Kakšna je obdavčitev vzajemnih skladov

Četrta sprememba Zakona o dohodnini, ki velja od 01.01.2006 naprej, odpravlja posebne rešitve obdavčitve dohodkov vzajemnih skladov in uvaja posebno izločitveno obdavčitev dohodkov od dividend, obresti in kapitalskih dobičkov. Prodaja oz. unovčitev investicijskega kupona je obdavčena kot dobiček iz kapitala (kot pri prodaji delnic), drugi dohodki vzajemnih skladov pa so obdavčeni kot dividende ali kot obresti. Dohodki vzajemnih skladov so obdavčeni s končnim davkom in se ne vštevajo v letno davčno napoved rezidenta. Vlagatelj v investicijske kupone vzajemnega sklada je obdavčen v trenutku, ko investicijske kupone odsvoji oz. unovči ter popolnoma izstopi iz krovnega sklada.

Davčna osnova za določitev zneska davka se ugotovi kot razlika med vrednostjo investicijskega kupona ob odsvojitvi in vrednostjo investicijskega kupona ob pridobitvi. Vrednost investicijskega kupona ob pridobitvi (nakupna vrednost) je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednost ene enote premoženja, povečana za letni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin (t.i. valorizacija) ter za največ 1% iz naslova dejansko plačanih vstopnih provizij. Vrednost investicijskega kupona ob odsvojitvi (odkupna vrednost) je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednost ene enote premoženja, zmanjšana za največ 1% iz naslova dejansko plačanih izstopnih provizij.

Od tako ugotovljene davčne osnove se izračuna in plača davek pa stopnji 27,5%. Stopnja davka se znižuje vsakih pet let imetništva investicijskega kupona in znaša po dopolnjenih:

  • petih letih imetništva investicijskega kupona: 20%,
  • desetih letih imetništva investicijskega kupona: 15%,
  • petnajstih letih imetništva investicijskega kupona: 10%,
  • dvajsetih ali več letih imetništva investicijskega kupona: 0%.

Davčni zavezanec (tudi ob morebitni doseženi izgubi) vloži napoved v 15 dneh od odsvojitve investicijskih kuponov oziroma do 28. februarja za preteklo leto, če napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu. Zavezanec - nerezident Republike Slovenije ne plačuje davek od dobička iz kapitala, doseženega z odsvojitvijo investicijskih kuponov.

Prodaja točk vzajemnih skladov pri pravnih osebah – rezidentih RS: Dohodki pravnih oseb so obdavčeni v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Stopnja davka na ustvarjeni davčno priznani dobiček znaša 22% v letu 2008, 21% v letu 2009 in 20% v naslednjih letih. Vsi vlagatelji, pravne osebe – rezidenti so dolžni davčno priznani dobiček ugotavljati na podlagi prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v skladu z zakoni in računovodskimi standardi, pri čemer so dolžni upoštevati posebnosti, kot jih določa ZDDPO-2. Posebna pravila se nanašajo predvsem na spremembe računovodskih usmeritev, popravke napak in prevrednotenja. Prodaja točk vzajemnih skladov pri fizičih osebah – nerezidentih RS: Zavezanec nerezident Republike Slovenije ne plačuje dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega z odsvojitvijo investicijskih kuponov. Vlagatelji, ki so fizične osebe – nerezidenti, morajo v zvezi z obdavčitvijo naložbe v investicijski kupon sklada poleg posebnih določb (za rezidente in nerezidente) ZDoh-2 upoštevati tudi davčne predpise, ki zanje veljajo v drugih državah, v katerih so davčni zavezanci (praviloma v državah prebivališča).

Prodaja točk vzajemnih skladov pri pravnih osebah – nerezidentih RS: Vlagatelji, ki so pravne osebe – nerezidenti, morajo upoštevati davčne predpise, ki zanje veljajo v državah, v katerih so davčni zavezanci. Za vlagatelje, ki so pravne osebe – nerezidenti in imajo naložbo v investicijske kupone vzajemnega sklada preko poslovne enote v Sloveniji, veljajo v zvezi s to poslovno enoto enaka pravila, kot veljajo za pravne osebe – rezidente.

Prodaja investicijskih kuponov ni obdavčena v 3 primerih:

  1. Pri prenosu kapitala preminule osebe na dediča (dedovanje),
  2. Pri prenosu kapitala v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev in
  3. V primeru prodaje investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe ali delnic investicijske družbe v postopku obveznega preoblikovanja v podsklad, pod pogojem, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone, ki jih je pridobil z zamenjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij za te investicijske kupone.

Prehod med podskladi krovnega sklada:
Z uvedbo krovnih skladov so vsi stari in novi vlagatelji pri prehodu med podskladi krovnega sklada upravičeni do odložitve ugotavljanja davčne obveznosti in s tem plačila davka na kapitalski dobiček. Vlagatelj ob prenašanju sredstev med podskladi istega krovnega sklada družbe ne bo obdavčen, četudi bo pri prenosu ustvaril kapitalski dobiček. Davčna obveznost za kapitalski dobiček bo nastopila šele v trenutku prodaje investicijskih kuponov (ob izplačilu na osebni račun) ali v trenutku prenosa sredstev v podsklad drugega krovnega sklada.

Številko skladov: 1
Odstrani vse