S 1. januarjem 2009 so začeli delovati krovni skladi, ki omogočajo veliko ugodnosti za nove in obstoječe vlagatelje v vzajemne sklade. Leto 2009 s prihodom krovnih skladov tako za slovenski trg pomeni svojevrsten mejnik, saj razvoj krovnih skladov vlagateljem ponuja večjo fleksibilnost pri upravljanju naložb v vzajemnih skladih in optimiziranje naložbene strategije. Krovne sklade je oblikovala večina družb za upravljanje. Če vas zanima aktualen seznam krovnih skladov, pokličite brezplačni naložbeni telefon Vzajemcev 080 35 08.

Poglejmo torej definicije krovnega sklada in podsklada krovnega sklada: Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov različnih naložbenih politik, ki so oblikovani kot ločeno premoženje. Krovni sklad ni pravna oseba in predstavlja premoženje, ki ga upravlja družba za upravljanje v skladu z načeli razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov investicijskih kuponov podskladov.

Podsklad krovnega sklada pa predstavlja ločeno premoženje v lasti imetnikov investicijskih kuponov podsklada (vlagateljev), vloženo v različne oblike finančnih naložb in razdeljeno na enake dele – enote premoženja, katerih vrednost je na zahtevo vlagatelja izplačljiva iz tega premoženja. Podsklade krovnega sklada upravlja družba za upravljanje po načelu razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov investicijskih kuponov podskladov.

Pomembno za vlagatelje je sledeče: preoblikovanje obstoječih vzajemnih skladov v podsklade in njihova združitev v krovni sklad ne vplivata na vrednost enot premoženja (VEP) vzajemnih skladov oziroma podskladov. Krovni skladi izzivajo dosedanjo naložbeno paradigmo "kupi in drži", ki je po rezultatih empiričnih raziskav do zdaj prinašala višje donose enakega naložbenega portfelja v primerjavi s pogostejšim spreminjanjem naložb (predvsem zaradi obdavčitve prehodov med skladi). Vendar pa krovni skladi ne smejo postati špekulativno orodje za lovljenje vrhov oziroma odbojev, temveč način strateškega prilagajanja portfelja spremembam osnovnih naložbenih kriterijev: časovnega horizonta, odnosa do tveganja ali osebne situacije (premoženjski status).

Številko skladov: 1
Odstrani vse