Bilanca stanja

Proces načrtovanja in upravljanja osebnih financ se prične s pripravo seznama osebnega premoženja in ocene njegove vrednosti. Izdelati si moramo svojo osebno bilanco stanja, v kateri prikažemo naše finančno stanje v določenem trenutku, in sicer na eni strani neto vrednost premoženja (sredstva zmanjšana za obveznosti) na drugi pa neto denarni tok kot razliko med mesečnimi prihodki in izdatki.

Neto vrednost premoženja kaže trenutno finančno stanje posameznika ali družine in je v prvi meri odvisna od ciljev in življenjskega cikla posameznika ali družine. Pozitivna vrednost pomeni, da je naše premoženje večje od obveznosti in negativna ko so obveznosti višje od premoženja.

Neto denarni tok

Pri ocenitvi finančnega stanja posameznika je zelo pomembno poznavanje mesečnih prilivov in odlivov, ki pokažejo iz katerega naslova denar pridobivamo in zakaj ga trošimo. Najboljše je da si podatke o prilivih in odlivih mesečno beležimo v posebno tabelo prihodkov in izdatkov.

Številko skladov: 1
Odstrani vse