Stroški vlaganja v vzajemne sklade

Pri vlaganju v vzajemne sklade se vlagatelji srečujejo z več vrstami stroškov. Višina posameznega stroška za posamezni podsklad je določena v prospektu z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada, ki je objavljen na spletni strani vzajemci.com oziroma na spletnih straneh DZU-jev. Pri podskladih krovnega sklada obstajata načeloma dve vrsti stroškov, ki bremenijo vlagatelja in sicer neposredni stroški podsklada (vstopni in/ali izstopni stroški) ter posredni stroški podsklada (upravljavska provizija, provizija za skrbniške storitve in drugi stroški). Vstopna oziroma izstopna provizija se vlagatelju zaračunata ob nakupu oziroma prodaji točk vzajemnega sklada. Vstopne provizije se med podskladi razlikujejo. Najvišje so ponavadi pri najbolj tveganih delniških skladih, najnižje pa pri obvezniških, medtem ko skladi denarnega trga vstopnih in izstopnih provizij ne zaračunavajo. Upravljavska provizija predstavlja nadomestilo družbi za upravljanje za opravljanje njene storitve upravljanja s portfeljem vzajemnega sklada in je v največji meri odvisna od vrste vzajemnega sklada. Upravljavske provizije so tako v povprečju najvišje za bolj tvegane, delniške vzajemne sklade, nižje so za mešane vzajemne sklade ter najnižje za najmanj tvegane, obvezniške vzajemne sklade in sklade denarnega trga. Poleg upravljavske provizije pa vlagatelj plačuje še skrbniško provizijo za opravljanje skrbniških storitev, ki jo zaračunava skrbnik premoženja investicijskega sklada.

Številko skladov: 1
Odstrani vse