Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov različnih naložbenih politik, ki so oblikovani kot ločeno premoženje. Krovni sklad ni pravna oseba in predstavlja premoženje, ki ga upravlja družba za upravljanje v skladu z načeli razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov investicijskih kuponov podskladov. S 1.1.2009 so pričeli z delovanjem krovni skladi, ki omogočajo veliko ugodnosti za nove in obstoječe vlagatelje. Seznam družb za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov najdete na spletni strani FURSa.

Številko skladov: 1
Odstrani vse