Razlogi, zaradi katerih določeni sklad zamenjamo ali prodamo so:

 1. Donosnost sklada odstopa od povprečja skupine
  V primeru, da je izguba delniškega globalnega sklada, ki ga imamo v portfelju, previsoka, ga je treba primerjati z globalnimi skladi iste kategorije. Obdobje primerjave mora biti dovolj dolgo, saj donosnost zadnjih dveh mesecev ni relevanten podatek. Če po opravljeni primerjavi ugotovimo, da sklad bistveno odstopa od povprečja svoje skupine, je zamenjava oziroma prodaja sklada smotrna.
 2. Nihajnost sklada je precej višja od pričakovane
  Če vaš mešani vzajemni sklad iz jedra portfelja, ki naj bi prinašal konstantne in zmerne donose, v obdobju niha ±25 odstotkov, potem sklad ne igra svoje vloge in ga je treba zamenjati. Navkljub doseganju odličnega rezultata je sklad očitno preveč volatilen in vam prinaša tveganje, ki ga ob sestavi portfelja niste predvideli.
 3. Upravljavec spremeni naložbeno strategije sklada
  V primeru, da se upravljavec globalnega delniškega sklada z neomejeno geografsko naložbeno politiko, ki ga imate v portfelju, odloči, da bo večji del portfelja vložil na eno področje, na primer na Kitajsko, lahko to bistveno vpliva na tveganje vašega celotnega portfelja. Ker imate v portfelju že sklad, ki vlaga v trge v razvoju, v katerem je dobršen del naložb v kitajskih podjetjih, se zgodi, da vam obstoječi globalni sklad ne bo prinašal več zahtevane varnosti in ustrezne razpršitve. Ko se je upravljavec globalnega sklada preveč osredotočil na eno regijo, je zmanjšal (geografska) razpršenost sklada in celotnega portfelja. Zaradi tega je sklad postal podvržen večjim nihanjem vrednosti in je zašel iz primarno začrtane vloge v portfelju.
 4. Sklad daljše obdobje ne dosega predpostavljene donosnosti
  V primeru, da vzajemni sklad eno leto zaostaja za donosnostjo povprečja skupine, ni razloga za pretirano skrb. Če pa se slabši rezultati pojavljajo v daljšem obdobju (dve, tri leta), potem mora vlagatelj začeti razmišljati o zamenjavi takega sklada. Preden se odločite za ta korak, se morate prepričati, da ste donosnost sklada primerjali s ustreznimi primerjalnimi indeksi (benchmark indeksi) oziroma s skladi s podobno naložbeno politiko. Prav tako je treba preveriti tudi morebitno spremembo upravljavca oziroma naložbene strategije.
 5. Sprememba naložbenega cilja vlagatelja
  Vzmemimo primer, da s portfeljem vzajemnih skladov varčujete za nakup nepremičnine (čez 10 let), v vmesnem obdobju pa spoznate življenjskega partnerja, ki nepremičnino že ima. Zaradi tega se odločite, da boste obstoječi portfelj preoblikovali in začeli varčevati za pokojnino (čez 35 let). S tem, ko ste spremenili vaš naložbeni cilj in časovni horizont, si lahko privoščite bolj tvegan portfelj, ki bo imel večjo izpostavljenost delniškim trgom. V tem primeru bo treba manj tvegane uravnotežene sklade zamenjati z malce bolj dinamičnimi delniškimi skladi.
 6. Povečana nihajnost sklada
  Cilj vlaganja v vzajemne sklade je doseči naložbeni cilji ob še sprejemljivi stopnji tveganja. Če se izkaže, da je izbrani sklad precej bolj volatilen, kot ste predpostavljali na začetku, ga je treba nadomestiti z drugim tako, da sprememba ne bo vplivala na zastavljeno naložbeno strategijo in cilj. V primeru, da volatilni sklad zamenjate, morate biti prepričani, da takšnega sklada ne boste znova izbrali, sicer ideja o zamenjavi nima smisla.
Številko skladov: 1
Odstrani vse