Kako upravljati z naložbenim portfeljem

Članek slika

Najbolj pomembno je, da je portfelj prilagojen posameznikovem sprejemanju tveganja, časovnem horizontu in njegovim ciljem.

Pri upravljanju portfelja naložb je pomembno vedeti, da na donos vsakega vrednostnega papirja (npr. delnice) vplivata dva dejavnika.

Prvi izhaja iz ekonomskega okolja in situacije, v kateri se gospodarstvo nahaja. Med te dejavnike štejemo inflacijo, obrestne mere, menjalne tečaje, ceno nafte in gospodarski cikel. Nobenega izmed teh makroekonomskih dejavnikov ni mogoče napovedati z gotovostjo, vendar vsi tako ali drugače vplivajo na donos posamezne delnice. Temu tveganju je izpostavljeno celotno gospodarstvo, imenujemo ga sistematično tveganje ali tudi tržno tveganje. Navkljub razpršitvi portfelja, se le-temu ni moč izogniti.

Drugi dejavnik, ki vpliva na uspešnost podjetja (in s tem na donos delnic) imenujemo nesistematično tveganje. Med te dejavnike štejejo raziskave in razvoj podjetja, stil vodenja in filozofija podjetja, zadolženost, ipd… Za to vrsto tveganja je značilno, da ga je možno z razpršitvijo znižati. Na naš portfelj namreč vplivajo skupni dejavniki in seštevek specifičnih vplivov posameznih delnic, ki pa so različni. Statistično gledano so ti vplivi (firm-specific influences) neodvisni in nekatere delnice na portfelj delujejo negativno, spet druge pa pozitivno. Rezultat je portfelj, ki je kot celota manj tvegan od posamezne delnice.

Z razpršitvijo se upravljajo tveganja znotraj portfelja

Razpršitev je strategija, ki jo investitorji uporabljajo za upravljanje tveganja znotraj portfelja. Temelji na predpostavki, da lahko zmanjšate skupno tveganje, če portfelj ustrezno razpršite med različne naložbene tipe. Tako posamezen dogodek ali slaba naložba ne bo povzročila večje škode. Kljub temu se moramo zavedati, da na vse dejavnike, ki vplivajo na donos vrednostnih papirjev, žal ne moremo vplivati.

 

Ko razmišljate o razpršitvi naložb, upoštevajte naslednje kriterije:

  • naložbe naj bodo geografsko razpršene,
  • pomembno je, da imajo različno stopnjo nihajnosti, le-ta mora biti še vedno sprejemljiva za vlagatelja,
  • njihova korelacija naj bo čim manjša ali celo negativna,
  • portfelj naj bo sestavljen iz obveznic, delnic (na domačem in tujih trgih), hedge skladov, skladov z garantiranim izplačilom glavnic, alternativnih naložb, itd …

Če povzamemo, namen razpršitve sredstev je uravnotežena sestava mešanice različnih vrst naložb z različnimi stopnjami tveganja v razmerju, ki je priporočljiva za vlagatelja. Je način, s katerim sicer ni zagotovljena popolna varnost, je pa bistveno zmanjšana stopnja tveganja. Najbolj pomembno pa je, da je portfelj prilagojen posamezniku in njegovim ciljem.

 

 

Prilagajanje naložbenega portfelja

Zakaj prilagoditve? Primarno je prilagoditev naložb neke vrste varovalka pred izpostavljenostjo previsokemu tveganju. Sekundarno pa skrbimo za to, da je razmerje med posameznimi tipi naložb še v okviru, ki ste ga na začetku določili in zasleduje dosego vašega cilja.

Poglejmo primer vlagatelja, ki se je leta 2011 odločil za investicijo v relativno varen portfelj, uravnotežen med delnicami in obveznicami (za voljo primerjave bomo za delniški del portfelja upoštevali globalni delniški sklad, za obvezniški pa obvezniški sklad, ki sredstva investira v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih in predstavlja primerno naložbo za bolj konzervativne vlagatelje).

Pri takšni razdelitvi je vlagatelj vnaprej določil svojo stopnjo tveganja, usmeril se je na razvite trge, pomemben poudarek je dal tudi na obvezniški del portfelja. V 10 letih bi se vrednost portfelja zvišala za dobrih 50 odstotkov. Tisto, kar je bilo na začetku v razmerju 60:40, je danes, če portfelja ni spreminjal, zaradi višje rasti cen delnic v primerjavi z obveznicami, v razmerju 74:26. V tem primeru bo vlagatelj izpostavljen veliko višjemu tveganju. Glede na to, da že desetletja vlaga, bi moralo biti njegovo tveganje veliko nižje. Tveganja so slabi scenariji, ki imajo v daljšem časovnem obdobju veliko verjetnost realizacije.

S prilagajanjem tveganj poskrbimo za najbolj ugoden razplet, glede na cilje, ki smo si jih zastavili:

  • Eden od načinov je vsakoletno prilagajanje ob istem času. To zajema pregled portfelja ob istem času in po potrebi prilagoditev razmerij med posameznimi naložbenimi tipi.
  • Drugi način, ki je veliko bolj razširjen, je prilagajanje skladno s sestavo portfelja. Recimo, ko delniški del preseže določeno vrednost v primerjavi z obvezniškim, tega na račun slednjega znižamo.
  • Tretji način pa je odvisen od višine premoženja vlagatelja ter časa, ki ga bo še preživel na delniških trgih. Z večanjem premoženja vlagatelja, lahko ta praviloma posega po bolj tveganih naložbah, saj je priporočljiva višina finančne rezerve že dosegla svojo najvišjo raven, sredstev pa vlagatelj ob dosegi cilja ne bo porabil naenkrat. S tem si lahko privošči več tveganja in poveča potencial rasti, kar je tudi treba upoštevati pri sestavi portfelja naložb. Zadnjo strategijo je treba vedno uporabljati sočasno s prvo ali drugo.

Za vodenje naložbenega portfelja je potrebno spletno orodje, ki dnevno posodablja vrednosti vzajemnih skladov, vrednostnih papirjev, kot tudi zavarovalnih polic in ostalih naložb. Tako boste lahko ažurno sledili spremembam na kapitalskih trgih in se pravočasno odzivali nanje.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja