Kakšna je varnost naložbe v vzajemne sklade

Investiranje v vzajemne sklade predstavlja za vlagatelja varno naložbo zaradi naslednjih razlogov:

  1. Sredstva sklada so naložena v različne vrednostne papirje (delnice, obveznice, sklade...) različnih izdajateljev s katerimi dosežemo večjo razpršitev sredstev in zmanjšamo celotno tveganje naložbe.
  2. Poslovanje družb za upravljanje je nadzorovano s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, banke skrbnice vzajemnega sklada ter neodvisnih revizorjev.
  3. Glede na to, da je premoženje vzajemnega sklada sestavljeno iz večjega števila naložb, je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje vzajemnega sklada majhen.
  4. Večje število naložb v vrednostne papirje družb z visoko boniteto in ustrezna razpršenost teh naložb zagotavlja vlagateljem veliko varnost naložbe.
Številko skladov: 1
Odstrani vse