Registrski računi se ukinjajo, kaj naj storim?

Članek slika

Že vrabci na strehah čivkajo, da bodo konec leta 2016 na Klirinško Depotni Družbi (KDD) ukinili registrske račune, kjer ima ogromno število Slovencev parkirane svoje delnice. Mnogi med vami tega niti niste vedeli, zato ste v teh dneh, ko prejemate obvestila od KDD-ja, presenečeni in zmedeni. Kaj lahko torej storite s svojimi delnicami?

Ukinjanje registrskih računov

Do ukinjanja registrskih računov prihaja zaradi procesa integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih. KDD je zavezana, da svoj poravnalni sistem v začetku leta 2017 vključi v enotno evropsko poravnalno platformo, ki se imenuje T2S in ki je v lasti Evrosistema. KDD bo registrske račune fizičnih oseb zaprla do 1. januarja 2017, registrske račune pravnih oseb pa že tri mesece prej. Do tedaj bo moral torej vsak vlagatelj, ki ima delnice še na registrskem računu, odpreti trgovalni račun in nanj prenesti svoje vrednostne papirje. Bistvena razlika med registrskim in trgovalnim računom je v tem, da je registrski račun neke vrste shramba, trgovalni račun pa poleg shrambe omogoča tudi prodajo in nakup. Vsak imetnik registrskega računa bo pred zaprtjem računa še posebej pisno obveščen. Vsa dejanja, ki se izvedejo zaradi ukinitve registrskih računov, bo KDD za imetnike izvedla brezplačno.

Možnosti

Preden si ogledamo možnosti, ki jih imate, se morate odločiti, kaj boste s svojimi delnicami storili. Jih boste obdržali ali prodali? So vaše delnice tržne ali netržne? So vredne veliko ali malo?

Prva možnost je, da se odločimo, da delnice prodamo in hkrati vemo, da v bližnji prihodnosti ne bomo več kupovali novih delnic. V takem primeru lahko trgovalni račun pri borznoposredniški hiši ali banki odpremo za enkraten posel. Po izvedbi posla bo trgovalni račun hkrati zaprt. Pomembno je vedeti, da moramo za to možnost imeti tržne delnice, ki so hkrati dovolj likvidne, da do prodaje pride. Recimo, da imate 1 delnico Krke (KRKG), bo to primerna rešitev; če pa imate delnice KS Naložbe (KSFR) bo to malce težje.

Naslednja možnost je najbolj preprosta, vendar ne nujno najcenejša. Pri borznoposredniški hiši ali banki odprete trgovalni račun in delnice prenesete nanj. Ali je to finančno smiselno pa morate ugotoviti sami. Večinoma trenutno potekajo razne akcije, kjer vam trgovalni račun odprejo brezplačno in vam nanj delnice prenesejo zastonj ali z zelo nizkimi stroški. Pozanimajte se na okrog, ponudbe je namreč veliko. Ne pozabite, da je samo odprtje in prenos običajno zastonj, vodenje računa pa vam bodo zaračunali.

Če imate delnice, ki so netržne, njihova vrednost je nizka in se z njimi nočete ukvarjati in hkrati nočete imeti trgovalnega računa, se lahko odločite za opustitev delnic. Opustitev delnic je nepreklicna in trajna odpoved vrednostnim papirjem in vsem pravicam, ki izhajajo iz njih. Če želi imetnik opustiti vrednostne papirje, ki se nahajajo na registrskem računu poda zahtevo za opustitev na KDD obrazcu, ki ga bodisi pošlje po pošti oziroma prinese na vložišče KDD. Podpis na taki zahtevi mora biti zaradi identifikacije vlagatelja (notarsko ali upravno) overjen, razen v primeru ko opustitev vrednostnih papirjev imetnik ureja na vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 14.00 ure, razen ob sredah od 10.00 do 15.30 ure).

Posameznikom, ki ne bodo storili ničesar od zgoraj opisanega, bo KDD delnice položil na pristojna sodišča. V primeru, da sodno položenih vrednostnih papirjev ne boste prevzeli v roku petih (5) let, bodo ti pripadli Republiki Sloveniji. Pri sodni položitvi se bodo delnice glasile na sodišče. Uveljavljanje pravic iz teh vrednostnih papirjev bo za dotedanjega imetnika zaradi navedenega okrnjeno, poleg tega pa bodo vrednostni papirji, ki v petih letih ne bodo prevzeti iz sodnega depozita, pripadli Republiki Sloveniji. Stroški pri sodni položitvi bodo odvisni od vrednosti položenih vrednostnih papirjev in bodo odmerjeni kot siceršnji stroški v nepravdnih postopkih na sodišču (torej upoštevaje taksno tarifo, odvetniško tarifo in druge merodajne vire). ZNVP-1 sicer določa, da je položitev nematerializiranih vrednostnih papirjev na račun pri pristojnem sodišču v določenih primerih brezplačna – to je v primeru, ko se sodna položitev opravi z registrskega računa, katerega imetnik je fizična oseba, pri čemer vrednost vseh nematerializiranih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu in ki bodo položeni pri sodišču, ne presega 100 evrov ter da noben od nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu, ni uvrščen v trgovanje na organiziranem trgu in da imetnik registrskega računa od 1. januarja 2014 dalje ni prejel nikakršnega izplačila iz naslova lastništva nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu, vendar pa bodo tudi v takem primeru stroški nastali vsaj z dvigom položenih vrednostnih papirjev.

Trgovalni računi

Po ocenah bo konec leta zaprtih približno 240.000 registrskih računov, zato je to dobra priložnost za ponudnike trgovalnih računov in drugih načinov investiranja. Če se opremo na podatke VZMD, pa je približno 110.000 takih računov, za katere ni racionalno imeti trgovalnega računa.

Borzno posredniška hiša Ilirika se je odločila, da ustanovi delniško družbo Ilirika Modra Zvezda d.d. Družba Ilirika Modra Zvezda je bila ustanovljena z željo in namenom, da povabi vse osebe, ki še imajo delnice na računih pri KDD, da svoje delnice ponudijo ILIRIKI Modri zvezdi v zameno za delnice ILIRIKE Modre zvezde ter tako postanejo delničarji ILIRIKE Modre zvezde. ILIRIKA Modra zvezda sprejema določene tržne in netržne delnice, ki jih imetniki ne morejo prodati, v prihodnosti pa bi z njimi imeli predvsem stroške.

Družba ALTA Skladi se je odločila, da vsem strankam, ki se bodo odločile »prenesti« sredstva iz skrbniškega računa pri KDD v ALTA sklade, priznali 100% popust na vstopne stroške.

Svojo rešitev so predstavili tudi pri VZMD. Gre za zastopniško shemo Delniška opora, na katero bodo lahko imetniki registrskih računov, ki jih bodo z novim letom ukinili, prenesli svoje premoženje po bolj sorazmernih in razumnih stroških. S tem bodo ohranili vrednostne papirje in vse pravice kot na sedanjih registrskih računih, je zagotovil predsednik VZMD Kristjan Verbič. Več o tej možnosti si lahko preberete v našem članku, ki je bil objavljen pred nekaj dnevi.

V primeru vprašanj glede prenosa ali odgovora, katera rešitev je za vas prava, pišite na [email protected].

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja