Obdavčitev prehodov med podskladi krovnega sklada

Stopnje obdavčitve vzajemnih skladov ostanejo nespremenjene.

Odbobje lastništva točk:

  • do 5 let 27,5 odstotkov,
  • do 10 let 20 odstotkov,
  • do 15 let 15 odstotkov,
  • do 20 let 10 odstotkov
  • več kot 20 let neobdavceno.

Sprememba pri obdavčitvi je neobdavčen prehod med podskladi krovnega sklada: pri prehajanju med podskadi istega krovnega sklada oziroma zamenjavi investicijskega kupona podsklada za investicijski kupon drugega podsklada istega krovnega sklada se uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti.

V primeru uveljavitve odloga ugotavljanja davčne obveznosti se le-ta ugotavlja šele ob prvi naslednji obdavčljivi odsvojitvi investicijskih kuponov, pri čemer se kot čas pridobitve investicijskega kupona upošteva datum, ko so bili pridobljeni prvi zamenjani investicijski kuponi, ugotovljen v skladu s pravili ZDoh-2. Za nabavno vrednost pa se upošteva nabavna vrednost prvih zamenjanih investicijskih kuponov, ugotovljena v skladu s pravili ZDoh-2.

Za zavezance, za katere je v zvezi z zamenjanimi investicijskimi kuponi veljala oprostitev plačila dohodnine v skladu s 528. členom ZISDU-3, ta oprostitev velja tudi v zvezi z investicijskimi kuponi, pridobljenimi v postopku zamenjave v okviru prehajanja med podskladi istega krovnega sklada.

Če družba za upravljanje ne razpolaga s podatki iz drugega odstavka te podtočke, je pri zamenjavi ali unovčenju takih investicijskih kuponov dolžna od imetnika zahtevati dokazila o dejanskem času pridobitve in nabavni vrednosti oziroma o načinu pridobitve prvega investicijskega kupona.

Odlog ugotavljanja davčne obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije priglasi družba za upravljanje, ki upravlja krovni vzajemni sklad. Družba za upravljanje je dolžna vlagatelje (zavezance) v 15 dneh po zamenjavi investicijskih kuponov pisno obvestiti o odložitvi ugotavljanja davčne obveznosti.

Številko skladov: 1
Odstrani vse