talci dolžniške krize. A tisti, ki vidijo preko apokaliptičnih naslovov lahko najdejo zdrava in dobičkonosna podjetja z ustrezno kapitalsko strukturo. Ti časi za ta podjetja gotovo niso rožnati. A navkljub temu poslujejo uspešno, medtem ko so njihove delnice izrazito podcenjene. Tisti, ki svoj naložbeni portfelj upravljajo na osnovi naslovov dnevnih časopisov, ustvarjajo naložbene priložnosti za tiste, ki iščemo naložbe v kvalitetna podjetja, delnice katerih ljudje panično prodajajo.


Anthony Bolton, Fidelity:

»Kitajska s pomočjo Evropi ščiti svojo valuto«

Anthony Bolton je znan upravljalec v Združenem kraljestvu. Kar 25 let je upravljal sklad Fidelity Special Situations fund. Leta 2007 je zapustil Fidelity in se znova vrnil leta 2010 ter ustanovil zaprti investicijski sklad Fidelity China Special Situations.

Kitajska je nakazala, da je pripravljena pomagati Evropi prek IMF in z nakupom državnih obveznic. Kako bi komentirali to potezo?

Kitajci so bili zelo razburjeni zaradi kvantitativnega sproščanja v ZDA. Mislili so, da je eden glavnih razlogov za ta program, znižanje vrednosti dolarja proti renmimbiju. Tako so tudi zaskrbljeni zaradi morebitnega kvantitativnega sproščanja v Evropi. Vlagatelji se ne bi smeli pustiti zavesti, da je poteza Kitajske znak dobre volje, še posebej če Evropa res namerava zagnati kvantitativnega sproščanja. Kitajska počne stvari samo zato, ker jim je to v interesu. Tako je zelo malo možnosti, da bodo reševali Evropo zato, da pomagajo svetu. Vedno mora obstajati nekaj kar hočejo v zameno.


Ken Taubes, Pioneer Investments:

»Investiramo predvsem v delnice velikih podjetij«

Ken Taubes je direktor sektorja upravljanja naložb v ZDA pri družbi Pioneer Investments in upravljalec sklada Pioneer Strategic Income.

Na kakšen način zmanjšujete tveganje izgube pri upravljaju skladov?

Naš pristop za zmanjšanje tveganj temelji na iskanju najboljše kombinacije vrednosti in dobrih kazalnikov uspešnosti ter izogibanju področij, ki so precenjena in imajo slabe kazalnike uspešnosti. Imamo možnost naložb v državne, podjetniške ali druge vrednostne papirje. Velika podjetja praviloma ponujajo dobra vrednotenja in dobre kazalnike, zlasti velika podjetja iz ZDA. Ta podjetja rastejo, vodijo strog nadzor stroškov in njihovi izkazi poslovnega izida ter bilance stanja so se izboljšale v zadnjih nekaj letih. V 2012 pričakujemo skromno, vendar pozitivno gospodarsko rast v ZDA, zato menimo, da je to dober čas tudi za podjetniške obveznice. Hkrati smo le malo izpostavljeni državnim obveznicam. Kazalniki so tukaj slabi. Evropa in ZDA imajo proračune globoko v rdečem, poleg že tako visokih dolgov glede na bruto domači proizvod. Na dolgi rok so državne obveznice tvegane naložbe navkljub trenutni podpori s strani ameriške centralne banke (FED). V ZDA smo diverzificirani po sektorjih s fiksnim donosom, v katerih vidimo vrednost, vključno z visoko donosnimi podjetniškimi obveznicami in municipalnimi obveznicami. Zaveza Fed-a nadaljnim nizkim nivojem obrestnih mer, skupaj s skromno gospodarsko rastjo ZDA, bo tudi še naprej podpirala tvegane naložbe, vključno z visoko donosnimi podjetniškimi obveznicami. Prav tako ostajamo izpostavljeni na trgih podjetniških obveznic trgov v razvoju, ker ponujajo možnosti stav na rast hitro rastočih gospodarstev.


Sivasubramanian K.N., Franklin Templeton:

»Čas za Indijo, čas za delnice«

Sivasubramani  K.N. je direktor sektorja upravljanja naložb družbe Franklin Templeton Asset Management Indija z 30 letnimi izkušnjami v upravljanju premoženja.

Indijski delniški  trg v začetku letošnjega leta beleži strmo rast . Kaj je po vašem mnenju razlog za tako rast?

Boljši gospodarski kazalci iz ključnih trgov kot sta ZDA in Kitajska in pa tudi politične odločitve so vlagateljem vlili veliko mero optimizma. Trgi v razvoju so pridobili predvsem zaradi povečane likvidnosti, saj tuji vlagatelji zahtevajo višje donose za svoj vložek in iščejo srednje- do dolgoročne naložbene priložnosti. Na rast indijskih delnic je treba tudi gledati v kontekstu dogajanja leta 2011, ko je trg zaostal za ostalimi. V okolju, ko so vlagatelji pripravljeni sprejeti več tveganja, gledajo na Indijo pozitivno. Večina morebitih negativnih šokov je že všteta v ceno delnic. Vsekakor pa moramo biti pozorni na delnice, ki so v zadnjem obdobju rasle brez prave fundamentalne podlage.


Rick Rieder, BlackRock:

»Recesija skriva priložnosti«

Rick Rieder upravlja 2,8 milijarde dolarjev v skladu BlackRock Strategic Income Opportunity. Med leti 1987 in 2008 je bil eden ključnih mož investicijske banke Lehman Brothers.

Kateri sektorji po vašem mnenju ponujajo naložbene priložnosti in katera so naložbena področja, kjer morajo biti vlagatelji pozorni?

Za nami in tudi pred nami je najbolj dinamično obdobje za vlaganje na kapitalske trge v njihovi celotni zgodovini. Nihanja, katera v zadnjem času povzroča evropska dolžniška kriza, so povzročila beg vlagateljev v kvalitetne in varnejše naložbe. Kot privlačne naložbe v tem trenutku smatramo npr. evropski in ameriški finančni sektor ali državne dolžniške papirje Italije. Vendar mora biti vlagatelj pozoren, ko gre za naložbe v t.i. programske države (Grčija, Irska, Portugalska). Naklonjeni smo seveda tudi naložbam na trge v razvoju, predvsem Kitajsko, vendar pa se zavedamo negativnih dejavnikov teh gospodarstev in jih tudi pozorno spremljamo.


Sharat Shroff, Matthews International Capital Management:

»Vlagamo v potrošne dobrine, zdravstvo in finance«

Sharat Shroff je upravljalec sklada Pacific Tiger družbe Matthews International Capital Management . Predtem je služboval pri družbi Morgan Stanley.

Pogosto investirate na manjše azijske trge, kot sta Tajska ali Indonezija. Kako ste zadovoljni s poslovanjem podjetij v teh državah in kaj bi te države še morale storiti za večji pritok tujega kapitala? Kateri so po vašem mnenju trije najperspektivnejše panoge v Aziji v tem trenutku?

V te države vlagamo že dobro desetletje in opažamo pomemben napredek upravljanja podjetij. Kar je za nas zelo pomembno, saj tako lažje ocenimo tveganje. Navkljub izboljšanju na tem področju še vedno ostaja problem korupcija. Vendar tudi pri tem opažamo premike v smeri bolj transparetnega poslovanja nekaterih podjetij, predvsem na Tajskem. Naši investicijski procesi temeljijo na poznavanju strukur podjetij in načinu njihovega vodenja. Potrebno je preučiti vsako zanimivo podjetje, saj bi s pavšalnimi ocenami posameznih segmentov na takšnih trgih izpustili velike priložnosti in se izpostavljali nepotrebnem tveganju. Optimistični smo glede panoge, katere poganja naračujoč trend prihodkov gospodinjstev. Zato se osredotočamo na področja kot potrošne dobrine, kot tudi zdravstvo in finančni sektor. Omenjene panoge predstavljajo naš fokus predvsem na trgih Kitajske in Indije. Panoga zdravstva nudi visok potencial zaradi staranja prebivalstva in trenda porabe denarja za izboljšanje življenjskega standarda tudi v obdobju starosti. Na drugi strani se znotraj finančnega sektorja osredotočamo na podjetja, ki razvijajo finančne storitve, upravljanje premoženja in zavarovanje.

Priporoči članek prijatelju