• A – LA – BAISSE - Špekulira se na padajoče borzne tečaje.

 • A – LA – HAUSSE - Špekulira se na rastoče borzne tečaje.

 • Ad hoc objava - Takojšnja objava vsake bistvene spremembe informacije o svojem poslovanju s strani izdajatelja, ki bi lahko vplivala na tečaj njegovih vrednostnih papirjev in je javnost še ne pozna.

 • Agencija za trg vrednostnih papirjev - ATVP - Agencija za trg vrednostnih papirjev je ustanova, ki opravlja nadzor nad trgom vrednostnih papirjev in nadzor finančnih institucij ter izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi.

 • Agencija za zavarovalni nadzor - Deluje na področju zmanjševanja in odpravljanja nepravilnosti v zavarovanju, varovanja interesov zavarovalcev in omogočanja delovanja zavarovalnega gospodarstva ter pozitivnega vplivanja le-tega na celotno gospodarstvo.

 • Akreditiv - V bančnem jeziku pomeni pismo, s katerim banka naroča drugi ustanovi ali osebi, naj ob izpolnitvi določenih pogojev izplača neko vsoto v korist določene tretje osebe.

 • Aktiva - Je tista stran bilance, kamor se knjižijo naložbe.

 • Aktivna obrestna mera - Aktivne obresti so tiste, ki jih banka ali drugi posojilodajalec prejme za posojen denar.

 • Aktivno naročilo - Je naročilo, ki bo izvršeno takoj, ko bodo to dovoljevale tržne razmere.

 • Alfa - Kazalec, ki pisuje razmerje med tveganjem in donosnostjo. Alfa odraža razliko med pričakovano donosnostjo - glede na gibanje primerjalnega indeksa ter vrednost kazalnika beta - in dejansko doseženo donosnostjo.

 • Amortizacija kredita - Pomeni odplačevanje posojila.

 • Amortizacijski načrt - Je načrt odplačevanja nekega posojila. Navadno je pripravljen v obliki tabele, ki prikazuje odplačevanje posojila skozi odplačilno dobo po kapitalizacijskih obdobjih.

 • Analitik - Analitik opravlja analize podjetij doma in v tujini, spremlja in proučuje stanje na trgih tako doma kot v tujini in pripravlja osnovo za odločanje o naložbah.

 • Analiza - Študija preteklih vrednosti z namenom predvidevanja bodočih gibanj instrumenta.

 • Anticipativen - Pomeni nekaj predčasnega, plačljivega vnaprej. Anticipativne obresti se obračunajo in od glavnice odvzamejo že na začetku obrestovalnega obdobja.

 • Anuiteta - Je letni obrok, vplačilo ali odplačilo. Sestavljena je iz obresti in razdolžnine (to je del glavnice, ki se poplača s to anuiteto).

 • Anuitetna obveznica - Obveznica, pri kateri se del glavnice izplača hkrati z obrestmi.

 • Aplikacija - Borzni posel, ki je sklenjen prek borznega posrednika, kadar ima naročilo za nakup in prodajo enake količine istega vrednostnega papirja po enakem tečaju dveh različnih strank.

 • Aplikacijski tečaj - Je tečaj, ki nastane ob opravljeni aplikaciji in se prijavi borzi.

 • Arbitraža - Pojav, do katerega pride, če so tečaji istega vrednostnega papirja na različnih trgih različni. Ta tečajna razlika povzroči proces nakupa tega vrednostnega papirja tam, kjer je cena nižja, in prodajo tam, kjer je cena višja.

 • Arbitražni posel - Z njimi se izkoriščajo krajevne razlike v ceni na različnih trgih oziroma borzah z namenom pridobivanja dobička. Nakupi potekajo na borzi, kjer so vrednostni papirji cenejši, prodaja pa na borzi po višji ceni.

 • Asset Management - Upravljanje premoženja.

 • Avans - Označuje vnaprej plačan znesek (naplačilo).

 • Avtomatično reinvestiranje čistega dobička - Družba za upravljanje lastnikom vzajemnega sklada ne deli čistega dobička, ampak ga investira v nove dodatne naložbe. To se odrazi v VEP, ki je temu primerno večja.

 • Baisse - Obdobje, ko tečaji na borzi dlje časa padajo. Uporablja se tudi izraz medvedji trend.

 • Baissier - Lastnik vrednostnih papirjev, ki špekulira s padajočimi tečaji in zato proda vrednostne papirje na terminskem trgu z izpolnitvijo čez določen rok, ko naj bi bili tečaji ugodnejši.

 • Baltic Dry Index (BDI) - Gre za dober indikator ekonomske rasti in proizvodnje. Meri, kakšen je strošek prevoza surovin, kot so železna ruda, jeklo in premog, gradbeni material, itd po svetu.

 • Banka - Je beseda, ki ne potrebuje kakšne posebne razlage. Gotovo pa ne veste, da izhaja iz francoske besede banque oz. italijanske banco, ki pomeni menjalno mizo.

 • Bankir - Je tako lastnik banke kot tudi vsak, ki se ukvarja z bančnimi posli. Vendar slednjemu raje recite bančnik, da ne bo nesporazumov.

 • Bankrot - Beseda bankrot označuje denarni in gospodarski polom.

 • Basket (košarica) - Osnovni instrument je košarica različnih finančnih vrednosti.

 • Benchmark (merilo) - Sredstvo za primerjavo rezultatov. Vzajemni skladi običajno za benchmark gibanja točke uporabljajo borzni indeks ali kombinacijo več različno zastopanih indeksov. Takemu merilu v primeru vzajemnih skladov rečemo tudi primerjalni indeks.

 • Benchmarking - Označuje merilo uspešnosti. Npr. indeks SBI TOP je benchmark za vzajemne sklade, ki vlagajo v slovenske delnice.

 • Beta - Je mera volatilnosti oz. sistematičnega tveganja posamezne naložbe, ki pove, koliko je gibanje donosnosti posamezne naložbe povezano z gibanjem trga. Opisuje razmerje med tveganjem in donosnostjo.

 • Beta < 1 - Pomeni, da je naložba manj volatilna od trga.

 • Beta = 1 - Pomeni, da se tečaj oz. vrednost naložbe giblje skladno z gibanjem trga.

 • Beta > 1 - Pomeni, da je naložba bolj volatilna od trga.

 • Bianco ček - Je ček brez vpisanega zneska.

 • Bianco menica - Je neizpolnjena menica, samo s podpisom, brez zneska in datuma.

 • Bianco posojilo - Je odprto posojilo, posojilo brez kritja.

 • BIC (Blank Identifier Code) - Osem ali enajstmestna identifikacijska koda banke, ki jo imajo vse banke, vključene v medbančno komunikacijsko omrežje SWIFT. Šifra je sestavljena iz štirimestne šifre banke, dvomestne šifre države in dvomestne dodatne šifre.

 • Big Bang - Izraz za zakonski predpis (Financial Services Act), ki je konec l. 1986 bistveno dereguliral trg vrednostnih papirjev v Veliki Britaniji. Ta predpis je med drugim omogočil posrednikom-brokerjem, da lahko opravljajo tudi trgovske-dealerske posle.

 • Bik, bikovski izraz - Se uporablja v anglosaških deželah za investitorja, ki stavi predvsem na splošno rast borznih tečajev.

 • Bikovski trg - Obdobje, ko cene vrednostnih papirjev v glavnem rastejo.

 • Bilančna vsota - Pove, s kako velikimi sredstvi razpolaga banka oziroma kako velike so njene naložbe. Knjigovodsko je enaka aktivi oziroma pasivi banke.

 • Bilijarda - Je tisoč bilijonov (10 na 15)

 • Bilijon - Je milijon milijonov (10 na 12), Francozi in Američani pa ta izraz uporabljajo, ko govorijo o milijardah (10 na 9).

 • BIS (Bank for Interantional Settlements) - Pod okriljem te ustanove so bile postavljene smernice za določanje kapitalske ustreznosti bank, ki jim pravimo baselska priporočila.

 • Blagajniški zapis - Je vrednostni papir, ki se glasi na določen denarni znesek, z določenim rokom dospelosti in določeno obrestno mero.

 • Blagovna borza - Borza za trgovanje s klasificiranim (tipiziranim) blagom (surovine, kovine, kmetijski pridelki).

 • Blanket (fr. Blanc - bel) - Je neizpolnjena tiskovina. V bankah imamo najpogosteje opraviti s čekovnimi blanketi. To so predtiskani lističi, na katere imetnik osebnega računa napiše ustrezne podatke in tako iz čekovnega blanketa "naredi" ček.

 • Blanko, Bianco Cesija - Označba, kadar listina (npr. vrednostni papir) ni v celoti izpolnjena, kot je to potrebno za njeno pravno veljavnost, prejemnik pa je upravičen, da izpolni manjkajoče bistvene sestavine za pravno veljavnost listine (vrednostnega papirja).

 • Blue Chips - Delnice znanih in že uveljavljenih delniških družb, ki kotirajo na najpomembnejših svetovnih borzah. Izdajatelj slovi po prvovrstni kreditni sposobnosti, dobrih perspektivah gospodarske rasti in rednih izplačilih dividend. V Sloveniji npr. Krka.

 • Bon (fr. bon - dober, dobrina) - Je vrednostni papir, ki se uporablja v različne namene. Bon lahko nastopa v vlogi začasnega denarja, nakaznice, obveznice, zadolžnice itd.

 • Boniteta (lat. Bonus - dober) - Dejansko pomeni neko vrednost, kakovost. Ocena bonitete nekega podjetja je tako ocena njegove kakovosti, ki jo banke izvedejo na podlagi računovodskih izkazov podjetja. Banki je boniteta izredno pomembna pri odločitvah o kreditiranju podjetij.

 • Bonitetna ocena - Pisna ocena, ki jo dajejo mednarodne agencije za oceno tveganja in ki nam pokaže stopnjo tveganja, da ne bodo izplačane obveznosti iz vrednostnega papirja (obveznice, strukturirani dolžniški instrumenti).

 • Bonus - Znesek, ki se izplača, če tečaj osnovnega instrumenta ne doseže meje.

 • Bonus certifikati - Bonus certifikati nudijo vlagatelju možnost izplačila bonusa, delno zavarovanje proti padcu tečaja in možnost donosa ne le pri rasti tečaja, temveč tudi pri zmerno padajočem oz. nespremenjenem tečaju.

 • Bonus – Malus - Je sistem določanja zavarovalne premije v odvisnosti od škodnega poteka predhodnih škodnih let. Bonus predstavlja določen odstotek znižanja izhodiščne premije, malus pa določen odstotek povišanja izhodiščne premije.

 • Borza vrednostnih papirjev - Je organizirani trg, kjer se trguje z vrednostnimi papirji preko posebnih zastopnikov, ki so člani borze. Člani borze kupujejo in prodajajo vrednostne papirje preko borznega trgovalnega sistema.

 • Borza zlata - Borza, na kateri se trguje z zlatom (ponavadi z nepredelanim).

 • Borzna prisila - Pomeni obvezo sklepanja vseh poslov z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na borzi, preko borze. Preko te prisile se poskuša doseči čim večja globina trga.

 • Borzna tečajnica - Uradni dokument, v katerem borza objavlja dosežene tečaje in borzni promet.

 • Borzne teorije - Zapisana pravila trgovskih običajev, ki se uporabljajo na področju vrednostnih papirjev za poenoteno izpolnitev in poravnavo sklenjenih borznih poslov

 • Borzne uzance - So zbirka običajev in pravil obnašanja pri sklepanju borznih poslov in urejajo potek poslovanja na borzi.

 • Borzni indeks - Tehtano povprečje tečajev določenih vrednostnih papirjev. Indeks kaže na razvoj tečajev določenega trga vrednostnih papirjev v celoti, oziroma na razvoj tečajev le nekaterih skupin vrednostnih papirjev. Investitorjem služijo kot pokazatelj trenda na trgu.

 • Borzni nadzor - Nadzor države in borze nad trgovanjem na borzi. Mogoč je bodisi v obliki postavitve posebnih borznih komisarjev (Nemčija,Švica, Avstrija) bodisi v obliki posebnih komisij (npr. Securities and Exchange Commission (SEC) v ZDA).

 • Borzni posli - Sem prištevamo vse nakupe in prodaje vrednostnih papirjev, deviz ali blaga, ki se sklenejo na borzi. Borzne posle delimo glede na vrsto trgovanega predmeta (vrednostni papir, blago) in glede na rok poravnave (promptni ali terminski).

 • Borzni posrednik (broker) - Izraz se je pri nas uveljavil za osebo, ki se ukvarja z borznim posredovanjem, in hkrati za osebo, ki se ukvarja z borznim trgovanjem.

 • Borzni sestanek - Transparenten in standarden način poslovanja, na katerem prisotni borzni posredniki kupujejo in prodajajo vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi. Borzni sestanek poteka ob vnaprej določenem času in po vnaprej določenih pravilih.

 • Borzni trgovec (dealer) - Trguje v svojem imenu in za svoj račun, njegov zaslužek pa je razlika med prodajno in nakupno ceno, medtem ko navadni borzni posrednik (broker) le izvršuje naročila svojih strank (torej trguje v svojem imenu za tuj račun), njegov zaslužek pa je provizija.

 • Borzni zakon - Je zakon, ki v posameznih državah ureja borzo in področje njenega delovanja. V Sloveniji je to Zakon o trgu finančnih instrumentov, v Nemčiji Boersengesetz, Wertpapiergesetz, v ZDA Securities Exchange Act itd.

 • Borzni zlom - Oznaka za nagel padec borznih tečajev. Borzni zlom z največjimi gospodarskimi posledicami se je zgodil 25. oktobra 1929 v New Yorku (»črni petek«). Zelo znan je tudi borzni zlom 19. oktobra 1987 (»črni ponedeljek«).

 • Borzno naročilo - Nalog stranke borznemu posredniku, da določeni vrednostni papir proda oziroma kupi. Borzno naročilo je lahko tržno (trenutni tečaj), omejeno (minimalna ali maksimalna cena) ali s preudarkom (posrednik presodi sam).

 • Borzno pravo - So zakoni, statuti, poslovniki in uzance, ki urejajo organizacijo in način poslovanja borze.

 • Borzno-posredniška družba - Pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji in ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje navedenih poslov.

 • Brez - V borznih tečajnicah se pri delnicah tako označuje dan, od katerega dalje se z delnico trguje brez pravice do izplačila dividende za preteklo obdobje.

 • Brezkuponska obveznica - Posebna vrsta diskontne obveznice, je brez kuponske pole in ne prinaša kuponskih obresti. Ves donos pri tej obveznici je razlika med nižjim (diskontiranim) tečajem ob izdaji in nominalno vrednostjo, ki se v celoti izplača ob dospelosti obveznice.

 • Broker - Je borzni posrednik, ki posreduje pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev, nepremičnin itd. Broker posluje v svojem imenu in za tuj račun, njegov zaslužek pa je provizija.

 • CAC-40 (fr. Compagnie des Agents de Change 40 Index) - Je Uradni indeks borze v Parizu, sestavljen iz delnic 40 podjetij z največjo tržno kapitalizacijo.

 • Call opcija - ngleški izraz za nakupno opcijo. Kupec te opcije pridobi pravico, toda ne obveznost, za nakup določenega vrednostnega papirja po ceni, ki je določena na opciji.

 • Cambio (ital. Cambiare - menjati) - Ima več pomenov: menjava, menjanje, včasih tudi tečaj ali celo menica.

 • Cancellation - Pravica izdajatelja, da kadarkoli odpokliče finančni instrument in izplača trenutno vrednost.

 • Capital protection (zaščita kapitala) - Določeni izvedeni finančni instrumenti jamčijo izplačilo dela ali celotne vrednosti instrumenta ob izdaji.

 • CAPM (angl. capital asset pricing model) - Matematični model, ki opisuje odnos med tveganjem in donosnostjo. Pravi, da je pričakovana donosnost naložbe enaka vsoti donosnosti netvegane naložbe in premije za dodatno prevzeto sistematično tveganje.

 • Carry trade - Pri slednjem se investitorji zadolžijo v valuti z nizko obrestno mero in jo nato investirajo v drugo valuto z višjim donosom. Na ta način zaslužijo obresti na denar, ki jim pravzaprav "ne pripada” (sposojen).

 • Cash - Zelo pogosto uporabljamo v pogovornem jeziku namesto izraza gotovina.

 • Cash flow - Izraz iz bilančne analize za ocenitev finančnega položaja podjetja. Pomeni likvidnostni (denarni) tok.

 • Časovna vrednost denarja - Ideja, da je denar danes vreden več kot enak znesek v prihodnosti zaradi možnosti potencialnega zaslužka (obresti).

 • Časovna vrednost opcije - Del premije (vrednosti opcije), ki je pripisan času do zapadlosti.

 • Cassa (ital. Cassa) - Dejansko pomeni zaboj, čeprav si dandanes pod to besedo predstavljamo blagajno.

 • CEDEL (Centrale de Livrasion de Valeurs Mobilieres S.A.) - Velika mednarodna institucija za hrambo vrednostnih papirjev, poravnavno transakcij, posojanje vrednostnih papirjev in zagotavljanje informacij s sedežem v Luxemburgu.

 • Ček - Je plačilno sredstvo. Čisto prava opredelitev pa se glasi: ček je pisni nalog, s katerim izdajatelj pooblasti banko, naj izplača prinašalcu določeno vsoto v breme njegovega računa.

 • Cena delnice - Je odvisna od tržnih nihanj in se lahko poglavitno razlikuje od njene knjigovodske vrednosti.

 • Centralna banka - Pri nas je to Banka Slovenije, ki je hkrati emisijska in centralna banka. Skrbi za stabilnost domače valute in splošno likvidnost plačil doma in do tujine.

 • Centralni depo - Je osrednja ustanova v posamezni državi, ki se ukvarja s hrambo vrednostnih papirjev in z vsemi ostalimi dejavnostmi, povezanimi s poravnavo borznih poslov, z vnovčevanjem dospelih pravic iz shranjenih vrednostnih papirjev za svoje člane.

 • Certifikat - Je beseda, ki jo zelo pogosto slišimo, a vseeno verjetno ne veste, da jo lahko nadomestite z besedo potrdilo.

 • Certifikat z finančnim vzvodom (knock-out certifikat) - Predstavljamo si ga kot kredit na nek osnovni instrument. Kupec knock-out certifikata kupi npr. delnico, vendar plača izključno le razliko med osnovno ceno in aktualnim tečajem delnice.

 • Cesija (odstop) - To je e pogodba, s katero prenese upnik terjatev na drugega, novega upnika. Razlikujemo lahko posamezno cesijo, kjer gre za odstop zgolj ene terjatve, od t.i. splošne cesije, kjer gre za odstop več terjatev.

 • Changeomat - Je bančni avtomat, ki omogoča menjavo tuje gotovine v domačo ter tako noč in dan nadomešča menjalnico.

 • Ciklične delnice - Tiste delnice, ki sledijo splošnemu borznemu trendu. Padajo, ko borza pada in rastejo ko borza raste. Nasprotno od anticikličnih delnic, ki niso v močni povezavi z borznim trendom.

 • Ciljni investicijski sklad - To ni posebna vrsta sklada, temveč pojem, s katerim takrat, ko govorimo o skladu skladov, imenujemo tiste sklade, v katere le-ta vlaga.

 • Ciljni račun - Račun druge osebe, ki je udeležena v poslu. Gre za račun prejemnika pri plačilu oz. za račun nalogodajalca pri nakazilu.

 • Čista premija - Plačana premija zmanjšana za vstopno provizijo izvajalca pokojninskega načrta.

 • Čista vrednost sredstev (ČVS) - Vrednost vseh sredstev vzajemnega sklada, zmanjšana za morebitne obveznosti sklada in rezervacije sklada.

 • Čisti denarni tok - Je prava, v denarju izražena razlika med prejemki in izdatki.

 • Čisti dobiček na delnico (Earnings Per Share - EPS) - Razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki po odbitku davka na dobiček. Je merilo za uspešnost poslovanja podjetja.

 • Članarina - Je znesek, ki ga izdajatelju kartice plačamo vsako leto zato, da lahko uporabljate kartico.

 • Currency risk protection - Pomeni zaščito valutnega tveganja.

 • CUSIP - Mednarodna identifikacijska številka finančnih instrumentov v ZDA in Kanadi.

 • Datum izvedbe - Ali predvideni datum valute plačila je datum, ko naj banka izvrši plačilo in ne sme biti starejši od tekočega datuma.

 • Datum knjiženja - Datum, ko je bila transakcija obdelana.

 • Datum poravnave - Dan, ko morajo biti sklenjeni posli tudi plačani. Datum poravnave je na različnih borzah različno oddaljen od dneva sklenitve posla

 • Datum valute - Dan, ki ga določite za obdelavo transakcije. Lahko se razlikuje od datuma knjiženja.

 • Datum zadnje spremembe - Datum zadnje spremembe stanja na računu.

 • Datum zapadlosti - Datum, na katerega finančni instrument zapade.

 • Davčna osnova (Tax base) - Vrednost, katere izračun je določen z davčnimi predpisi in od katere je ob uporabi predpisane davčne stopnje odvisen znesek davčne obveznosti.

 • Davčna stopnja (Tax rate) - Razmerje med zneskom davka in davčno osnovo, ki ga predpiše država.

 • Davčne olajšave - Premije, ki jih posameznik ali podjetje v tekočem letu vplača na osebni ali pokojninski račun svojih zaposlenih, ki jih uveljavlja kot davčno olajšavo pri dohodnini oz. pri davku od dohodka pravnih oseb.

 • Davek od dobička pravnih oseb (Corporate income tax) - Davek, ki ga morajo praviloma plačati gospodarske družbe, ki so pravne osebe in ki dosegajo dobiček s pridobitno dejavnostjo.

 • DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - Najpomembnejši nemški borzni indeks, ki vključuje delnice 30 nemških blue chipov, ki kotirajo na Frankfurtski borzi.

 • DCF - Diskontirani denarni tok.

 • DCF (Discountet cashflow) - Vsota sedanjih vrednosti denarnih pritokov in odbitkov, ki pomenijo določen denarni tok.

 • Dealer - Je borzni trgovec, ki trguje v svojem imenu in za svoj račun. Njegov zaslužek je razlika med prodajno in nakupno ceno vrednostnega papirja.

 • Debalans - Je predvsem računovodjem neprijetna beseda, saj pomeni neuravnoteženo stanje bilance (ali proračuna).

 • Debetna kartica - Je vrsta plačilne kartice, pri kateri je osebni račun imetnika za opravljena plačila s kartico obremenjen tekoče po obdelavi potrdila o nakupu. Lahko rečemo, da nadomešča čeke.

 • Debit/equity swap - Neodplačani dolg se spremeni v lastniški delež v podjetju.

 • Debitor - Debitor je dožnik.

 • Dedovanje - V primeru smrti so privarčevana sredstva zavarovanca v celoti predmet dedovanja. Dedičem se privarčevana sredstva umrlega izplačajo takoj.

 • Deflacija - Pomeni splošen in konstanten upad cen skozi daljše časovno obdobje, ki ga ponavadi povzroči pomanjkanje denarja v ekonomiji (v obtoku) oz. pomanjkanje ponudbe pri kreditih in posojilih. Je nasprotje inflaciji.

 • Dejanska letna obrestna mera (EAR) - Letna obrestna mera, ki jo posojilojemalec dejansko plača, posojilodajalec pa dejansko zasluži, v nasprotju z navedeno letno obrestno mero.

 • Dejanski donos - Celoten donos, ki ga ustvarimo v poslovnem letu.

 • Dekurzivno obrestovanje - Je obračunavanje obresti po preteku ustreznega obdobja za nazaj. Takega načina obrestovanja smo pri nas najbolj vajeni.

 • Deli delnice - Formalno je delnica kot pisna listina sestavljena iz plašča delnice in iz kuponske pole.

 • Delnica - Lastniški vrednostni papir, ki daje lastniku pravico do: sorazmernega lastništva kapitala podjetja, dividende, likvidacijskega deleža, nakupa delnic novih emisij in volilno pravico v skupščini družbe.

 • Delničar - Je imetnik delnic delniške družbe in njen »solastnik« v višini nominalne vrednosti, zapisane na papirju.

 • Delniška družba - Je gospodarska kapitalska družba, pravna oseba, katere kapital je razdeljen na delnice.

 • Delniška knjiga - Tudi delniški register; knjiga delniških družb, v kateri se vodijo imenske delnice glede na ime in prebivališče delničarja.

 • Delniški paket - Je večje število delnic neke delniške družbe, ki se prodajajo skupaj.

 • Delniški sklad - Investicijski sklad, ki vlaga pretežno v delnice. V Sloveniji imajo ti skladi po navadi preko 70% delnic.

 • Dematerializacija vrednostnih papirjev - Način poslovanja z vrednostnimi papirji, pri katerem ti niso več v obliki pisne listine in zakon ne zahteva, da je vsebina pravic iz vrednostnega papirja vezana na sam papir kot pisno listino.

 • Demonetizacija - Pojavi se, ko kovanci prenehajo biti plačilno sredstvo in postanejo vredni le toliko, kolikor je vredna kovina, iz katere so narejeni.

 • Denar v obtoku - Razlika med stanjem denarnih sredstev, kot ga izkazuje gospodarski subjekt, in stanjem pri banki.

 • Denarna politika (Monetary policy) - Je urejanje količine denarja v obtoku z namenom doseganja ekonomskih ciljev gospodarstva.

 • Denarni sklad - Skladi, ki vlagajo v instrumente denarnega trga z kratko ročnostjo kot tudi v denarne depozite.

 • Denarni tok – CF (Cash flow) - Denarni pritoki in odtoki v določenem časovnem obdobju.

 • Denominacija - Gre za znižanje imenske vrednosti papirnatega denarja.

 • Depo - Depo izraz izhaja iz latinskega izraza deponere (položiti) in pomeni tako prostor, kjer se kaj shrani, uskladišči za določen čas, kot tudi polog, shranitev nečesa na primer v banki.

 • Depozit - Je polog denarja na podlagi katerega vplačnik pridobi pravico do vrnitve svojih finančnih sredstev skupaj z obrestmi v določenih rokih.

 • Depozitar - Depozitar je pooblaščena finančna ustanova (na primer banka), ki je vrednostne papirje prejela v hrambo in/ali upravljanje.

 • Derivativ - Izveden finančni instrument, katerega vrednost je odvisna od vrednosti drugega vrednostnega papirja. Med izvedene vrednostne papirje spadajo zlasti opcije, prednostne pravice in nakupni boni.

 • Devalvacija (lat. valere – veljati) - V jeziku ekonomije označuje znižanje tečajne vrednosti denarja glede na vrednost zlata in tujih valut, kar je pravzaprav vrsta denarne reforme, ki jo izvede država (npr. zaradi inflacije).

 • Deviza - Izraz devize uporabljajmo zgolj za tuj denar, s katerim razpolagamo v tujini, tistega, s katerim razpolagamo doma pa imenujemo valuta.

 • Devizna borza - Na deviznih borzah se usklajujeta ponudba in povpraševanje po devizah in določajo uradni devizni tečaji

 • Devizni swap - Je promptni nakup (ali prodaja) določene valute in istočasno terminska prodaja (ali nakup) le-te.

 • DF - Faktor sedanje vrednosti.

 • DFL - Stopnja finančnega vzvoda.

 • Direktiva o investicijskih skladih (UCITS - Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) - Je Direktiva Sveta Evropskih skupnosti 85/611/EEC, dopolnjena z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC.

 • Disážio - Razlika med nominalno in manjšo tržno vrednostjo (deviz, vrednostnih papirjev).

 • Diskont (ital. Conto - račun) - Predstavlja obresti od nominalne vrednosti za čas od prodaje menice do njene valute. Je tudi razlika med nominalno vrednostjo vrednostnih papirjev in njihovo nižjo tržno vrednostjo.

 • Diskontna obveznica (Discount bond) - Obveznica, ki se prodaja po nižji ceni od nominalne vrednosti. Vzrok je nižja kuponska obrestna mera od veljavne tržne zahtevane stopnje donosa.

 • Diskontna stopnja (Discount rate) - Stopnja, s katero izračunamo sedanjo vrednost prihodnjih denarnih tokov. Praviloma je enaka zahtevani stopnji donosa.

 • Diskontni certifikat - Pri diskontnih naložbenih certifikatih vlagatelj kupi certifikat s popustom (diskontom) glede na trenutno ceno osnovne vrednosti, vendar v zameno sprejme omejitev potencialnega donosa.

 • Diskontni faktor - Je faktor sedanje vrednosti - pri dani diskontni stopnji in ob danem prihodnjem časovnem trenutku pove, kolikšna je sedanja vrednost ene denarne enote.

 • Diskontni terminski tečaj - Stanje, ko je promptni devizni tečaj nižji od terminskega.

 • Distributer (principal distributor) - Ta pojem nastopa v zvezi s trženjem skladov tujih družb za upravljanje v Sloveniji. Distributer je slovenska banka ali borzna hiša, ki je pooblaščena za trženje in prodajo.

 • Diverzifikacija ali razpršitev - Razdelitev sredstev v različne naložbe. Za vzajemne sklade je diverzifikacija predpisana v zakonu (ZISDU-1).

 • Dividenda (franc. dividende, lat. dividendum - kar naj se deli) - Je del dobička, ki ga izplačajo delničarjem glede na razmerje s številom njihovih delnic.

 • Dividende v delnicah - Dividende, ki niso izplačane v denarju, temveč kot delnice podjetja.

 • Dividendni donos - Razmerje med dividendo in tržnim tečajem delnice.

 • DJ EuroSTOXX 50 - Borzni indeks 50 delnic iz desetih držav evrskega območja, ki ga izračunava skupina Dow Jones.

 • DJIA (angl. Dow Jones Industrial Average) - Delniški indeks 30 velikih ameriških delnic, ki ga izračunava skupina Dow Jones.

 • Dobiček na delnico (Earnings per share - EPS) - Znesek čistega dobička, ki odpade na posamezno delnico. Izračunamo ga kot količnik med čistim dobičkom podjetja in številom izdanih navadnih delnic.

 • Dobro poučeni vlagatelj - Fizična ali pravna oseba, ki nalaga svoje premoženje z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti. Ima ustrezna strokovna znanja in izkušnje potrebne za presojo tveganj, povezanih z vlaganjem v vrednostne papirje.

 • Dodatni garant - Ponavadi je to banka, ki se s posebno izjavo obveže, da bo imetnikom točk sklada zagotovil najmanj neko določeno odkupno vrednost točke, tudi če bi bil takrat VEP nižji od zajamčene vrednosti.

 • Dohodnina - Je osebni davek, ki ga plačujejo fizične osebe od različnih prihodkov, ki so jih prejeli v davčnem letu.

 • Dokumentarni akreditiv - Je eden najučinkovitejših inštrumentov zavarovanja plačil v mednarodni trgovini.

 • Dokumentarni akreditiv - Plačilni in zavarovalni instrument.

 • Dolgoročni vrednostni papirji - Vrednostni papirji, pri katerih se pravice iz njih uresničujejo dalj kot eno leto. Sem prištevamo običajno obveznice in delnice.

 • Dolgoročno zavarovanje - Dolgoročno zavarovanje je zavarovanje, ki je sklenjeno za vsaj eno leto, trajanje je lahko vnaprej določeno ali ne (npr. življenjsko zavarovanje).

 • Dolžniški vrednostni papirji - Vrsta vrednostnih papirjev, pri katerih pripada imetniku teh papirjev (upniku) pravica zahtevati od izdajatelja (dolžnika) vračilo osnovne glavnice in pripadajočih obresti ob njihovi dospelosti.

 • Donos - Prirast ali dobiček na vložena sredstva v določenem obdobju. Je merilo uspešnosti naložbe, izraženo v rasti vrednosti (točke sklada) in prejetih morebitnih izplačil (dividende).

 • Donosnost - V odstotkih izraženo razmerje med denarnim donosom in ceno naložbe ob nakupu.

 • Donosnost do dospetja – YTM (yield to maturity) - Donosnost do dospetja vrednostnega papirja je notranja stopnja donosa vrednostnega papirja pri tržni vrednosti.

 • Donosnost do odpoklica – YTC (Yield to call) - Povprečna letna donosnost dolgoročne naložbe, ki jo imetnik doseže, če jo obdrži do odpoklica.

 • Dospelost (zapadlost) - Datum, do katerega izdajatelj obljubi, da bo poplačal celotno vrednost obveznice (glavnico in obresti).

 • Dow Jones Industrials (DJI) - Ameriški delniški indeks, ki ga od leta 1897 dalje objavlja borzni časopis založbe Dow Jones za trideset najpomembnejših delnic na newyorški borzi.

 • DPS - Račun za domači plačilni promet.

 • Dražba - Javno licitiranje cen oz. tečajev določenega blaga ali vrednostnih papirjev.

 • Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) - Družba, katere osnovno glavnico sestavljajo vložki družbenikov. Družbeniki za obveznosti družbe neposredno ne odgovarjajo s svojim osebnim premoženjem, posredno pa do višine kapitalskega vložka.

 • Družba za upravljanje (DZU) - Je gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.

 • Družbena odgovornost - Logika odločanja podjetij, po kateri naj bi podjetja pri poslovnih odločitvah upoštevala blaginjo celotne družbe.

 • Država članica - Je država, ki je članica Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije.

 • Državne obveznice - Obveznice, ki jih izda država.

 • DZU (Družba za upravljanje) - Je pravna oseba s sedežem v RS ali v tuji državi, ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa (pri nas ATVP) za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.

 • E-money, E-cash - Gre za elektronski denar, ki se pretaka zunaj ustaljenih bančnih poti. Elektronski denar lahko predstavlja tudi majhna kartica z vgrajenim mikročipom, ki s katero se lahko opravlja skoraj vse finančne posle.

 • EBIT (dobiček pred obrestmi in davki/ eamings before interest and taxes) - redvsem finančna analitična kategorija, ki se izračuna iz računovodskih podatkov izkaza uspeha tako, da se čistemu dobičku prištejejo obresti in davki (blizu računovodske kategorije »dobiček iz poslovanja«).

 • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - Je rezultat poslovanja pred obrestmi in davki, depreciacijo in amortizacijo.

 • EEA (European Economic Area) - Območje, ki vključuje države članice Evropske unije ter Islandijo, Liechtenstein in Norveško.

 • EFAMA (European Fund And Asset management Association) - Evropska stanovska organizacija nacionalnih združenj podjetij, ki se ukvarjajo z upravljanjem premoženja. Slovensko združenje DZU (ZDU-GIZ) zaenkrat (februar 2007) še ni član te organizacije.

 • Efekti - Nadomestni vrednostni papirji, s katerimi se trguje na trgu kapitala in imajo svojo tržno (borzno) ceno (npr. delnice, obveznice, investicijski kuponi, niso pa efekti čeki, menice, konosamenti, itd...).

 • Efektivna obrestna mera (EOM) - Efektivne obrestne mere (EOM) je dejanska cena denarja, v katero so vključeni vsi elementi stroškov in obrestnih mer.

 • Ekspozitura - Predstavlja izpostavo, podružnico kake večje upravne ali gospodarske enote.

 • Elektronsko bančništvo - Pravimo tistim bančnim poslom, ki jih lahko bančne stranke opravljajo s pomočjo elektronike (računalnikov, telefonov, bančnih avtomatov ...).

 • Emerging markets - Razvijajoči se trgi, katerih značilnost je hitra gospodarska rast, vendar pa po stopnji razvitosti ti trgi še ne dosegajo stopenj razvitih držav.

 • Emisija - Pomeni izdajanje bankovcev in vrednostnih papirjev. V zadnjem času pogosto namesto te tujke uporabljamo preprosto besedo izdaja. In prav je tako.

 • Emisijska vrednost - Cena vrednostnega papirja ob prvi emisiji. Pri delnicah praviloma ne sme biti nižja od nominalne, pri fiksno obrestovanih papirjih pa je možen tudi disažio.

 • Emitent - Izdajatelj vrednostnih papirjev. Pri delnicah je to delniška družba, pri obveznicah pa dolžnik.

 • Enakomerna časovna amortizacija (Linear deprciation) - Metoda amortiziranja osnovnih sredstev, pri katerie strošek nakupa nominalno enako razdeli na vsa leta življenjske dobe sredstva.

 • Enota premoženja ali točka vzajemnega sklada - Enota premoženja vzajemnega sklada ali točka predstavlja sorazmerni delež premoženja vzajemnega sklada in vlagatelju pove, kolikšno je njegovo premoženje v vzajemnem skladu.

 • Enotni tečaj - Borzni tečaj vrednostnega papirja, izračunan kot tehtana aritmetična sredina vseh tečajev, doseženih s tem vrednostnim papirjem v dnevu.

 • EONIA (Euro Overnight Index Average) - Uteženo povprečje obrestnih mer v evrih za medbančna posojila čez noč. Vsakodnevno ga izračunava evropska centralna banka.

 • EPS (Earning Per Share) - Čisti dobiček na delnico.

 • Eskontna obrestna mera - Je izraz, ki ga največkrat slišimo v povezavi z imenom centralne banke. Gre namreč za obrestno mero za posojila centralne banke poslovnim bankam.

 • ETF (Exchange Traded Funds) - ETF so indeksni vzajemni skladi, ki so nastali v ZDA in katerih premoženje je naloženo v "košarico" vrednostnih papirjev družb določenega indeksa, ki kotirajo na borzi.

 • EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - Je kratica za medbančno obrestno mero za Evropsko unijo, ki jo uporabljajo v različnih pogodbah.

 • Euro delnice - Delnice, ki se ponudijo v prodajo preko mednarodno sestavljenih konzorcijev in mednarodnem trgu kapitala.

 • Euro obveznice - Obveznice, izdane izven države in v drugi valuti kot je valuta države izdajatelja obveznic.

 • Euroclear - Vodilna klirinška družba za mednarodne transakcije z vrednostnimi papirji s sedežem v Bruslju, ki je fizično poravnavo poslov z vrednostnimi papirji zelo zmanjšala.Člani in delničarji Euroclear-a so evropske banke.

 • Eurodollar - Bančne vloge, denominirane v ameriških dolarjih pri bankah zunaj ZDA.

 • Eurotrg - Mednarodni trg kapitala in denarja v Londonu in Luksemburgu za mednarodne obveznice v konvertibilnih valutah, ki jih praviloma ponujajo mednarodni emisijski konzorciji (bančne skupine) v več državah hkrati.

 • EV/EBITDA - Okrajšava pomeni: tržna kapitalizacija + tržna vrednost neto dolga/ dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davkom in amortizacijo). Je mulitiplikator, ki primerja vrednost celotnega kapitala z denarnim tokom iz poslovanja.

 • Ex-dividend date - Prvi dan, ko delnice ne spremlja več pravica do tekoče dividende. V Sloveniji sta to dva delovna dneva pred datumom zapisa.

 • Expense ratio - Odstotek od povprečne čiste vrednosti sredstev, ki je namenjeno za kritje stroškov delovanja sklada. V ta znesek so zajeti operativni stroški in upravljalska provizija.

 • Factoring - Pri poslu factoringa factor, tj. kupec terjatve, odkupi terjatev od prodajalca blaga, prevzame tveganje plačila in nalogo izterjati dolg. Plačilo si factor zadrži v obliki diskonta pri izplačilu nakupne cene.

 • Faktor prihodnje vrednosti (FVIF) - Faktor, ki pri dani stopnji donosa in danem obdobju do plačila pove, kolikšna je prihodnja vrednost ene denarne enote.

 • Faktor prihodnje vrednosti anuitete (FVIFA) - Faktor, ki pri dani stopnji donosa in danem obdobju plačevanja pove, kolikšna je prihodnja vrednost anuitete v višini ene denarne enote.

 • Faktor sedanje vrednosti (PVIF) - Drugače ga imenujemo tudi dekrzivni faktor (DF).Je faktor, ki pri dani stopnji donosa in danem obdobju plačevanja pove, kolikšna je sedanja vrednost ene denarne enote.

 • Faktor sedanje vrednosti anuitete (PVIFA) - Faktor, ki pri dani stopnji donosa in danem obdobju plačevanja pove, kolikšna je sedanja vrednost anuitete v višini ene denarne enote.

 • FCP (Fonds Commun de Placement) - Posebna pogodbena oblika vzajemnega sklada po luksemburškem pravu, ki ni pravna oseba. To je lahko ena od oblik pravnoformalne organiziranosti krovnih skladov.

 • FED (Federal reserve system) - Ameriška centralna banka.

 • FES (provizija) - Pri izvedenih finančnih instrumentih podatek, ki pove če se zaračunavajo dodatne provizije (upravljalska).

 • FIBOR (Frankfurt interbank offered rate) - Frankfurtska medbančna obrestna mera, ki se pogosto uporablja tudi pri različnih posojilnih, menjalnih in drugih pogodbah.

 • FIBV (Federation internationale des bourse de valeurs) - Mednarodno združenje borz vrednostnih papirjev ustanovljeno leta 1961 , katerega glavna naloga je nadzor nad trgi vrednostnih papirjev.

 • Fiduciarni posli - So posli, pri katerih pridobi fiduciar stvari ali terjatve preko pogodbene obveznosti s polno pravico, da tako pridobljene pravice ali stvari upravlja za račun in tveganje fiducianta in mu jih na koncu fiduciarnega razmerja vrne.

 • Fiduciarni žiro promet - Posebna oblika žiro prometa z efekti, pri katerem predmet prometa niso vrednostni papirji, temveč vrednostne pravice.

 • FIFO metoda (first in first out) - Računovodska metoda, po kateri se avtomatično v prodaji upoštevajo tisti vrednostni papirji, ki so bili najprej kupljeni – velja za enote vzajemnega sklada.

 • Fiksen (lat. fixus - pritrditi) - Pomeni trden, stalen, določen. Fiksna obrestna mera je torej vnaprej določena obrestna mera, ki se v času ne spreminja.

 • Fiksni obrestovani papirji - Vsi vrednostni papirji, katerih obrestna mera je že pri emisiji točno določena in se načelno ne, spreminja. (npr. obveznice, komunalne obveznice, zastavna pisma.)

 • Fiksni stroški - So stroški, ki se ne spreminjajo s spreminjanjem količine outputa (primer: amortizacija, najemnine, stroški kapitala, davki). V podjetju nastajajo tudi takrat, ko ne proizvaja ničesar.

 • Finance (starofr. finer - plačati) - Je zelo širok pojem, na splošno pa označuje denarne posle in gospodarjenje z denarjem.

 • Finančne naložbe (Financial investments) - Naložbe v finančne instrumente.

 • Finančne terminske pogodbe - Standardizirane pogodbe o nakupu ali prodaji (oziroma izročitvi) določenega zneska (ali števila) finančnih instrumentov oziroma blaga, ki bo dobavljeno kasneje.

 • Finančne terminske pogodbe - Standardizirane pogodbe o nakupu ali prodaji (oziroma izročitvi) določenega zneska (ali števila) finančnih instrumentov oziroma blaga, ki bo dobavljeno kasneje.

 • Finančni instrumenti - Različna potrdila, certifikati, pogodbe, ipd., ki so izdani na podlagi dogovorjenih finančnih obveznosti udeležencev na finančnem trgu.

 • Finančni kazalec (Financial ratio) - Število, ki izraža razmerje med dvema ali več postavkami iz računovodskih izkazov poslovanja oziroma drugimi finančnimi podatki (na primer tržno vrednostjo delnice, obrestno mero, tržno zahtevano donosnostjo itd.).

 • Finančni načrt - Je napoved ključnih finančnih podatkov, ki določajo gospodarsko izvedljivost in nujno finančno investicijsko obveznost.

 • Finančni posrednik - Posamezniki ali organizacije, ki povežejo med seboj varčevalce in investitorje ter tako omogočijo prenos prihrankov.

 • Finančni vzvod - Delež, ki ga v strukturi kapitala podjetja pomenijo prednostne delnice in dolgoročni dolg podjetja.

 • Finančno tveganje - Del celotnega tveganja nad poslovnim tveganjem, ki so mu delničarji podjetja izpostavljeni, kadar podjetje uporablja finančni vzvod (se financira z zadolžitvijo in s prednostnimi delnicami).

 • Fiskalna politika - Usmeritve upravljanja države z davki, državnimi izdatki in državnim dolgom.

 • Fizična oseba - Je vsak človek, nosilec pravic in obveznosti.

 • Fleksibilnost - Zmožnost prilagajanja.

 • Floor brokers - Borzni trgovci.

 • Fond (lat. Fundus, franc. Fonds - zemljišče) - Ima v slovenščini več soznačnic: sklad, denarna sredstva, zaloga. V javnosti se pogosto pojavljata tako fond kot sklad, čeprav pomenita isto, in upamo, da bo kmalu bolj moderno reči sklad.

 • FOREX (Foreign Exchange) - Je največji valutni trg s preko 3000 milijardami dolarji dnevnega prometa, kjer udeleženci trgujejo z valutami.

 • Forfaiting - Je nastal iz izraza a forfait, ki se je v bančništvu začel uporabljati za posel prodaje izvoznih terjatev banki skupaj s sredstvi zavarovanja. Pri tem prodajalec terjatve ne prevzema nobenega tveganja.

 • FTSE-100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - Borzni indeks, ki ga izračunava FT-SE International Limited. Vsebuje 100 največjih britanskih delnic po tržni kapitalizaciji.

 • Fungibilnost - Predmet trgovanja na borzah so lahko le blago ali vrednosti, ki so fungibilne, kar pomeni, da so med seboj enakovredne in hitro zamenljive.

 • Futures sklad - Je bolj rizičen sklad, ki denar nalaga na terminske borzne trge.

 • Garancija - Je najvišja oblika jamstva. Gre za abstraktno zavezo banke, da bo obveznost na določen dan izpolnila, ne glede na to, ali je bil posel, na osnovi katerega je do garancije prišlo, izpeljan ali ne.

 • Garantirani certifikati - Garantirani certifikati zagotavljajo vlagatelju pravico do 100 % izplačila vloženega kapitala na dan zapadlosti.

 • Garantirani sklad - Vzajemni sklad z dodatnim jamstvom o zajamčeni vrednosti izplačila pod določenimi pogoji. Običajno garancija velja samo v primeru, da vlagatelj obdrži sredstva v skladu ves čas obstoja sklada (ki je ustanovljen za določen čas).

 • Garantna obveznica - Obveznica, pri kateri za plačilo obresti in vračilo jamči druga institucija, npr. država ali zavarovalnica.

 • Garantni konzorcij - Pri emisiji vrednostnih papirjev jamči konzorcij za celoten prevzem emisije. Dolžnik dobi takoj celoten znesek obveznic, ki jih je emitiral z vpisovanjem, konzorcij pa prevzame riziko prodaje.

 • Gibljiva sredstva - Gibljiva sredstva vsebujejo obratna sredstva (zaloge, terjatve in denar ter vrednostne papirje, hkrati z aktivnimi časovnimi razmejitvami) in kratkoročne finančne naložbe. So sredstva ki se preoblikujejo hitreje kot v enem letu.

 • Glavnica - Je izraz, ki ga najpogosteje uporabljamo pri kreditiranju, in predstavlja znesek, ki ga dolžnik dolguje upniku. Ko govorimo o glavnici pri varčevanju, le-ta predstavlja znesek, ki ga varčujemo.

 • Globina trga - Vpogled v celotno ponudbo in povpraševanje na trgu. Prikazana so vsa nakupna in prodajna naročila, ki so v določenem trenutku vnešena v borzni trgovalni sistem.

 • Gordonov model rasti - Model za določanje vrednosti delnice, za katero se pričakuje, da bodo njene dividende v prihodnosti naraščale z enako stopnjo rasti. Imenuje se tudi model enakomerne rasti dividend.

 • Gospodarska družba - Pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Pri nas jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah.

 • Gotovina - Je denar, s katerim lahko vsak trenutek razpolagamo.

 • Graf HLC - Vrsta grafa, ki prikazuje najvišjo, najnižjo in ceno ob zaprtju za vsako obdobje na grafu.

 • Graf OHLC - Vrsta grafa, ki prikazuje najvišjo, najnižjo in ceni ob zaprtju in odprtju za vsako obdobje na grafu.

 • Hausse - Situacija na borzi, ko porastejo na splošno vsi vrednostni papirji na borzi oz. papirji določene panoge. Uporablja se tudi izraz bikovski trend.

 • Haussier - Investitor, ki računa na močan dvig tečajev vrednostnih papirjev. Uporablja se tudi izraz bik.

 • Hedge - V borznem žargonu pomeni "nekaj zavarovati".

 • Hedge skladi - So investicijski sklad, ki nalagajo del denarja v delnice, del pa na terminske trge. Ukvarjajo se predvsem z načini investiranja, ki se jih ostali splošni skladi ne poslužujejo.

 • Hipoteka (gr. Hypotheke - postavljeno pod obveznost) - Predstavlja zastavo, zastavitev nepremičnine pod poroštvo pri denarnem posojilu. Je z nepremičnim premoženjem zavarovana terjatev.

 • Hipotekarna obveznica - Je obveznica, ki je neposredno zavarovana s hipoteko.

 • Hitri polog - Je ena od novejših bančnih storitev. Gre za polog na račun oziroma plačilo položnic prek bančnega avtomata.

 • Holding - Delniška družba, ki ima v lasti dovolj velik delež navadnih delnic druge delniške družbe, da ima nadzor nad njenim poslovanjem.

 • Homebanking - Je novejši bančni izraz. Označuje tiste bančne posle, ki jih lahko stranke opravljajo kar od doma.

 • Hramba vrednostnih papirjev - Predstavlja hranjenje in upravljanje s shranjenimi vrednostnimi papirji.

 • Hranilnica - Je finančna institucija, ki zbira predvsem vloge prebivalstva in malega gospodarstva, ukvarja pa se tudi s kreditiranjem teh dveh področij.

 • Hranilno pismo - Je pismo oz. listina, ki jo izda banka in se glasi na določen znesek ter je vnovčljiva v določenem roku.

 • IBAN (International Bank Account Number) - Mednarodna številka bančnega računa, ki se je v svetu vse bolj uveljavlja za identifikacijo bančnih računov v

 • ICI (Investment Company Institute) - Stanovska organizacija investicijskih družb v ZDA, ki deluje od leta 1940.

 • Imenske delnice - Delnice, ki se glasijo na ime in priimek fizične osebe oziroma na firmo pravne osebe in se prenašajo z indosamentom.

 • Imetnik investicijskega kupona - Oseba, katere investicijski kupon se glasi na več kot 0 enot premoženja vzajemnega sklada in je vplačala v vzajemni sklad v skladu z veljavnimi pravili upravljanja vzajemnega sklada.

 • Imetniške (prinosniške) delnice - Delnice, ki se glasijo na prinosnika in se prenašajo z izročitvijo , če so tiskane.

 • IMF (International Monetary Fund) - Je Mednarodni denarni sklad s sedežem v Washingtonu.

 • Imobilizacija vrednostnih papirjev - Način poslovanja z vrednostnimi papirji, pri katerem je v obliki pisne listine natisnjen samo del izdaje vrednostnih papirjev z različno apoensko sestavo, večina preostale izdaje pa je dokumentirana v obliki zbirne listine.

 • In the money (v denarju) - Izraz, ki se uporablja, če je trenutni tečaj osnovnega instrumenta večji od izvršilne cene opcije.

 • Indeks - Je kombinirana, povprečna vrednost, izračunana na podlagi vrednosti posameznih komponent indeksa. Omogoča primerjavo rasti vzajemnih skladov z rastjo trga, kamor te skladi svoja sredstva vlagajo.

 • Indeksirana obveznica - Obrestna mera se prilagaja stopnji inflacije in se zato obresti pri tej obveznici izplačujejo v realno enakih zneskih. Obrestna mera se lahko prilagaja tudi gibanju deviznega tečaja.

 • Indeksni oz. udeležbeni certifikat - Indeksni certifikati so klasika med naložbenimi certifikati. Slednji omogočajo neposredno investicijo v različne vrednosti, ki so drugače navadnemu vlagatelju težko dostopne, oz. nedostopne.

 • Indeksni sklad - Investicijski sklad, ki karseda natančno posnema gibanje izbranega borznega indeksa. Cilj takšnega sklada ni izboljšati rezultate primerljivega indeksa, temveč se mu najbolj približati.

 • Individualno prostovoljno pokojninsko zavarovanje - Je zavarovanje, ki ga posameznik sklene izven podjetja v katerem je zaposlen. Premijo plačuje zavarovanec sam iz svoje neto plače in mu v celoti znižuje osnovo za odmero dohodnine ob napovedi dohodnine konec leta.

 • Indosament - Zapis na listini, s katerim se ta prenese na novega pridobitelja, katerega ime se pri orderskih vrednostnih papirjih običajno nahaja na hrbtni strani vrednostnega papirja.

 • Inflacija - Pomeni rast splošne ravni cen, hkrati pa povzroča padanja vrednosti denarja.

 • Inflacija (lat.inflatio - naraščanje) - Je razvrednotenje denarja zaradi njegovega pretiranega izdajanja brez pravega kritja.

 • Inflacijsko tveganje - Tveganje, da bo del donosa sklada razvrednotila inflacija.

 • Inkaso (lat. incassare - prejeti denar) - Je unovčenje zapadle menice ali računa, večkrat pa ta beseda pomeni tudi pobiranje gotovine.

 • Institucionalni investitor - Veliki investitor, pri kateremu se zbira večja količina kapitala. (npr. zavarovalnice, pokojninski skladi, družbe za upravljanje, kapitalske naložbe, ipd.).

 • Interkalarne obresti - So obresti za čas porabe posojila. Banka jih obračuna ob koncu meseca in ob prenosu posojila v odplačevanje.

 • Interna stopnja donosnosti - Je obrestna mera (diskontna stopnja), ki vsoto diskontiranih denarnih tokov izenaci z nic. Pri ISD išcemo tisto diskontno stopnjo, pri kateri se sedanja vrednost prilivov in sedanja vrednost odlivov izenacita (NSV=0).

 • Investicijska banka - Finančna institucija, ustanovljena z namenom, da posreduje pri prodaji novoizdanih dolžniških ali lastniških vrednostnih papirjev podjetij ter pomaga podjetju pri pridobivanju sredstev za dolgoročno financiranje.

 • Investicijska družba - Je investicijski sklad, organiziran kot delniška družba. Ustanovijo ga izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in investiranje tako pridobljenih denarnih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po načelu omejevanja in razpršitve tveganja.

 • Investicijska politika - Je dolgoročna finančna politika, ki pa ne zajema le področja vlaganj v stalna sredstva, ampak tudi področje vlaganj v gibljiva sredstva, kadar se tam vežejo finančna sredstva dolgoročno.

 • Investicijski izdatek - Nabavna vrednost dolgoročne naložbe.

 • Investicijski kupon - Je imenski vrednostni papir, katerega izdajatelj je družba za upravljanje in ki se glasi na eno ali več enot premoženja vzajemnega sklada.

 • Investicijski projekt - Praviloma dolgoročna nefinančna naložba podjetja (npr. v zemljo, zgradbe, opremo, patente, licence, razvoj proizvodov itd.).

 • Investicijski sklad - Sklad premoženja, ki ga za njegove lastnike upravlja usposobljeni upravljalec – družba za upravljanje ali banka.

 • Investicijsko svetovanje - Dejavnost oddelkov oz. služb organiziranih v posameznih bankah in v borzno-posredniških družbah, ki se ukvarjajo s svetovanjem investitorjem glede njihovih naložb v različne premoženjske oblike.

 • Investitor - Oseba, ki svoja sredstva dolgoročno investira v vrednostne papirje ali v druge kapitalske naložbe.

 • IPO (Initial Public Offering) - Prva javna ponudba delnic podjetja javnosti, ko se podjetje preoblikuje iz zaprte v odprto družbo in se praviloma vključi v borzno kotacijo.

 • IPO (Initial Public Offering) - Nova javna izdaja vrednostnih papirjev kjer vlagatelj lahko kupi papir neposredno pri izdajatelju.

 • IS/M obrazci - Mesečna poročila, s katerimi družbe za upravljanje poročajo Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javnosti o stanju skladov, ki jih upravljajo.

 • ISIN (International Security Identification Number) - Je kratica za mednarodno identifikacijo vrednostnega papirja. Koda je sestavljena iz dveh črk, ki določata državo in desetih številk.

 • Issuer - Izdajatelj finančnega instrumenta.

 • Izdaja - Predstavlja vse nove vrednostne papirje določene vrste, ki jih ekonomski subjekt izda v določenem trenutku in jih v določenem časovnem obdobju želi prodati na finančnem trgu.

 • Izdajatelj - Družba, banka, občina in država, ki izda vrednostni papir, kot npr. delnico, obveznico ali instrument denarnega trga.

 • Izdajatelj opcije - Ponavadi borzno-posredniška družba, ki sklene opcijsko pogodbo in se s tem zaveže za izpolnitev le-te, če bo kupec to od nje zahteval. Za prevzem tveganja prejme plačilo v obliki opcijske premije.

 • Izdajatelj vrednostnega papirja - Pravna oseba (pretežno delniška družba) ali javnopravna institucija, ki izda vrednostne papirje. Izdajatelj je lahko država, javni zavod (PTT, železnice), občine, banke, podjetja ...

 • Izdatek - Izdatek je zmanjšanje denarnih sredstev podjetja, odliv denarja.

 • Izhodiščna obrestna mera - Je tista, ki jo uporabljamo pri določenih poslih kot izhodišče. Primer so obrestne mere pri kreditiranju pravnih oseb, kjer banka izhodiščni obrestni meri dodaja še odstotne deleže, ki so odvisni od bonitete posojilojemalca in drugih njegovih lastnosti.

 • Izkaz denarnih tokov - Izkaz, ki prikazuje dejanske prejemke in izdatke denarja podjetja v določenem obdobju ter stanje denarnih sredstev ob koncu obdobja.

 • Izkaz finančnih tokov - Računovodski izkaz, ki prikaže pritoke in odtoke finančnih sredstev (ne nujno denarja) v določenem računovodskem obdobju.

 • Izkaz uspeha - Računovodski izkaz, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izidi (dobiček ali izgubo) podjetja v določenem časovnem obdobju.

 • Izkaz zadržanih dobičkov - Računovodski izkaz, ki prikazuje obseg dobička, ki v zgodovini podjetja ni bil porabljen za izplačilo dividend.

 • Izklicevanje - Način trgovanja na borznem parketu, kjer borzni posredniki glasno izklicujejo ponudbe oziroma povpraševanja po določenem vrednostnem papirju. Transakcije pri tem sklepajo neposredno drug z drugim brez posredovanja posebnih borznih posrednikov.

 • Izpis hrambe - Izpis, ki ga mora voditi vsaka hrambena institucija; vsebuje ime stranke (deponenta) kakor tudi vrsto, nominalno vrednost ali številke vrednostnih papirjev in ostale pomembne značilnosti shranjenih vrednostnih papirjev.

 • Izplačilni sklad (ausschuettend) - Vzajemni sklad, ki imetnikom točk izplačuje doseženi dobiček ali del prihodkov (npr. prejete obresti ali prejete dividende).

 • Izpolnitvena cena - Cena, pri kateri se opcijska pogodba, nakupni bon ali kateri drugi opcijski instrument lahko izpolni. Pri nakupni opciji je pogoj za izpolnitev nižja izpolnitvena cena, pri pradajni pa višja izpolnitvena cena od tržne.

 • Izstopna provizija - Strošek, ki se vlagatelju odšteje pri izstopu iz sklada. Izražena je v odstotkih.

 • Izstopni strošek - Ob prodaji investicijskih kuponov nekatere družbe za upravljanje zaračunavajo vlagateljem izstopne stroške, ki so izraženi v odstotku od vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada ter po ZISDU-1 ne smejo presegati 3 % od zneska izplačila.

 • Izvedeni finančni instrumenti (derivativi) - So pravice, katerih vsebina je posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega papirja, tujih valut ali blaga oziroma višine obrestne mere ali indeksa oz. ocene kreditne sposobnosti ali podobnih spremenljivk, ki se poravnavajo v prihodnosti.

 • Izvedeni vrednostni papirji - Vrednostni papirji oziroma pogodbe, ki se nanašajo na neki temeljni vrednostni papir kot sta npr. delnica oz. obveznica. Mednje spadajo zlasti opcije, prednostne pravice in nakupni boni.

 • Izvenborzno trgovanje (sivi trg) - Del trga vrednostnih papirjev, ki nima tako strogih pravil trgovanja kot borza in običajno ni organiziran na določenem osrednjem mestu.

 • Izvleček prospekta - Povzetek najpomembnejših podatkov iz prospekta vzajemnega sklada, ki ga, kdorkoli lahko kadarkoli dobi pri Družbi za upravljanje in njenih pogodbenih partnerjih.

 • Izvoz kapitala - Je z vidika borznega trgovanja nakup delnic tujih delniških družb kakor tudi naložbe denarja v tuje dolžniške dolgoročne in kratkoročne vrednostne papirje.

 • Jamstvo - Je način zavarovanja plačila nekega dolga, pri katerem se tretja oseba zaveže, da bo upniku v določenem roku poplačala dolg dolžnika.

 • Jamstvo pri obveznicah - Obveza tretjega, da v primeru, če izdajatelj ni sposoben izplačati obresti in glavnice, to izplačilo prevzame porok (garant).

 • Javna ponudba - Je ponudba primarne izdaje vrednostnih papirjev, namenjena nedoločenemu krogu oseb. Posredovana je v obliki javno objavljenega oglasa.

 • Javne finance - So veja financ, ki obravnava finančne odločitve v javnem sektorju gospodarstva.

 • Javni ključ - Sestavni del digitalnega potrdila, ki je dostopen vsakomur.

 • Javno zbiranje ponudb - Metoda prodaje vrednostnih papirjev, pri kateri prodajalec javno povabi morebitne kupce, naj predloži jo svoje ponudbe glede cene in količine. Vrednostne papirje nato proda najboljšim ponudnikom.

 • Junk bond - Obveznica rizičnega izdajatelja, kjer ni zanesljivo niti izplačilo obresti niti glavnice. Taka obveznica ima običajno višje obresti od tržnih.

 • Kapital (lat. capitalis - glaven) - Najbolj znan je izraz za osnovni znesek, vložen v gospodarsko družbo kot osnovni kapital. V kapital družbe sodijo poleg osnovnega kapitala še kapitalske rezerve, rezerve iz dobička in dobiček.

 • Kapital navadnih delničarjev - Kapital, ki pripada imetnikom navadnih delnic podjetja in zajema osnovni kapital, vplačani presežek kapitala, zadržani (preneseni) dobiček prejšnjih let in rezerve.

 • Kapitalizacija - Ena od razlag pravi, da je kapitalizacija pretvorba dohodka, ki ga pričakujemo v prihodnje, v glavnico (kapital). Ko govorimo o kapitalizaciji obresti, mislimo na obresti, ki postanejo del glavnice (kapitala), kar se dogaja pri obrestno obrestnem računu.

 • Kapitalizacijska doba - Obdobje je obdobje med dvema zaporednima pripisoma (obračunoma) obresti.

 • Kapitalska izguba - Izguba, dosežena zaradi negativne razlike med prodajno in nakupno ceno naložb.

 • Kapitalski dobiček - Dobiček, ki se realizira ob prodaji določenega vrednostnega papirja, če se le-ta proda po tečaju, ki je višji, kot je bil tečaj nakupa.

 • Kazalniki - Kazalnike uporabljamo za presojanje uspešnosti poslovanja. Najbolj pogosto uporabljani so: donosnost ali rentabilnost, gospodarnost ali ekonomičnost, proizvodnost ali produktivnost, plačilna sposobnost ali solventnost, ter različni kazalniki financiranja.

 • Kitajski zid - Gre za način razmejitve poslovanja posameznih oddelkov znotraj velikih finančnih institucij, in sicer zato, da bi se preprečila nasprotje interesov in tudi širitev notranjih informacij.

 • Kliring - Je postopek denarne poravnave, ki poteka preko neke centralne ustanove. V tem postopku prejmejo člani te ustanove, ki so neto prodajalci vrednostnih papirjev, ustrezne denarne zneske, medtem ko neto kupci plačajo ustrezne denarne zneske.

 • Klirinška banka - Je banka oziroma kaka druga finančna institucija, ki ima neposreden dostop do centralne klirinške ustanove. (lahko centralne banke ali kake druge institucije, ki v nekem gospodarstvu opravlja to funkcijo).

 • Klirinško depotna družba – KDD - Družba, ki združuje posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavljanja in izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenja centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev v RS.

 • Knjiga naročil - Je knjiga v katero se vpisujejo vsa naročila strank in lastna naročila po časovnem zaporedju sprejema naročil.

 • Knjigovodska vrednost delnice (Book value per share) - Izračunamo jo kot razmerje med kapitalom in številom izdanih delnic delniške družbe iz podatkov iz bilance stanja delniške družbe.

 • Knjigovodstvo - Je sistematično in kronološko evidentiranje poslovnih sprememb z namenom, da se sproti ugotavlja stanje sprememb pri sredstvih, obveznostih do virov sredstev, prihodkih in odhodkih.

 • Knjižni denar - Je denar v obliki vknjižbe v poslovnih knjigah finančne institucije, s katerim se lahko plačuje. Preprosteje - to so osebni in žiro računi.

 • KNPVP (kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje) - Je splošni pojem za odprte investicijske sklade v Evropi, ki ustrezajo UCITS direktivi.

 • Koeficient elastičnosti - Je kazalec, ki kaže, kako se giblje nek sklad glede na borzni indeks, s katerim se sklad primerja. Merita se pozitivna in negativna elastičnost.

 • Koeficient pozitivne elastičnosti - Če je večji od 1 pomeni, da sklad posluje bolje od borznega indeksa. Če je enak 1 je enako uspešen kot borzni indeks, ko pa je manj kot 1, posluje slabše od borznega indeksa.

 • Koeficientu negativne elastičnosti - Če ima vrednost manjšo kot 1 pomeni, velja, da je sklad izgubil manj kot borzni indeks, če ima vrednost več kot 1, pa je sklad izgubil več kot borzni indeks.

 • Kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje - Omogoča organiziran način dolgoročnega varčevanja za starost in je temeljna oblika varčevanja zaposlenih v podjetju za nadomestilo izpada državnih pokojnin.

 • Komanditna družba - Družba dveh. ali več oseb, pri kateri najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe neomejeno z vsem svojim osebnim premoženjem (komplementar), vsaj en družbenik pa odgovarja za obveznosti družbe samo s svojim kapitalskim vložkom (komanditist).

 • Komercialna banka - Je bančna institucija, ki se ukvarja s tradicionalnimi bančnimi posli kot sta sprejemanj vlog in dajanje posojil.

 • Komercialni zapis - Je kratkoročni vrednostni papir, ki ga običajno izda veliko, znano in posojilno sposobno podjetje.

 • Komisijski posli - Pogodbeno razmerje, kjer se komisionar obvezuje, da bo v svojem imenu in za račun stranke, izvršil določen pravni posel. Naročila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev svojih strank borzni posredniki opravljajo kot komisijski posel.

 • Komitent - Je pravzaprav nalogodajalec pri komisijskem poslu, ki mora plačati banki (komisionarju) dogovorjeno provizijo za opravljeni posel. Ko govorimo o bančnem poslovanju, besedo komitent pogosto lahko brez škode nadomestimo z besedo stranka.

 • Konformen - Pomeni enakoličen, skladen, soglasen.

 • Konformna obrestna mera - Pomeni realizacijo ekonomskega načela, da moramo iz začetne glavnice s konformno obrestno mero pri pogostejši kapitalizaciji (npr. mesečni) dobiti enako končno vrednost glavnice kot pri celoletni kapitalizaciji in izhodiščni letni obrestni meri.

 • Konsolidirani računovodski izkazi - So računovodski izkazi, ki jih morajo sestavljati povezane družbe. Sestavljeni so iz konsolidarne bilance stanja ter iz konsolidarnega izkaza uspeha z ustreznimi pojasnili, pod pogoji in na način, ki ga določajo računovodski standard.

 • Konto - Pomeni, če povemo zelo enostavno, račun, izvira pa iz italijanske besede conto oz. latinske comptus.

 • Konvertibilen - Izhaja iz pojma, ki pomeni zamenljivost. Konvertibilnost denarja je značilnost denarja neke države v odnosu do drugih držav.

 • Konverzija (lat. conversio - vrtenje) - Je beseda, ki jo najpogosteje uporabljamo ob pretvorbi neke valute v drugo tujo valuto, pa tudi v primeru spreminjanja prvotnih pogojev (npr. kreditnih) v neke druge pogoje sodelovanja.

 • Konzorcij - Je skupina investicijskih bank oziroma kakšnih drugih finančnih institucij, ki delujejo na primarnem trgu kapitala in ki se medsebojno povežejo za odkup (underwriting) določene izdaje vrednostnih papirjev v celoti.

 • Korelacija - Korelacija nam pove, kako se dve vrednosti gibljeta v povezavi z drugo. Korelacijo dobimo preko korelacijskega koeficienta, ki ima vrednost med 1 in -1.

 • Korespondenčna banka - Je tista banka v tujini, s katero je domača banka navezala korespondenčni odnos, zato lahko prek nje posluje s tujino.

 • Korespondenčni odnos nastop - Ko si tuja in domača banka izmenjata kontrolne dokumente: sezname pooblaščenih podpisnikov, telegrafski ključ in SWIFT ključ.

 • Kotacija - Pomeni sklep borze o sprejemu novega vrednostnega papirja v trgovanje in uradno borzno tečajnico.

 • Kratkoročni koeficient (CR – Current ratio) - Razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, ki pokaže, kako so kratkoročne obveznosti, ki jih bo moralo podjetje plačati v letu dni, pokrite s sredstvi, ki imajo rok dospetja krajši od enega leta.

 • Kratkoročni vrednostni papirji - To so vrednostni papirji, za katere se uporablja tudi izraz vrednostni papirji denarnega trga. Zanje je značilen kratek rok dospelosti od 1-12 mesecev.

 • Kredit (lat. Credere - varovati, zaupati) - Je pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar na up dolžniku, in dolžnikom. Posojilo ni isto kot kredit, saj je posojilo le kupčija, s katero se med strankami ustanovi kredit (kreditno razmerje).

 • Kreditna kartica - Sodi med plastični denar. Imetnik s kartico plača blago ali storitev, njegovo obveznost pa začasno prevzame banka. Imetnik kartice plača porabljeni znesek banki šele po preteku določenega časa in tako ga banka pravzaprav kreditira.

 • Kreditna sposobnost - Je finančna sposobnost dolžnika, da bo posojilo vrnil in plačal pripadajoče obresti. Banka jo ugotavlja na podlagi prihodkov dolžnika in jo izraža v deležu od teh prihodkov v določenem obdobju.

 • Kreditni pogoji - So določila o trajanju, zavarovanju in drugih značilnostih posojila ter pripadajočih obrestih.

 • Kreditni portfelj - So bančne naložbe (posojila)

 • Kreditno tveganje - Tveganje nesposobnosti vračila ali nepopolnega vračila dospelih kreditnih zneskov in obresti s strani dolžnika.

 • Kritni sklad - Je vsota vplačanih premij zavarovancev in pripisanih donosov. To premoženje upravlja pokojninska družba ali zavarovalnica.

 • Krivulja donosnosti - Krivulja, ki kaže razmerje med stopnjami donosa in rokom dospetja naložb.

 • Krog - Je del borznega parketa - tržno mesto, na katerem se trguje z vnaprej točno določenimi vrednostnimi papirji. Število krogov na posamezni borzi je odvisno od obsega in načina organiziranosti trgovanja.

 • Krovni sklad - Je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika.

 • Kupon (fr. Couper - rezati) - Na področju financ predstavlja odrezek vrednostnega papirja, na katerega imetnik kupona dobi obresti.

 • Kuponska pola - Poleg plašča sestavni del vrednostnega papirja.

 • Kvartarni trg - Je trg, na katerem z večjimi količinami vrednostnih papirjev med seboj trgujejo veliki, zlasti institucionalni investitorji kot npr. zavarovalnice, pokojninski skladi, investicijske družbe in banke.

 • Lastniški kapital (Equity) - Predstavlja neto aktivo podjetja. Denar ali druga sredstva, ki jih v podjetje ob ustanovitvi trajno naložijo lastniki, preneseni dobički ter dodatna povečanja kapitala (z izdajo delnic ali s povečanjem lastniških deležev).

 • Leasing - Je oblika financiranja, ki se uporablja predvsem za financiranje investicijskih dobrin.

 • Leasingodajalec (kot posrednik) - Izpelje nakup investicijskih sredstev, ki jih leasingojemalec izbere in nato uporablja. Lastnik teh sredstev je še vedno leasingodajalec, ki lahko sredstva, ki so predmet leasinga, odtegne leasingojemalcu in jih da v drug leasing.

 • Letna in polletna poročila sklada - So prikaz rezultatov delovanja sklada v določenem časovnem obdobju in vsebujejo predvsem računovodske izkaze. Prikazani so tudi vrednostni papirji, ki so vsebovani v portfelju sklada.

 • Letni donos - Razlika vrednosti točke premoženja v zadnjem letu dni.

 • Letno obrestovanje - Računanje prihodnje vrednosti denarnih tokov, ko se obresti pripisujejo enkrat na leto.

 • Letno poročilo (Annual report): - Poročilo o poslovanju sklada v preteklem poslovnem letu, ki vsebuje računovodske izkaze, pojasnila k izkazom, portfelj sklada ob koncu obdobja in drugo; po zakonu ga mora obvezno pregledati neodvisni revizor.

 • Leverage (Vzvod) pri certifikatih - Pove kako se giblje donos izvedenega finančnega instrumenta glede na donos osnovnega instrumenta.

 • Leverage (vzvod) pri opcijah - Je razmerje med vložkom, ki ga mora vlagatelj vložiti v eno enoto osnovnega instrumenta in vložkom, ki ga mora vložiti v opcije, ki predstavljajo eno enoto osnovnega instrumenta.

 • LIBOR (London Interbank Offered Rate) - Je kratica za London Interbank Offered Rate, londonsko medbančno obrestno mero.

 • LIFFE (London Financial Futures Exchange) - Je Londonska borza terminskih vrednostnih papirjev, zlasti opcij in finančnih terminskih pogodb.

 • Likvidacija delniške družbe - Je eden izmed načinov prenehanja delniške družbe. Pri likvidaciji d.d. se likvidacijska masa razdeli med delničarje v razmerju njihovih nominalnih vrednosti nasproti osnovnemu kapitalu.

 • Likvidatura - Je prostor v banki, kjer se opravljajo likvidacijski posli. Preprosto povedano je to tam, kjer so bančna okenca in blagajniki.

 • Likvidnost (lat. Liquidus - tekoč) - Sposobnost v danem času poravnati svoje plačilne obveznosti; značilnost, da se (kaj) lahko hitro in brez izgub.

 • Likvidnost naložb - Lastnost, ki opisuje, kako hitro je moč določeno naložbo spremeniti v denar brez večje izgube vrednosti.

 • Likvidnost – trga - Sposobnost, da trg absorbira nenadne spremembe obsega ponudbe oz. povpraševanja, ne da bi prišlo do pretiranih tečajnih nihanj.

 • Likvidnost – vzajemnega sklada - Zmožnost takojšnjega dostopa do naloženih sredstev. Vzajemni skladi so likvidni, ker je njihove investicijske kupone.

 • Limit - Izhaja iz besede, ki pomeni mejo. V bančnem jeziku je to znesek najvišje dovoljene prekoračitve (negativnega stanja) na računu.

 • Limitirani nalog - Je nalog banke borznemu trgovcu oz. posredniku, pri katerem je določena mejna cena za nakup (prodajo) nekega vrednostnega papirja.

 • Limitirano naročilo - Limitirano naročilo se izvrši takrat, ko cena doseže želeno raven. Limitirano naročilo je mogoče oddati kot dnevno naročilo ali kot naročilo veljavno do preklica oziroma do v naprej določenega datuma.

 • Listinjenje - Preoblikovanje hipotekarnih in drugih posojil v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

 • Lombard - Pomeni jemanje ali dajanje posojila na podlagi lahko unovčljivega premičnega predmeta (navadno vrednostnega papirja). Ker so take posojila začeli prvi dajati v Lombardiji, od tam tudi izvira njihovo ime.

 • Lombardna obrestna mera - Je obrestna mera, ki jo centralna banka zaračunava poslovnim bankam za posojila, dana na podlagi zastave vrednostnih papirjev.

 • Lombardni kredit - Posojilo za zastavljene vrednosti, predvsem vrednostne papirje s kratkoročnim rokom zapadlosti.

 • Long position (dolga pozicija) - V terminskem žargonu je to položaj, ko vlagatelj poseduje call opcije in špekulira na rast borze.

 • Loro - Je izraz, ki se uporablja, kadar pride pobuda za izdajo čeka, menice, akreditiva ali podobnega iz tujine.

 • Lot – enota - Je enota za trgovanje z vrednostnimi papirji oziroma z blagom. Na Ljubljanski borzi je lot navadno kar ena delnica oziroma ena obveznica (njen najmanjši apoen).

 • M&A (Mergers & Acquisitions) - Izraz, ki označuje proces združitve in prevzemov podjetij.

 • Marža - Razlika med nakupnim in prodajnim tečajem vrednostnega papirja.

 • Medgeneracijska solidarnost - Zavarovanje v okviru I. pokojninskega stebra pomeni vplačevanje prispevkov od plače v skupno pokojninsko blagajno, iz katere se črpajo pokojnine za današnje upokojence.

 • Medvedji (bearish) - Izraz, ki se uporablja predvsem na anglosaških borzah za investitorja, ki je prepričan v splošen padec borznih tečajev.

 • Medvedji trg - Je izraz, ki ga uporabljamo za označevanje padajočega trenda vrednostnih papirjev oziroma je obdobje, ko cene vrednostnih papirjev v glavnem padajo.

 • Mehke valute - So valute, ki so močno podvržene devalvaciji oz. so le delno konvertibilne.

 • Menjalni tečaj - Je tečaj, po katerem zamenjamo valuto ene države v valuto druge države. Lahko je fiksen (paritete do drugih valut so določene) ali variabilen (razmerje je prepuščeno tržnim silnicam).

 • Mešana združitev - Združitev podjetij iz popolnoma različnih panog.

 • Mešani sklad - Vzajemni sklad, ki vložena sredstva enakomerno razporedi med delnice in obveznice.

 • Mirovanje plačevanja premije - Je obdobje, v katerem ni obveznosti plačevati premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ne da bi zavarovanec hkrati uveljavil pravico do dodatne starostne pokojnine ali pravico do izplačila oziroma prenosa odkupne vrednosti.

 • Mobilno bančništvo - Sistem, ki omogoča varno opravljanje bančnih storitev prek Mobitelovega omrežja GSM.

 • Model določanja cen dolgoročnih naložb (CAPM) - Model določanja cen dolgoročnih naložb, pri katerem je zahtevana stopnja donosa dolgoročne naložbe enaka vsoti netvegane stopnje donosa in premije za tveganje te naložbe.

 • Model enakih dividend - Model za določanje vrednosti delnice, za katero se v bližnji prihodnosti ne pričakuje sprememb v višini dividend na delnico.

 • Model enakomerne rasti dividend - Model za določanje vrednosti delnice, za katero se pričakuje, da bodo njene dividende v prihodnosti naraščale z enako stopnjo rasti. Imenuje se tudi Gordonov model rasti.

 • Model neenakomerne rasti - Model za določanje vrednosti delnice, pri katerem za nekaj prvih prihodnjih let predpostavljamo nadpovprečno stopnjo rasti dividend, od takrat pa normalno stopnjo rasti dividend, ki naj bi veljala do neskončnosti.

 • Moody's - Mednarodna agencija, ki se ukvarja z ocenjevanjem bonitete podjetij.

 • Moratorij - Je odlog plačila zapadlih obveznosti.

 • Nadomestni vrednostni papirji - Vrednostni papirji, ki niso individualno določeni (npr. čeki, menice), temveč so določeni po njihovi vrsti (npr. obveznice, delnice).

 • Nadzorni paket delnic - Izraz za večji del delnic, ki je v posesti posameznega delničarja ali delničarjev in preko katerega se zagotovi odločilen vpliv na upravljanje delniške družbe.

 • Nadzorni svet - Je organ družbe. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina, ki jih lahko tudi odpokliče. Njihova naloga je zlasti nadzirati vodenje poslov družbe.

 • Nakazilo - Je finančni posel, ki denar usmeri na določen račun oz. neki osebi.

 • Nakupna opcija (Call option) - Izveden vrednostni papir, s katerim se izdajatelj zaveže, da bo znotraj v pogodbi določenega obdobja in po vnaprej določeni ceni lastniku opcije prodal predmet opcijske pogodbe.

 • Nakupna vrednost enote premoženja - Je enaka vrednosti enote premoženja, povečani za vstopne stroške.

 • Nakupni bon - Posebna vrsta opcije, ki jo izda delniška družba sama in daje imetniku pravico nakupa delnic te družbe po vnaprej določeni ceni, ki pa je v trenutku izdaje višja od tržne.

 • Nakupni tečaj - Tečaj povpraševanja.

 • Naložbena politika - Struktura razpršitve naložb med različne finančne instrumente, odvisno od časa naložbe in nagnjenosti k tveganju.

 • Naložbena politika - Struktura razpršitve naložb med različne finančne instrumente, odvisno od časa naložbe in nagnjenosti k tveganju.

 • Naložbene omejitve - Skladi s sedežem v ZDA, EU, Japonski in držav z borzno regulativo so omejeni s tem kolikšen odstotek naložb smejo investirati v posamezen vrednostni papir. S tem se zmanjšuje tveganje skladov.

 • Naložbeni certifikat - Je dolžniški vrednostni papir in ga uvrščamo med izvedene finančne instrumente. Preko naložbenega certifikata je mogoča neposredna naložba, ki se nanaša na borzni indeks, ceno delnice, ceno surovine, valutno razmerje, obresti, itd.

 • Naložbeni svet - Ekipa strokovnjakov, ki odločajo o naložbeni politiki investicijskih skladov in določajo strategijo poslovanja ter določajo kratkoročne investicijske aktivnosti.

 • Naobrestiti - Pomeni preprosto dodati glavnici ustrezne obresti. Nasproten izraz je razobrestiti, ko ustrezne obresti glavnici odvzamemo.

 • Naročilo sledeči stop - Pri tem naročilu določite fiksno razdaljo med stop ceno in tržno ceno (distance to market).

 • Naročilo stop - Je limitirano naročilo z manj ugodnimi pogoji izvršitve kot znaša trenutna tržna vrednost instrumenta. Uporablja se z namenom zmanjševanja tveganja oziroma nadzorovanja potencialne izgube v primeru neugodnega gibanja vrednosti instrumenta.

 • Naročilo stop z limitom - Naročilo stop z limitom je limitirano naročilo z manj ugodnimi pogoji izvršitve kot znaša trenutna tržna vrednost instrumenta, naročilu pa se pripiše dodatna nižja vrednost, ki za zaprtje pozicije ne sme biti presežena.

 • NASDAQ (The National of Securities Dealers Quotation System) - Je prvi računalniški sistem državnega združenja ameriških borznih posrednikov na svetu, ki omogoča trgovanje predvsem z vrednostnimi papirji, ki ne kotirajo na borzah.

 • NASDAQ 100 INDEX - Indeks, ki vsebuje 100 velikih podjetij z največjim prometom, katerih delnice kotirajo na NASDAQ borzi.

 • Navadna delnica - Delnica, ki prinaša pravico do odločanja v delniški družbi, preostanka dobička in preostanka likvidacijske mase, potem ko so poplačani vsi ostali upniki in prednostni delničarji.

 • Navadna obrestna mera - Letna obrestna mera, ki jo navajajo ponudniki oziroma povpraševalci po finančnih prihrankih, ne glede na to, kolikokrat v letu in kako se pripisujejo oziroma plačujejo obresti.

 • Navadni lastniški kapital (Common equity) - Računovodsko gledano je to seštevek osnovnega kapitala, vplačanega presežka, rezerv, prenesenega čistega dobička in revalorizacijskih rezerv (če obstajajo).

 • Navidezna prodaja - Način prodaje vrednostnega papirja, ki pravzaprav ni prava prodaja, saj sta vsebinsko prodajalec in kupec ista oseba.

 • Nedovoljena špekulacija, manipulacija - Je nedovoljeni način poslovanja z vrednostnimi papirji, pri katerem poskuša nekdo izmed udeležencev trga kapitala povzročiti nenormalno stanje na trgu vrednostnih papirjev in na ta način doseči neki posebni dobiček.

 • Nemiren trg - Je trg, na katerem vrednostni papirji zelo pogosto in zelo močno spreminjajo smer gibanja tečaja, pogosto tudi brez vzrokov, ki izhajajo iz spremembe uspešnosti poslovanja izdajatelja ali tveganosti vrednostnega papirja.

 • Nenaklonjenost k tveganju (Risk averse) - Značilen odnos večine investitorjev do naložb. Investitorji, ki so tveganju nenaklonjeni, zahtevajo za naložbe, ki so bolj tvegane, višjo stopnjo donosa.

 • Nepremičninski sklad - Vzajemni sklad, ki večino sredstev vloži v nepremičnine in nepremičninska podjetja.

 • Nerealizirani kapitalski dobiček - Nastane zaradi dviga tečaja vrednostnega papirja, ki še ni bil prodan.

 • Nerezident - Je fizična oseba s stalnim bivališčem v tujini. Ko je nerezident pravna oseba, mislimo na podjetje, ki je registrirano v tujini.

 • Nestanovitnost (Volatility) - Mera tendence cene delnice, da se spreminja navzgor in navzdol. Temelji na dnevnih cenah delnice v zadnjih 12 mesecih. Na primer 20-odstotna nestanovitnost pomeni, da se je cena določene delnice spreminjala v razponu ±20 odstotkov okoli povprečne.

 • Neto dividenda - Je dejanski znesek dividende (dobička), ki ga prejme imetnik delnice. V znesku ni upoštevan davek na donos kapitala oz. davek na dobiček, ki ga plačujejo kapitalske družbe.

 • Neto sedanja vrednost (Net present value) - Je razlika med sedanjo vrednostjo izdatkov dolgoročne naložbe in sedanjo vrednostjo neto denarnih tokov od dolgoročne naložbe.

 • Netržno, nesistematično tveganje - Tisti del celotnega tveganja posamezne naložbe, ki ga je možno odpraviti z razpršitvijo premoženja med več naložb. Povzročajo ga posebni dejavniki, ki so neodvisni od tržnih dejavnikov.

 • Neuradni trg - Na njem se trguje z vrednostnimi papirji, ki niso sprejeti na borzo oziroma katerih značilnosti borza ne pregleduje.

 • Nezavarovana obveznica - Je obveznica, katere terjatev ni posebej zavarovanja (npr. s hipoteko na določeno stavbo, zemljišče ali celotno premoženje izdajatelja).

 • NIBOR (New York Interbank Offered Rate) - Je obrestna mera, ki si jo banke pogosto zaračunavajo v medsebojnem poslovanju in je osnova za variabilno obrestovane vrednostne papirje.

 • NIF (Note Inssurance Facilities) - So posojilne linije, ki so odobrene velikim podjetjem in znotraj katerih se banke obvezujejo, da bodo izdale kratkoročne obveznice.

 • NIKKEI 225 - Azijski borzni indeks, ki vsebuje 225 delnic največjih japonskih podjetij.

 • Nominalna vrednost delnice - Je znesek, napisan na njej. Osnovni delniški kapital se ob ustanovitvi delniške družbe razdeli na določeno število delnic, od katerih ima vsaka svojo nominalno vrednost.

 • Nostrokonto - Je konto banke pri neki drugi banki.

 • Notranja informacija - Vsaka natančna informacija, ki se nanaša na enega ali več izdajateljev vrednostnih papirjev ali vrednostnih papirjev, ki še ni postala dostopna javnosti in ki bi, če bi postala dostopna, verjetno imela pomembnejši vpliv na ceno vrednostnih papirjev.

 • Notranja stopnja donosa - IRR (Internal rate of return) - Diskontna stopnja ali stopnja donosa, ki izenači sedanjo vrednost denarnih pritokov od naložbe s sedanjo vrednostjo izdatkov, povezanih z naložbo. Uporablja se kot metoda ocenjevanja dolgoročnih naložb.

 • Notranja vrednost - Vrednost naložbe, ki je ocenjena le na podlagi finančnih in drugih značilnosti izdajatelja in njegovega poslovnega okolja in njena vrednost lahko odstopa od veljavne tržne cene oziroma knjižne vrednosti.

 • Notranja vrednost certifikata - Je razlika med tečajem osnovnega instrumenta in osnovno ceno (Basiswert). Predstavlja vlagateljev vložek, osnovno vrednost pa financira izdajatelj.

 • Nove delnice - Dodatne delnice, ki jih podjetje izda za povečanje delniškega kapitala. Stari delničarji imajo ponavadi prednostno pravico do nakupa delnic novih izdaj, ki so običajno izenačene s starimi delnicami.

 • Novi trgi - Je ekvivalent angleškemu izrazu Emerging Markets, ki označuje gospodarstva, za katera se pričakujejo nadpovprečne stopnje gospodarske rasti.

 • Obdavčljivi dobiček - Razlika med prihodki in odhodki, ki se štejejo v davčno osnovo.

 • Obligacija (lat. obligatio - zaveza, poroštvo) - Je beseda, na katero velikokrat naletimo, ko bi se morala namesto nje uporabiti slovenska beseda: dolžnost, obveznost. Če besedo uporabljamo v zvezi z vrednostnimi papirji, pomeni fiksno obrestovani dolžniški vrednostni papir (obveznica, zadolžnica).

 • Obračunski dan - Dan, za katerega je bila izračunana vrednost enote premoženja (VEP) vzajemnega sklada. Dan, ko družba za upravljanje izračunano vrednost tudi objavi, je lahko enak obračunskemu dnevu ali pa se pojavlja zamik enega ali več delovnih dni.

 • Obrat portfelja - Obrat naložb je razmerje med skupnim obsegom prodaj naložb sklada in povprečno vrednostjo sredstev v koledarskem letu. Je merilo aktivnosti upravljanja premoženja. Bolj kot je upravljanje aktivno, višji je obrat.

 • Obresti - So denarno nadomestilo za uporabo določenega zneska denarja, ki ga je upnik za določen čas prepustil dolžniku.

 • Obrestna mera - Je v odstotkih izražena cena, ki jo plačamo oziroma jo dobimo za posojeni denar. Pove, koliko denarnih enot nadomestila plačamo za vsakih 100 enot glavnice v določenem obdobju.

 • Obrestni račun - Je takšen način izračunavanja obresti, ko obresti ves čas računamo od začetne glavnice ne glede na to, koliko kapitalizacijskih dob je preteklo od nastanka dolga do vračila denarja.

 • Obrestni swap - Je zamenjava spremenljive obrestne mere za fiksno in obratno ali tudi zamenjava v drugo vrsto fiksne ali spremenljive obrestne mere.

 • Obrestno obrestni račun - Je način izračunavanja obresti, ko obresti ne računamo samo od prvotne glavnice, pač pa tudi od vseh obresti, nastalih v preteklih kapitalizacijskih obdobjih.

 • Obrok - Je znesek, ki je sestavljen iz stalno enakega dela glavnice in spremenljivega dela obresti in se zato skozi odplačilno obdobje spreminja.

 • Obseg - Je v lotih izražen obseg trgovanja z določenim vrednostnim papirjem.

 • Obveznica - Je dolžniški vrednostni papir, s katero se njen izdajatelj zaveže, da bo tistemu, ki je naveden na obveznici ali po njegovi odredbi oz. njegovemu prinašalcu določenega dne izplačal znesek, naveden v obveznici, in pripadajoče obresti.

 • Obveznica brez dospetja - Obveznica, katere glavnica nikoli ne dospe v plačilo, ob koncu vsakega obdobja pa običajno prinaša enak denarni znesek obresti.

 • Obveznica s spremenljivo obrestno mero - Obrestna mera pri teh obveznicah se spreminja. Ponavadi je vezana na kakšno tržno obrestno mero (npr. FIBOR ali LIBOR) ali pa na obrestno mero različnih državnih dolžniških vrednostnih papirjev.

 • Obveznica v tuji valuti - Je obveznica, ki ima vrednost glavnice in obresti izražene v tuji valuti.

 • Obveznica z delniško opcijo - Taka obveznica je povezana s tečajem delnice istega podjetja. Po zapadlosti obveznice ima vlagatelj možnost za izplačilo v gotovini oziroma prejme obresti in glavnico iz naslova te obveznice ali ima možnost izplačila v delnicah tega podjetja.

 • Obveznica z jamstvom - Za plačilo obresti, glavnice ali obojega jamči poleg izdajatelja še neka druga oseba, banka, podjetje ali država.

 • Odbor za sprejem - Je organ borze, ki po določenih kriterijih odloča o uvrstitvi določenega vrednostnega papirja oziroma člana na borzo.

 • Odkup lastnih delnic - Transakcija, s katero podjetje odkupi svoje lastne delnice in s tem zmanjša število delnic v rokah delničarjev. Tako se poveča čisti dobiček na delnico, pogosto pa tudi cena delnice.

 • Odkupna vrednost enote premoženja - Je enaka vrednosti enote premoženja, zmanjšani za morebitne izstopne stroške.

 • Odpoklicna cena - Je cena, po kateri izdajatelj lahko pred dospelostjo odkupi določen vrednostni papir, ponavadi obveznico ali prednostno delnico (gre za opcijo izdajatelja, ki jo lahko uveljavi ali pa tudi ne).

 • Odpoklicna obveznica - Je obveznica, ki jo izdajatelj lahko izplača pred njeno dospelostjo, pri čemer morajo biti pogoji predčasnega odplačila seveda vnaprej določeni.

 • Odprta, javna delniška družba - Delniška družba v lasti razmeroma velikega števila posameznikov, ki niso aktivno vključeni v njeno poslovanje. Lastništvo takšne delniške družbe praviloma ni omejeno.

 • Odprti sklad - Je sklad, ki se ga lahko brez omejitev kupuje in prodaja. Njegova vrednost je odvisna od cen vrednostnih papirjev, ki jih sklad ima.

 • Offshore - Izraz pomeni biti v tujini in zunaj dosega davčnega organa države, katere državljani smo ali, povedano bolje, kjer imamo stalno bivališče, pri čemer se to lahko nanaša na nas oziroma največkrat na naše premoženje v likvidni obliki.

 • Offshore finančno središče - Je država ali del nje, kjer pravni red predpisuje nizke ali ničelne davke za dejavnosti, ki so registrirane, in poslujejo po drugačnih pogojih kot v "normalnih" državah.

 • Offshore sklad - Je sklad s sedežem v off shore državah, kjer ni davkov niti nadzora nad poslovanjem skladov. Kljub izognitvi davkom so za vlagatelja bolj tvegani, ker poslujejo brez predpisov in so odvisni od »dobre volje« upraviteljev skladov.

 • On Line Broking - Je kupovanje in prodajanje vrednostnih papirjev s pomočjo interneta. Uveljavljajo ga večje svetovne banke, prednosti pa so v nizkih borznih provizijah.

 • Opcija (option) - Je pogodba, s katero se izdajatelj opcije zavezuje, da bo od lastnika opcije kupil oziroma mu prodal predmet opcijske pogodbe (npr. vrednostni papir) po vnaprej določeni (izpolnitveni) ceni.

 • Opcija na meji - Je izraz, ki pove, da je pri določeni opciji izpolnitvena cena enaka trenutni tržni ceni vrednostnega papirja ali blaga, na katerega se nanaša.

 • Opcija ne pride v poštev - Izraz pomeni, da izponitvena cena nakupne (prodajne) opcije je pod (nad) trenutno tržno ceno vrednostnega papirja ali blaga, na katerega se nanaša.

 • Opcija pride v poštev - Izraz pomeni, da izpolnitvena cena nakupne (prodajne) opcije je pod (nad) trenutno tržno ceno vrednostnega papirja ali blaga, na katerega se nanaša.

 • Opcijska premija - Je znesek, ki ga plača kupec opcije njenemu izdajatelju in ga le-ta obdrži ne glede na to, ali je opcija izkoriščena ali ne. Premija mora poplačati tveganje, ki ga izdajatelj ob izdaji opcije prevzema nase.

 • Oportunitetni strošek kapitala - Mera, ki nam pove, kolikšni vrednosti se odrečemo, če potrošimo določena sredstva danes namesto čez določen čas. glej tudi Zahtevana stopnja donosa in Diskontna stopnja.

 • Order - Nakupno ali prodajno naročilo, zlasti za vrednostne papirje.

 • Oseba z notranjimi informacijami - Je oseba, ki lahko na podlagi svojega poklicnega položaja lahko pridobi informacije, ki vplivajo na tečaje določenih vrednostnih papirjev pred ostalimi investitorji.

 • Osebni račun - Je knjigovodski račun, na katerem se sistematično spremlja finančno poslovanje med dvema poslovnima partnerjema, od katerih je eden banka in drugi njen komitent.

 • Osnova za kotacijo - Je na Ljubljanski borzi nominalna vrednost najmanjšega apoena obveznice oziroma znesek ostanka dolga iz naslova glavnice oziroma obresti (pri trgovanju z anuitetnimi obveznicami), na katerega se nanaša izklicevanje tečajev, ki poteka v odstotkih.

 • Osnovni instrument - Finančni instrument, na katerega se nanaša izvedeni finančni instrument.

 • OTC - Trg prek okenc (Over The Counter market) - Del trga vrednostnih papirjev, ki nima tako strogih pravil kotiranja in trgovanja kot borza in ki ni nujno organiziran na osrednjem mestu.

 • Out of the money (izven denarja) - Izraz, ki se uporablja, če je trenutni tečaj osnovnega instrumenta nižji od izvršilne cene nakupne opcije ali višji od izvršilne cene prodajne opcije.

 • Outperformance certifikati - Omogočajo vlagatelju dodatno in neomejeno udeležbo pri naraščajočih tečajih.

 • Outsourcing - Je nakup poslovnih področij v drugih podjetjih (npr. marketing) z namenom, da ti nakupi znižujejo stroške celokupnega poslovanja. Cilj outsourcinga je racionalizacija celotnega poslovanja.

 • Over The Counter - OTC (trgovanje prek okenca) - Zajema celotno trgovanje z vrednostnimi papirji, ki uradno ne kotirajo na borzi. Poslovanje poteka prek računalniškega sistema, vzdrževalci trga (market maker) pa vnašajo nakupne in prodajne tečaje.

 • P/B (Price book) - Je kazalnik, ki meri koliko denarnih enot so vlagatelji pripravljeni plačati za denarno enoto knjigovodske vrednosti podjetja.

 • P/CF (Price to cash flow ratio) - Je kazalnik, ki izraža razmerje med ceno delnice in denarnim tokom na delnico

 • P/E (Price to earnings) - Je kazalnik, ki meri koliko denarnih enot so vlagatelji pripravljeni plačati za eno denarno enoto dobička družbe.

 • P/S (Price to sales) - Je kazalnik, ki v imenovalcu uporablja prihodke ali natančneje čiste prihodke od prodaje, v števcu pa ceno delnice.

 • Papir - Pri borznem trgovanju in še zlasti v borznih tečajnicah oznaka za tečaj ponudbe.

 • Pariteta (lat. paritas - enako) - Pomeni v ekonomiji razmerje med vrednostjo različnih valut.

 • Parket - Prostor na borzi, kjer se odvija trgovanje z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na borzi, in na katerega imajo dostop le pooblaščeni zastopniki borznih članov.

 • Participativna (prednostna) delnica - Je vrsta delnice, ki daje imetniku poleg prednostne dividende pravico do izplačila dividend, ki pripadajo imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o razdelitvi dobička.

 • Pasiva - Sodi v jezik računovodstva. V bančnih bilancah so na pasivni strani npr. obveznosti, ki jih ima banka do svojih komitentov. Pasivne obresti so obresti, ki jih banka plača za pri njej naložen denar.

 • Pasivne obresti - So obresti, ki jih mora plačati banka (drugi posojilojemalec) za pri njej naloženi denar.

 • Penny stocks - V ZDA izraz za visoko špekulativne delnice, pri katerih je tečaj pogosto nižji od 1 USD. V nasprotju z ""blue chips"" so zanje značilna večja tveganja, vendar hkrati s tem tudi večje tečajne priložnosti.

 • Plačilna kartica - Z njo imetnik plača blago ali storitev, za znesek plačila pa mu banka, izdajatelj kartice, takoj izstavi račun oz. obremeni njegov bančni račun. Tudi debetna kartica je plačilna kartica.

 • Plačilni agent - Pooblaščenec (ponavadi banka), ki ga izdajatelj v prospektu ob izdaji vrednostnega papirja imenuje za izplačilo dospelih kuponov. Pri nas opravlja zelo pogosto plačilo obresti in glavnice ter dividend kar izdajatelj sam.

 • Plašč delnice - Daje delničarju pravice, kuponska pola pa služi za izplačilo dividend.

 • Plastični denar - Je iznajdba sodobnega časa, kamor sodijo razne plačilne in kreditne kartice, narejene, seveda, iz plastike.

 • Podsklad (compartment) - Sestavni del krovnega sklada. Premoženje posameznega podsklada je znotraj istega krovnega sklada ločeno od drugih podskladov in ima lastno naložbeno politiko. Običajno upravljavec krovnega sklada nudi ugodne pogoje za prestop med podskladi.

 • Podupravljavec (investment adviser, investment manager) - Družba za upravljanje lahko storitev upravljanja premoženja (delno ali v celoti) na svojo odgovornost prenese na podizvajalca, ki potem upravlja celoten portfelj ali pa le del.

 • Pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta - Je pogodba, s katero je izražena volja sindikata oz. predstavnika zaposlenih in podjetja za vključitev zaposlenih podjetja v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po kolektivni shemi pri določeni pokojninski družbi.

 • Pogodba o pristopu k pokojninskem načrtu - Je pogodba, s katero je izražena volja za pristop podjetja in vključitev zaposlenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po kolektivni shemi pri določeni pokojninski družbi. Pogodba je sklenjena med podjetjem in pokojninsko družbo.

 • Pogojno obrestovana obveznica - Obveznica, pri kateri so pogodbeno določene obresti izplačane samo, če dobiček gospodarske družbe to omogoča. Če obresti na pogojno obrestovane obveznice niso izplačane, ne morejo biti izplačane tudi dividende.

 • Pokojninski načrt - Oblika neprenosne dolgoročne naložbe, ki se praviloma »povrne« kot pokojnina in določa pogoje za pridobitev pravic iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja, vrsto in obseg teh pravic ter postopek za njihovo uveljavitev (295. - 297. člen ZPIZ-1).

 • Pokojninski sklad - Naložbeni sklad, v katerem se praviloma varčuje več let in kamor se zbirajo sredstva varčevalcev za zagotovitev sredstev za pokojnino oz. dodatek k pokojnini. Pokojninski sklad je lahko oblikovan kot vzajemni sklad ali kot pokojninska družba.

 • Polica prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - Je uradni dokument, ki ga mora zavarovanec trajno hraniti in kjer so zapisani podatki o zavarovancu in upravičenci za primer smrti.

 • Politika dividend - Odločitev o tem, kolikšen del dobička izplačati delničarjem kot dividende in kolikšen del zadržati v podjetju.

 • Polletno obrestovanje - Računanje prihodnje vrednosti denarnih tokov, ko se obresti pripisujejo vsakega pol leta.

 • Polletno poročilo - Poročilo o poslovanju sklada (ali delniške družbe) v prvi polovici poslovnega leta. Vsebuje podobne podatke kot letno poročilo, vendar je manj obsežno in ni revidirano.

 • Polog - Izvedemo ga takrat, ko nakažemo denar na bančni račun.

 • Popolna borzna prisila - O popolni borzni prisili govorimo takrat, kadar prodajalec in kupec vrednostnih papirjev nimata pravice odločati o načinu izpolnitve njunih naročil, ker je treba vsa naročila opraviti preko borze.

 • Popolni zakladni sklad (vollthesaurierend) - Vzajemni sklad, ki dobiček reinvestira, tako da povečuje vrednost točke, obenem pa tudi nima davčnega odtegljaja. Pri tujih skladih velja, da je ta oblika namenjena davčnim nerezidentom (torej pri avstrijskih skladih za nerezidente Avstrije).

 • Poroštvo - O njem govorimo, ko nekdo jamči za nekoga drugega. V bančništvu imamo največkrat opraviti s poroštvi na področju kreditiranja, ko porok jamči, da bo dolžnik vrnil glavnico in pripadajoče obresti upniku.

 • Portfelj (fr. porte-feuille - listnica) - So sredstva ali finančno premoženje naloženo v različnih vrednostnih papirjih. Bistvo portfelja je razpršitev naložb v različne vrednostne papirje in na ta način čim bolj znižati tveganje.

 • Portfelj vrednostnih papirjev - So naložbe v vrednostne papirje.

 • Portfolio Manager - Upravitelj portfelja.

 • Posebni borzni posrednik - Posebna vrsta borznega posrednika, katerega glavna naloga je vzdrževanje likvidnosti vrednostnih papirjev, za katere je zadolžen. (značilen npr. za Newyorško borzo).

 • Posli z vrednostnimi papirji - So posli, pri katerih je predmet posla vrednostni papir, oziroma posli, ki so v povezavi z vrednostnimi papirji.

 • Poslovni angel - Izraz za zasebne vlagatelje, ki nastopajo brez posrednika in vlagajo denar neposredno v podjetje. Pogosto so organizirani v klube in združenja, katerih osnovni namen je izmenjava informacij o ponudbi in povpraševanju po lastniškem kapitalu.

 • Postnumerandni znesek - Postnumerando je znesek, ki dospeva oziroma ima valuto ob koncu obdobja. Primer: postnumerandne mesečne vloge so vloge, ki jih v banko redno vlagamo konec meseca.

 • Potrdilo o vlogi (certificate of deposit) - Vrsta depozitne vloge pri banki. Dokumentirana je s posebnim potrdilom, ki je lahko predmet trgovanja in se šteje za vrednostni papir denarnega trga.

 • Pranje denarja - Je operacija, s katero se zakrije nezakoniti izvor denarja in navidezno prikaže, da denar izvira iz zakonitih poslov.

 • Pravica odpoklic - Določba iz obveznice, ki daje izdajatelju pravico, da obveznico pod določenimi pogoji odkupi še pred datumom dospetja.

 • Pravila upravljanja vzajemnega sklada - Pravila upravljanja vzajemnega sklada urejajo vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, in imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

 • Pravne osebe - So nosilci pravic in obveznosti, ki samostojno stopajo v civilno pravna razmerja v svojem imenu in prevzemajo odgovornost za svoje obveznosti, a le v okviru svojega poslovanja.

 • Prednostne delnice - Imetniku omogočajo prednost pri izplačilu dividende in pri izplačilu iz likvidacijske oz. stečajne mase v primeru prenehanja družbe. Običajno so pbrez glasovalne pravice.

 • Premija - Je razlika med nominalno vrednostjo vrednostnega papirja in njegovo višjo tečajno vrednostjo, izraženo običajno v %, od nominalne vrednosti. Premija je tudi znesek, ki ga zavarovalec vplača oziroma vplačuje zavarovatelju.

 • Premijska obveznica - Obveznica, ki se prodaja po višji ceni od nominalne vrednosti. Do tega pride, če je navedena kuponska obrestna mera višja od veljavne zahtevane stopnje donosa za to obveznico.

 • Preneseni dobiček - Nastane, kadar delniška družba ob koncu poslovnega leta ne izplača celotnega dobička v obliki dividend na prednostne in redne delnice. Posledica prenesenega dobička je ponavadi rast tečaja delnic delniške družbe.

 • Prenos davčne izgube v prihodnja poslovna let - Izguba, ki jo je možno prenesti v prihodnja poslovna leta, da se ustrezno opredeli obdavčljivi dobiček v določenem letu.

 • Prenumerandni znesek - Prenumerando je znesek, ki dospeva ob začetku posameznega obdobja. Gre recimo za redne mesečne vlog, ki jih v banko vlagamo ob začetku emeseca.

 • Presihajoči sklad - Sklad, ki ga oblikuje izdajatelj, ki je izdal obveznice, katerih glavnica dospe v celoti na isti dan (na dan dospetja). V njem postopno zbirajo sredstva za odplačilo dospelih obveznic.

 • Prevzem - Nakup takega deleža drugega podjetja – delnic z glasovalno pravico v določeni delniški družbi, ki omogoča nadzor vodenja te družbe.

 • Prihodnja vrednost - Je vrednost današnje investicije v določenem prihodnjem obdobju.

 • Prijateljski prevzem - Prevzem, katerega pogoje sprejmeta upravi obeh podjetij.

 • Primarni denar - Je denar, ki ga izdaja centralna banka.

 • Primarni trg - Je finančni trg, kjer se trguje z novimi izdajami finančnih instrumentov.

 • Prisilna poravnava - V Sloveniji je možna pot reševanja podjetja pred stečajem tudi prisilna poravnava, ki pomeni, da upniki zadolženemu podjetju del dolga odpišejo. Letos oktobra bo začel veljati tudi zakon, ki bo posameznikom omogočal osebni stečaj.

 • Prodajna opcija (Put option) - Finančni instrument, ki daje imetniku možnost, ne pa obveznost, da v dogovorjenem času ali na določen datum v prihodnosti proda vnaprej določeno količino nečesa (na primer delnic) po dogovorjeni ceni.

 • Profil vlagatelja - Vlagateljeve osebnostne značilnosti glede odnosa do tveganja, načinov in ciljev varčevanja, njegovih finančnih zmožnosti, pričakovane ročnosti varčevanja in izkušenj ter znanj pri investiranju v vrednostne papirje.

 • Promptni posel - Vrsta borznih poslov, pri katerih sledi izpolnitev posla takoj oz. najkasneje v skladu z borznimi uzancami v roku nekaj dni po sklenitvi posla.

 • Prospekt - Uradni dokument, v katerem je vzajemni sklad predstavljen potencialnim vlagateljem. Prospekt vsebuje cilje vzajemnega sklada, naložbeno strategijo, podatke o tveganju, stroških... itd.

 • Prospekt - Dokument, ki natančno opisuje javnosti ponujeni vrednostni papir in njegovega izdajatelja.

 • Prospekt za javno ponudbo investicijskih kuponov - Je dokument, ki služi kot osnova za lažje odločanje o naložbi v investicijski sklad. Vsebuje vse potrebne informacije o družbi za upravljanje, cilje in naložbeno politiko sklada, izkaze poslovanja.

 • Prosti trg - Je poseben segment trgovanja na Ljubljanski borzi, kjer so pogoji za sprejem manj zahtevni, kot za sprejem v kotacijo.

 • Provizija - Je nagrada ali nadomestilo za posredovanje v kakšnem poslu in se navadno izraža v odstotkih od vrednosti posla. Bančne provizije so dejansko cene za opravljanje bančnih storitev.

 • Račun s polnim pologom - Način plačila storitve borznemu posredniku, pri katerem mora naročnik v določenem številu dni po izvedbi borznega naročila posredniku plačati vrednostne papirje v celoti.

 • Račun vrednostnih papirjev - Račun za vrednostne papirje, preko katerega banka ali borznoposredniška družba vodi knjižno stanje shranjenih vrednostnih papirjev ter beleži vse spremembe stanja. Je osnova za trgovanje z vrednostnimi papirji na borzi.

 • Račun z delnim pologom - Borzni posrednik kreditira v določenem odstotku nakup vrednostnih papirjev za naročnika, ki pa mora položiti najmanj tolikšno vsoto denarja ali vrednostnih papirjev, kot jo zahteva posrednik.

 • Računovodski standardi - Celota računovodskih načel, ki jih pri nas predpisuje Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, po novem zakonu o revidiranju pa Inštitut za revizijo, ki ga ustanovi ta zveza.

 • Ratio (Faktor udeležbe) - Podatek, ki pove kakšen del osnovnega instrumenta pomeni ena enota izvedenega finančnega instrumenta.

 • Razdolžnina - Je del glavnice, ki ga poplačamo z anuiteto.

 • Razmerje med tečajem in dobičkom (T/D) - Izraža za kolikokrat je trenutni tržni tečaj višji od čistega dobička na delnico in pove koliko let je potrebnih, da bi družba ob trenutni letni višini dobička z njim pokrila tečaj svoje delnice.

 • Razmik - Razlika med tečajem ponudbe in tečajem povpraševanja.Večji ko je razmik, manjša je verjetnost, da bo prišlo do sklenitve posla.

 • Razpršitev tveganja - Razpršitev tveganja se doseže z razpršitvijo naložb med različne finančne instrumente, geografske regije in posamezne sektorje.

 • Re-valorizacija - Je bil način ohranjanja vrednosti denarja v pogojih inflacije. V Sloveniji smo jo izvajali tako, da smo zneske povečevali za odstotek rasti cen na drobno v določenem obdobju.

 • Realizirani kapitalski dobiček - Je tisti, ki ga ustvarimo ob prodaji določenega vrednostnega papirja, če ga prodamo po tečaju, ki je višji, kot je bil tečaj ob nakupu.

 • Realna obrestna mera - Obrestna mera, ki predstavlja dejanski dohodek posojilodajalca.

 • Redemption price - Maksimalna cena finančnega instrumenta.

 • Regionalni sklad - Je sklad, ki vlaga denar v vrednostne papirje določene države ali regije.

 • Renta - So stalni, redni dohodki od kapitala, zemljišča ali česa drugega, ki od lastnika ne zahtevajo nobenega dela.

 • Rentabilnost - Je razmerje med dobičkom ter vloženimi sredstvi. Z rentabilnostjo merimo uspeh ali neuspeh naložbe kapitala oz. uporabe sredstev.

 • Revalvacija - Imenujemo dvig tečaja kake valute v razmerju do drugih valut.

 • Revizija - Pregled in nadzor poslovanja s strani neodvisne pooblaščene revizorske hiše nad Probanko DZU in investicijskimi skladi, ki jih upravlja.

 • Revizor (independent authorised auditor) - Pooblaščena oseba iz neodvisne revizijske družbe, ki pregleduje letna poročila in poslovanje vzajemnih skladov in družb za upravljanje in o njih podaja svoje mnenje.

 • Revolving posojilo - Kratkoročno posojilo, ki se obnavlja po določenem časovnem obdobju.

 • Rezident - Je bodisi fizična oseba ali domača pravna oseba s sedežem v Sloveniji, ki opravljajo dejavnost z osebnim delom. Kot rezidente obravnavajo tudi tuje pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije s stalno dejavnostjo pridobivajo dohodek

 • Ročnost - Doba odplačevanja posojila oziroma vezave sredstev.

 • ROE (dobičkonosnost navadnega lastniškega kapitala / retum on common equity) - Razmerje med čistim dobičkom (po dividendah prednostnim delničarjem) in navadnim lastniškim kapitalom. Meri knjigovodsko donosnost navadnega lastniškega kapitala.

 • Rolling - Pomeni, da se lastnosti izvedenega finančnega instrumenta periodično prilagajajo razmeram na trgu. Glej Diskontni certifikati in Turbo certifikati.

 • S&P - Standard and Poors Corporation je ameriška agencija, ki ocenjuje kreditno tveganje obveznic in jih na podlagi tega ustrezno razvršča in označuje. S&P ima 8 stopenj, pri čemer je najbolj kakovostna obveznica označena z oznako AAA.

 • S&P 500 - Delniški indeks 500 največjih ameriških podjetij, ki ga izračunava Standard & Poor's.

 • S.W.I.F.T. - Je kratica za Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. To je računalniški sistem za enoten prenos finančnih sporočil med bankami in drugimi finančnimi ustanovami, ki so njegove članice.

 • Saldo (lat. solidus, ital. saldare - trden) - Pomeni računski ostanek, razliko med debetom in posojilom.

 • Samurai obveznica - Obveznica, ki jo na Japonskem v jenih javno ponudi tudi izdajatelj (del izdaje je lahko prodan tudi izven Japonske). Te obveznice navadno tudi kotirajo na tokijski borzi.

 • SBI TOP - Prvi pravi blue-chip indeks Ljubljanske borze, ki služi kot benchmark indeks. Nudi informacije o gibanju cen največjih in najlikvidnejših delnic na organiziranem trgu.

 • SEC (Securities and Exchange commision) - Državna komisija v ZDA, ki nadzira trg kapitala in borzo; glej tudi: Agencija za trg vrednosntnih papirjev.

 • Sedanja vrednost – PV (Present value) - Je znesek, ki ga je potrebno investirati danes, da bi dosegli določen znesek v prihodnosti.

 • SEDOL (Stock Exchange Dailly Official list) - Identifikacijska številka finančnih instrumentov, ki jo uporabljajo v Veliki Britaniji in na Irskem.

 • Sef (včasih zapisano tudi safe - Je oštevilčen predal v bančnem trezorju, ki ga banka oddaja za shranjevanje denarja ali vrednostnih papirjev.

 • SEGA (Schweizerische effekten – GIRO AG) - Centralna švicarska zbirna banka za vrednostne papirje s sedežem v Zurichu.

 • Segmentiranje trga - Je proces razdelitve celotnega heterogenega trga na skupine porabnikov, ki imajo podobne potrebe po izdelkih in storitvah.

 • Sekundarni trg - Je del finančnega trga, na katerem se trguje z že izdanimi vrednostnimi papirji, del tega trga je tudi borza vrednostnih papirjev.

 • SENZAL - Zlasti avstrijski in francoski izraz za uradnega borznega posrednika. Glej tudi: Borzni posrednik.

 • Sharpov količnik - Mera za donosnost nekega portfelja ob upoštevanju tveganosti. Visoka vrednost količnika pomeni, da je bila dosežena donosnost visoka glede na prevzeto tveganje.

 • Short position (kratka pozicija) - V terminskem žargonu je to položaj, ko vlagatelj poseduje put opcije in špekulira na padec borze.

 • SICAV (société d`investissement à capital variable) - Investicijska družba s spremenljivim kapitalom po luksemburškem pravu. Je med najbolj razširjenimi v Evropi. Najpogosteje uporablja strukturo krovnega sklada z več različnimi, ločeno upravljanimi podskladi.

 • SICOVAM (Societe Interprofessionelle Pour La Conpensation Des Valeurs Mobilieres Sa) - Centralna francoska klirinška družba, ki skrbi za poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji na pariški borzi.

 • Sistematično (tržno) tveganje - Tisti del tveganja, ki se ga z razpršitvijo ne da odpraviti. Meri se s koeficientom beta.

 • Sistematično tveganje - Tisto tveganje portfelja, ki ga ni moč odpraviti z razpršitvijo naložb, ker je lastno že samemu trgu, na katerem izbiramo posamezne naložbe.

 • Sklad skladov (Fund of funds) - Vzajemni sklad, ki s sredstvi kupuje točke drugih vzajemnih skladov.

 • Skladi tveganega kapitala - So specializirane finančne institucije, ki neposredno vlagajo v podjetja. Skladi tveganega kapitala financirajo predvsem visoko tehnološka, hitro rastoča podjetja, ki jih imenujemo gazele.

 • Skrbnik premoženja vzajemnega sklada - Je lahko skrbniška banka ali druga finančna institucija, ki je pridobila dovoljenje ATVP za opravljanje skrbniških storitev in ki izpolnjuje zakonske pogoje ter katere poslovanje je predmet javnega nadzora s strani ATVP.

 • Skrbniška banka - Je banka, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1).

 • Skupni promet v breme - Skupni znesek odhodkov za določeno obdobje.

 • Skupni promet v dobro - Skupni znesek prihodkov za določeno obdobje.

 • Skupščina - Je organ družbe, kjer delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe.

 • Solventnost - Sposobnost poravnati svoje plačilne obveznosti.

 • Sovražni prevzem - Prevzem podjetja kljub nasprotovanju uprave prevzetega oziroma prevzemanega (ciljnega) podjetja.

 • Špekulacija - Je ravnanje, ki je usmerjeno v pridobivanje dobička na temelju pričakovanih cenovnih razlik. V bančnem svetu se to dogaja na področju vrednostnih papirjev, tujih valut, nepremičnin...

 • Špekulacija a la hausse - Špekulant pričakuje, da bo tečaj zrasel. Tedaj bo kupoval na terminskem trgu po danes veljavnem tečaju. Po preteku roka bo blago na promptnem trgu prodal in zaslužil, če bo tečaj višji, oz. izgubil, če bo tečaj nižji.

 • Špekulacijski vrednostni papirji - Pravimo vrednostnim papirjem, ki so podvrženi velikim tečajnim nihanjem. Mednje sodijo poleg delnic še opcije in druge terminske pogodbe.

 • Split (cepitev) - Delitev stare delnice na dve ali več novih delnic. Ne gre za povečanje kapitala temveč za nominalno prerazdelitev (npr. delnica, ki je vredna 100 EUR se razdeli na dve delnici po 50 EUR)

 • Splošni pogoji - Na področju vrednostnih papirjev je to splošna in shematizirana oblika določb, ki urejajo posle z vrednostnimi papirji za stranke.

 • Spojitev - Zdržitev dveh ali več prej samostojnih pravnih oseb, s čimer nastane novi pravni subjekt. Cilji spojitve so običajno racionalizacija poslovanja, razširitev ponudbe, obvladovanje trga, izboljšanje konkurenčnosti,...

 • Spread - Razlika med tečajem ponudbe in tečajem povpraševanja.

 • Sprejem vrednostnega papirja - Odločitev, sprejeta na podlagi postopka pri organu za sprejem vrednostnih papirjev na borzo. V okviru tega postopka se preverja, ali posamezni vrednostni papir izpolnjuje pogoje, ki jih borza zahteva za kotacijo v določenem borznem segmentu.

 • Sredstvo - Imetje ali pravica v lasti posameznika, podjetja ali države, ki ji lahko pripišemo denarno vrednost.

 • Standard&Poor's (S&P) - Mednarodna agencija, ki se ukvarja z ocenjevanjem bonitete podjetij.

 • Standardni odklon (standardna deviacija) - Uporablja se pri ocenjevanju tveganja portfelja. To je merilo za odstopanje podatkov od njihovega povprečja. Je najpogostejši kazalnik za oceno sistematičnega in nesistematičnega tveganja.

 • Stanje denarnih sredstev - Obseg denarja, ki ga ima podjetje (posameznik) v določenem trenutku na računu pri banki in v obliki gotovine.

 • Stanje dolga - Vrednost še neodplačanega dolga.

 • Stečaj - S pojmom stečaj označujemo prenehanje obstoja gospodarskih subjektov. Ko je dolžnik že dalj časa plačilno nesposoben ali prezadolžen, se nad njim opravi stečajni postopek. Stečaj podrobno ureja zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

 • Stisniti v kot (Cornering) - Angloameriška oznaka za borzno situacijo, ko morajo tako imenovani "Baissisti", ki so sklepali prazne prodaje, zaradi pokritja svojih pozicij nujno kupovati potrebne vrednostne papirje po vsaki ceni, čeprav je ta neobičajno visoka.

 • Stock picking - Izbira delnic določenih podjetij.

 • Stopnja rasti dividend - Pričakovana stopnja rasti dividend na delnico, kot jo ocenjuje mejni investitor.

 • Stopnja zadolženosti - Razmerje med vsoto kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti podjetja ter celotnimi sredstvi podjetja.

 • Strike - Pri certifikatih je to višina, v kateri vam naložbo financira izdajatelj certifikata. Na ta znesek se tudi plačuje obresti izdajatelju.

 • Strošek prednostnih delnic - Stopnja donosa, ki jo lastniki prednostnih delnic zahtevajo na vloženi kapital, ustrezno povečana za relativne stroške izdaje prednostnih delnic.

 • Stroški poslovanja vzajemnega sklada - So že vključeni v izračunano vrednost točke. Med te stroške spadata upravljalska in skrbniška provizija ter različni drugi stroški, katerih uvrstitev v breme sklada dovoljuje zakonodaja.

 • Stroški vlagatelja v vzajemne sklade - To so vsi stroški, ki bremenijo vlagatelja v vzajemnem skladu - vstopni in izstopni stroški, upravljalska provizija in drugi stroški.

 • Struktura kapitala - Nam pove, kakšni so v odstotkih izraženi deleži posameznih vrst dolgoročnih virov financiranja podjetja.

 • Struktura sredstev vzajemnega sklada - Premoženje vzajemnega sklada po posameznih vrstah naložb.

 • Swap posel - Je oblika zavarovanja pred tečajnim, obrestnim in kreditnim tveganjem.

 • Swap price (Cena zamenjave) - Pri trgovanju s terminskimi pogodbami gre za prilagoditev cene za določeno obdobje. Cena je lahko prilagojena navzgor ali navzdol in je funkcija razlik v obrestnih merah med dvema valutama.

 • SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunications) - Je mednarodni informacijski sistem, ki omogoča opravljanje mednarodnih transakcij v enotni obliki.

 • Talon - Je del kuponske pole, ki služi kot osnova za pridobitev nove kuponske pole oz. za zamenjavo vrednostnega papirja, če je ta poškodovan oz. uničen.

 • Talon (fr. talon - peta, ostroga) - Je zadnji del kuponske pole in tako sestavni del vrednostnega papirja. Po unovčenju kuponov daje talon pravico do nove kuponske pole.

 • Tarifa (arabsko ta'rif - objava) - Je cenik oz. uradno določen seznam cen za storitve.

 • Tečaj - Je tržna cena, po kateri se nekaj prodaja oz. kupuje. Kadar imamo v mislih banke, gre navadno za devizne tečaje ali tečaje vrednostnih papirjev.

 • Tečaj izdaje - Tečaj, po katerem se prodajajo novi vrednostni papirji. Ta tečaj je lahko enak nominalnemu, lahko pa je tudi višji (vrednostni papir se prodaja s premijo) ali nižji od njega (vrednostni papir se prodaja z diskontom).

 • Tečajnica - Dokument, ki ga borze dnevno objavljajo na podlagi doseženih tečajev in prometa.

 • Ted spread - Gre za razliko med LIBOR obrestno mero (obrestna mera, po kateri si banke medseboj izposojajo dolarje) in obrestno mero kratkoročnih ameriških zakladnih menic (T-Bills). TED spread je kazatelj kreditnega tveganja v splošni ekonomiji.

 • Tehnična analiza - Napovedovanje bodočih gibanj tečajev vrednostnih papirjev na podlagi preučevanja grafičnih prikazov in diagramov dosedanjih gibanj.

 • Telebanking - Je še eden od izrazov za homebanking.

 • Temeljna analiza - Analiza tržne podcenjenosti ali precenjenosti naložb v podjetja, ki temelji na "temeljnih" faktorjih vrednosti naložb (promet, dobiček, likvidnost…).

 • Teoretična vrednost premoženja sklada - Pove, koliko denarja bi dobili, če bi celotno premoženje sklada unovčili po trenutnih cenah in odplačali vse morebitne obveznosti (vsa sredstva minus vse obveznosti minus morebitne rezervacije).

 • Teorija nevtralnosti dividend - Teorija, po kateri politika dividend, ki jo vodi podjetje, ne vpliva niti na vrednost niti na stroške kapitala podjetja.

 • Terciarni trg - Je trg (uveljavljen zlasti v ZDA), na katerem se z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na borzi, trguje mimo borze.

 • Terminska pogodba (futures contract) - Pogodba, ki se nanaša na obveznost nakupa ali prodaje sredstva na natančno določen prihodnji datum po dogovorjeni ceni. Pogoji pogodbe niso standardizirani, zato je pogodba praviloma neprenosljiva.

 • Terminski posli - Vrsta poslov, pri katerih sledi izpolnitev iz pogodbe v roku in pod pogoji, določenimi ob sklenitvi posla. Ena izmed vrst terminskih poslov so tudi posli z opcijami na vrednostne papirje.

 • Terminski trg - Terminski trg je neprekinjen avkcijski trg, ki preko klirinške hiše nudi najnovejše informacije o ponudbi in povpraševanju.

 • Tiha družba - Nastane s pogodbo, s katero tihi družbenik s kapitalskim vložkom v družbo, katere lastnik je nekdo drug, pridobi pravico do udeležbe na dobičku te družbe. Tiha družba ni pravna oseba in nima firme.

 • TOM (temeljna obrestna mera) - Letna obrestna mera za denarne obveznosti v Sloveniji, ki je svojčas (do junija 2003), v obdobju višje inflacije, zagotavljala ohranitev njihove realne vrednosti.

 • Trajnik - Pravimo trajnemu nalogu, s katerim imetnik osebnega računa zahteva od banke, da ob določenih časovnih obdobjih z njegovega računa nakazuje sredstva na druge račune.

 • Tranša (fr. tranche - reženj, kos kruha) - Izraz se uporablja v bančništvu za oznako dela posojila.

 • Trasant - Je izdajatelj menice.

 • Trasat - Je v meničnem poslovanju menični pozvanec; dolžnik, na katerega je izdana menica.

 • Trend - Osnovna smer razvoja določenega pojava (npr. gibanja tečaja določenega vrednostnega papirja v nekem obdobju).

 • Trezor - Je dobro varovana bančna blagajna.

 • Trg denarja - Finančni trg, na katerem se trguje s kratkoročnimi finančnimi oblikami.

 • Trg kapitala - Je del finančnega trga za dolgoročne finančne oblike, npr. dolgoročne kredite in lastniški kapital.

 • Trg vrednostnih papirjev - Generični pojem za finančne trge, na katerih se organizirano ali neorganizirano trguje z različnimi vrtami kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev.

 • Trgovanje na podlagi notranje informacije - Trgovanje, ki poteka na temelju notranjih informacij, s katerimi razpolagajo določene osebe. To trgovanje je prepovedano, če osebe, ki imajo notranjo informacijo, ali druge osebe, ki jim nekdo notranjo informacijo posreduje, le-to uporabijo v svoj prid.

 • Tržna cena delnice (Stock market price) - Cena, po kateri se z delnico trguje na trgu kapitala.

 • Tržna kapitalizacija - Je način vrednotenja podjetja, pri katerem se vrednost le tega izračuna tako, da se pomnoži število izdanih delnic s trenutnim (tržnim) tečajem teh delnic.

 • Tržna kapitalizacija - Vrednost podjetja, ki se izračuna na ta način, da se pomnoži število izdanih delnic s trenutnim tečajem teh delnic na trgu.

 • Tržna vrednost - Vrednost nekega vrednostnega papirja, določena na osnovi borznega tečaja.

 • Tržna vrednost delnice - Se oblikuje na borzi in je odvisna od ponudbe in povpraševanja.

 • Tržni delež - Delež prodaje podjetja od celotne prodaje vseh konkurentov na istem trgu, npr. posameznega izdelka, skupine izdelkov ali doseženega prihodka.

 • Tržno naročilo - Tržno naročilo je naročilo, ki se izvrši takoj, ko je mogoče. Tržno naročilo v času odprtega trga je izvršeno v nekaj sekundah po tečaju najboljše ponudbe v primeru nakupa oziroma po ceni najboljšega povpraševanja v primeru prodaje.

 • Tvegana naložba - Naložba, ki na splošno omogoča višjo donosnost kot netvegana naložba, vendar pa obstaja možnost, da bo donosnost drugačna od pričakovane.

 • Tveganje - Nezmožnost, da bi pravilno napovedali prihodnji tok dogodkov oziroma nezmožnost popolnoma nadzorovati, da bi bili rezultati prihodnjega toka dogodkov enaki načrtovanim.

 • Udeležbena (Participativna) prednostna delnica - Vrsta delnice, ki daje imetniku poleg prednostne dividende pravico do izplačila dividend, ki pripadajo imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o razdelitvi dobička.

 • Udeležbena (Participativna) obveznica - Prinaša poleg pogodbeno določenih obresti še pravico do udeležbe na dobičku podjetja.

 • Udeležbeni list - Vrednostni papir, ki vsebuje določene premoženjske pravice, in sicer pravico do udeležbe na dobičku družbe in na njenem premoženju ter pri povečanju kapitala družbe prednostno pravico do nakupa novih delnic.

 • Univerzalna banka - Je splošna banka in se ukvarja tako s komercialnim kot investicijskim bančništvom, sprejema vloge, daje posojila in posluje tudi z vrednostnimi papirji.

 • Uporaba dobička - Vzajemni skladi se razlikujejo po tem, ali ustvarjeni dobiček letno izplačajo vlagateljem v obliki dividend (izplačilni) ali pa ga reinvestirajo (zakladni) in se s tem povečuje vrednost točke.

 • Upravičenec pri zavarovanju - Je oseba, ki ji zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto.

 • Upravitelj - oseba, ki odloča o strukturi naložb v skladu z investicijsko politiko in zakonodajo, pri čemer se opira na makroekonomske analize finančnih in kapitalskih trgov ter analize podjetij in daje naročila za nakupe in prodaje vrednostnih papirjev.

 • Upravljalec premoženja - Strokovnjak, ki v skladu z naložbeno politiko sprejema naložbene odločitve z namenom oplemeniti premoženje vlagatelja.

 • Upravljalska provizija - Strošek vzajemnega sklada, ki si ga obračunava družba za upravljanje, izražen v odstotkih od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada.

 • Upravljanje s portfeljem - Je ena izmed pri nas manj pogostih bančnih storitev. Banka pri tem upravlja s premoženjem svojega komitenta tako, da mu le-to prinese največji možni donos.

 • Uvrstitev podjetja na organizirani trg vrednostnih papirjev - Z uvrstitvijo na borzo se družba zaveže, da bo celotno investicijsko javnost in druge interesne skupine obveščala o svojem poslovanju in vseh dogodkih ali okoliščinah, ki lahko nanj odločilno vplivajo.

 • Valeur - Pomeni veljavo, vrednost, ceno. Če besedi dodamo "s", pomeni vrednotnice.

 • Valuta - Tuji denar, s katerim domačini razpolagajo v svoji državi.

 • Valutni dan - Dan, ko mora pri poslih z vrednostnimi papirji stranka kupljene vrednostne papirje plačati, oz. pri prodaji dan, ko dobi pravico do plačila.

 • Valutni sklad - Sklad, ki denar nalaga v bančne depozite, kratkoročne obveznice itd., pri tem pa se izbira valute, ki imajo možnost, da se bodo okrepile.

 • Valutni trgi - Valutni trgi (FOREX je kratica za Foreign Exchange) so globalni trgi, namenjeni svetovni izmenjavi tujih valut. Osnovni namen trga je omogočiti podjetjem in drugim organizacijam - nakup dobrin v tujini, vlaganje na tuje ali špekuliranje.

 • Valutno tveganje - Tveganje zaradi valutnih nihanj, ki nastopi v trenutku, ko investitor kupi vrednostni papir ali pa opravi transakcijo s finančnim instrumentom, ki ni denominiran v valuti investitorjeve države.

 • Varčevalni načrt - Je zaveza imetnika investicijskega kupona nalagati denarna sredstva v enote vzajemnega sklada v določenem daljšem časovnem obdobju, to je obdobju varčevanja.

 • Varčevati - Pomeni gospodarno rabiti dobrine ali denar. Prihranki pa so tisto, kar ni bilo porabljeno in se lahko v prihodnosti investira.

 • Variabilen (lat. variuos - različen) - Beseda govori o nečem nestalnem. Variabilna obrestna mera je takšna, ki se v času spreminja.

 • VEP - Vrednost enote premoženja - točka . Najmanjši del oz. najmanjša dopustna vrednost vplačila v vzajemni sklad.

 • Vezane vloge - Nanje mislimo takrat, ko v bančnem jeziku rečemo depozit. Z denarjem na vezani vlogi imetnik določen čas ne more razpolagati. Ko gre za vezave, pa poznamo takšne na določen čas ali na pa različno dolg odpovedni rok.

 • Vinkulirane imenske delnice - Delnice z omejenim razpolaganjem, prenašajo se lahko le s soglasjem družbe, ki jih je izdala.

 • Visoko tvegana obveznica (Junk bond) - Obveznica, ki jih izdajajo podjetja s slabo kreditno sposobnostjo. Imajo nadpovprečno visoko obrestno mero.

 • Visokokakovostni izdajatelji - Podjetje, ki zelo dobro posluje in izdaja vrednostne papirje z dobro boniteto, npr. z bonitetno oceno AAA, ima najboljšo kreditno sposobnost.

 • Vlagatelj - Oseba, ki pristopi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada in je vpisana v evidenco, ki jo vodi družba za upravljanje.

 • Vloga - Je neprenosna finančna naložba v obliki računa pri banki. Z vlogo da vlagatelj pravzaprav banki posojilo. Vloge lahko delimo na vloge na vpogled in na vezane vloge.

 • Vmesne dividende - Dividende, ki jih lahko uprava med letom izplača v skladu s statutom posamezne delniške družbe glede na predviden dobiček družbe.

 • Volatilnost ali nihajnost - Statistična mera za verjetnost, da cena (delnice ali točke sklada) v kratkem času močno zraste ali pade. Izražena je z varianco ali s standardno deviacijo.

 • Vpisno mesto - Mesto, kjer lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja.

 • Vpogledne vloge - Mednje sodijo hranilne vloge, osebni in žiro računi. Denar na vpogledni vlogi je v vsakem trenutku na voljo imetniku računa (vlagatelju) in z njimi lahko prosto razpolaga.

 • Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada (VEP) - Pove, koliko je ena enota premoženja vzajemnega sklada vredna. VEP se izračuna tako, da se čista vrednost sredstev vzajemnega sklada deli s skupnim številom enot premoženja sklada.

 • Vrednostni papir - Je listina, ki vsebuje določene premoženjske pravice. Te tako postanejo prenosljive.

 • Vrste delnic - Delnice so lahko različnih vrst, npr. navadne, prednostne, kumulativne, udeležbene.

 • Vstopna provizija - Strošek, ki ga vlagatelj plača pri vsakem vplačilu v sklad. Izražena je v odstotkih.

 • Vstopni strošek - Strošek, ki ga vlagatelju zaračuna družba za upravljanje ob vplačilu nakupne vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada.

 • Vstopni stroški - Stroški, ki jih družba za upravljanje zaračuna vlagatelju ob nakupu enot premoženja sklada.

 • Vzajemni sklad (VS) - Vzajemni sklad je investicijski sklad, oblikovan kot ločeno premoženje, ki je razdeljeno na enote, katerih vrednost je na zahtevo imetnika izplačljiva iz tega premoženja, in ki ga upravlja družba za upravljanje.

 • Vzdrževalec trga (Market maker) - Pooblaščeni finančni posrednik, ki se v pogodbi, sklenjeni z borzo, zaveže, da bo v vsakem trenutku pripravljen kupiti ali prodati določen vrednostni papir. Tako skrbi, da za te vrednostne papirje obstaja likviden trg, oziroma ta trg vzdržuje.

 • Warrant - Lastnik warranta ima pravico, ne obveznost, kupiti določeno količino osnovnega instrumenta po vnaprej določeni fiksni ceni (izvršilna cena), v določenem času.

 • Western Union - Mreža storitev za hitro nakazovanje denarja po celem svetu.

 • WKN - Starejša identifikacijska oznaka posameznega vrednostnega papirja (delnice, obveznice, sklada...), ki se še vedno uporablja v Nemčiji. V zadnjem času jo postopno nadomešča mednarodno uveljavljena ISIN koda.

 • Yankee obveznica - Je obveznica, ki jo izda izdajatelj, ki ni rezident ZDA in ima glavnico in obresti izražene v ameriških dolarjih.

 • Začasnica - Imenska listina, ki se začasno izroči delničarjem in se pozneje dokončno zamenja za izdane delnice. Začasnica daje upravičencu enake pravice kot delnica.

 • Zadolžnica - Dokument, ki določa pogoje zadolžitve. S podpisom dokumenta se dolžnik zaveže te pogoje spoštovati (na primer načrt odplačila).

 • Zadržani čisti dobiček - Postavka iz bilance stanja, ki kaže skupni znesek čistega dobička, ki ga podjetje v letih svojega poslovanja ni izplačalo v obliki dividend ali kako drugače razporedilo (na primer v rezerve). Ta del čistega dobička je bil reinvestiran v podjetje.

 • Zahtevana stopnja donosa - Stopnja donosa, ki jo je moč na trgu dobiti z naložbo z enakim tveganjem; glej tudi Diskontna stopnja in Oportunitetni strošek kapitala.

 • Zakladna menica - Je kratkoročni državni vrednostni papir, ki ne prinaša obresti in se zato izdaja z diskontom. Navadno ima rok dospelosti 3, 6 oz. 9 mesecev.

 • Zakladna obveznica - Dolgoročna državna obveznica z rokom dospelosti med deset in trideset let, značilna zlasti za ZDA.

 • Zakladni sklad (thesaurierend) - Vzajemni sklad, ki ne izplačuje letno doseženega dobička vlagateljem, ampak ga reinvestira in s tem povečuje vrednost točke.

 • Zakladni zapis - Dolgoročen državni vrednostni papir z rokom dospelosti od enega do deset let.

 • Zaključni tečaj - Tečaj zadnje transakcije z določenim vrednostnim papirjem na borznem sestanku.

 • Zaključnica - Uradni dokument - pisna potrditev dveh borznih članov glede sklenjenih borznih poslov. Služi predvsem v dokazne namene.

 • Zamenljiva obveznica - Pod vnaprej določenimi pogoji in na zahtevo lastnika, zamenljiva v navadne delnice ali v kakšne druge vrednostne papirje družbe, ki jo je izdala.

 • Zamenljivi vrednostni papir - Vrednostni papir, ki ga je pod določenimi pogoji moč zamenjati za drug vrednostni papir. Na primer, obveznica, zamenljiva v navadne delnice.

 • Zamudne obresti - Zaračunava jih upnik dolžniku za zamudo pri plačilu. Njihova višina in način obračunavanja sta običajno zakonsko določena.

 • Zapis (blagajniški) - Je kratkoročen vrednostni papir, ki se glasi na določen denarni znesek, z določenim rokom dospelosti in določeno obrestno mero.

 • Zaprta (nejavna) delniška družba - Delniška družba v lasti manjšega števila posameznikov, ki so običajno tudi člani njene uprave. Lastništvo te delniške družbe je praviloma omejeno na razmeroma ozek krog »dobro poučenih« investitorjev.

 • Zaprta privatna ponudba - Ponudba nove izdaje vrednostnih papirjev vnaprej znani, ponavadi manjši skupini investitorjev (npr. Večjim institucionalnim investitorjem).

 • Zaprti sklad - Sklad pri katerem obstaja časovna omejitev do katerega je mogoče vplačilo. Obenem pa ima ta sklad še pred začetkom poslovanja določeno zgornjo mejo začetnih vplačil. Ko vplačila dosežejo želeni volumen se tak sklad zapre.

 • Zaščita (Hedging) - Izraz za delno ali popolno zavarovanje pred sedanjimi ali prihodnjimi tečajnimi, obrestnimi in kombiniranimi finančnimi in drugimi tveganji. Gre za uporabo različnih instrumentov za dosego omenjenega cilja.

 • Zastopnik - Je fizična ali pravna oseba, pooblaščena za zastopanje tretje fizične ali pravne osebe.

 • Zavarovalec - Je oseba (lahko tudi pravna), ki sklene z zavarovateljem pogodbo.

 • Zavarovalna vsota - Je znesek, ki ga po koncu zavarovalne dobe ali v drugih okoliščinah upravičenec dobi izplačanega.

 • Zavarovalni dogode - Je dogodek, ob katerem zavarovalnica izplača zavarovalnino. Zavarovalni dogodek je največkrat škodni dogodek.

 • Zavarovalnina - Je dajatev zavarovalnice ob zavarovalnem dogodku.

 • Zavarovanec - Je oseba, v korist katere je sklenjeno zavarovanje.

 • Zbirna (Kumulativna) delnica - Vrsta delnice, ki daje v skladu s sklepom o izdaji delnic njenemu imetniku prednostno pravico do izplačila vseh še neizplačanih dividend, preden se imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o razdelitvi dobička izplačajo kakršnakoli izplačila.

 • Zbirna dividenda - Dividenda, ki se izplača lastnikom prednostnih zbirnih delnic za nazaj, ker se v prejšnjih letih dobiček ni izplačeval. Izplačajo se pred izplačilom dividend navadnim delničarjem.

 • Zbirna hramba - Način hrambe, pri kateri se vrednostni papirji ne hranijo glede na lastnika, temveč glede na njihovo vrsto. Ta vrsta hrambe je mogoča zgolj pri nadomestnih vrednostnih papirjih.

 • Zbirna listina - Listina o celotni izdaji vrednostnih papirjev, ki se nahaja pri zbirni banki vrednostnih papirjev oz. v centralnem depoju; zelo pogosto se v tej obliki izdajajo predvsem obveznice, ki se potem ne tiskajo v obliki posameznih listin.

 • Združenje družb za upravljanje - Stanovska organizacija slovenskih družb za upravljanje, ki predstavlja interese te gospodarske panoge. V Sloveniji je to ZDU-GIZ.

 • Zidanje cen - Združenje družb za upravljanje.

 • Žiro - Pomeni izravnavanje medsebojnih obveznosti na bančnem računu.

 • Žiro račun - V bančnem jeziku predstavlja določeno vrsto vpoglednih računov, ki jih lahko pri bankah odprejo posamezniki ali podjetja. V jeziku navadnih državljanov pa vzbudi asociacijo na tiste prihodke, ki jih nadzoruje država in so torej obdavčeni.

 • Zlata palica - Standardni kosi čistega nepredelanega zlata, pri katerih se pri trgovanju ne upoštevajo stroški kovanja. Mednarodno uveljavljena enota za trgovanje je zlata palica, ki tehta 12,5 kg čistine 995/1000.

Številko skladov: 1
Odstrani vse