Sestava premoženja investitorja je dolgoročna, a ne dokončna. Dejavniki, ki vplivajo na njeno oblikovanje se sčasoma spreminjajo in zato je priporočljivo, da vlagatelji vsaj enkrat letno pregledajo sestavo premoženja in jo v primeru odstopanj prilagodijo, da bo ustrezna.

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na spremembo sestave premoženja so čas, v katerem namerava vlagatelj doseči posamezen finančni cilj (bližji je ta čas, manj tvegana naj bi bila strateška sestava premoženja), obstoječi finančni cilji (ali so se spremenili ter ali so k temu pripomogli osebni razlogi ali finančne okoliščine), finančne razmere vlagatelja (spremembe v višini osebnega dohodka, nov dohodninski razred, sprememba velikosti portfelja, spremenjen odnos do tveganja) in finančni trgi (na trg prihajajo tako novi ponudniki kot nove naložbene možnosti).

Spreminjanje in prilagajanje sestave premoženja je nujno, če pride do večjih sprememb v finančnih ciljih in razmerah vlagatelja ter ob večjih spremembah na trgu (na primer finančna kriza večjih razsežnosti).

Različne naložbe dolgoročno prinašajo različne donosnost. Posledica tega je, da se bo sčasoma spremenil tudi delež naložbenih skupin v portfelju vlagatelja, dejanska sestava premoženja pa bo začela močno odstopati od priporočljive strateške razporeditev premoženja. Ker se deleži posameznih naložb v investicijskem portfelju spreminjajo iz dneva v dan (glede na dnevno gibanje tečajev vrednostnih papirjev), bi bilo skrajno neprimerno, če bi vlagatelj deleže naložb v svojem portfelju spreminjal in prilagajal strateški sestavi vsakodnevno.

Vzdrževanje in spreminjanje strateške sestave premoženja namreč prinašata transakcijske stroške in nepotrebne davčne učinke. Vlagatelj pa se lahko nepotrebnim stroškom in spremembam pri vzdrževanju sestave premoženja izogne s sprejemanjem odločitev, kot so vključevanje novih naložb v portfelj glede na gibanje tečajev vrednostnih papirjev ter s ponovnim investiranjem prejetih obresti in dividend v denarne rezerve in obveznice.

Številko skladov: 1
Odstrani vse