Osnovna zaščita

Primarni cilj vsakega posameznika ali družine je poskrbeti za zaščito družine, da v primeru bolezni, trajne izgube delovne sposobnosti, invalidnosti, ali celo smrti, to družine ne potegne v veliko finančno stisko. Družino zaščitimo s pomočjo ustreznega življenjskega in nezgodnega zavarovanja, ki ima dovolj visoko zavarovalno vsoto, ki jo zavarovalnica izplača v primeru zavarovalnega primera ali ob koncu varčevanja. Pri izbiri ustreznega zavarovanja naj bo izbira produkta zadnja stvar pri sklepanju zavarovanj. Najprej je treba razmisliti, katere nevarnosti prežijo na družino in kakšne bodo posledice, če se kaj nepredvidenega zgodi. Šele potem ko posameznik pregleda ponudbo in pogoje, naj izbere ustrezen zavarovalni produkt sam ali s pomočjo finančnega svetovalca.

Izbira primerne oblike življenjskega in nezgodnega zavarovanja je odvisna od dela ki ga opravljamo, življenjskega stila, finančnih zmožnosti in potreb oseb, ki so tesno povezane z zavarovancem, od starosti in zdravstvenega stanja, zadolženosti. Pri izbiri je potrebno vedeti, kaj želimo zavarovati in predvsem pred katerimi riziki se želimo zavarovati.

Varnostni sklad

Poleg osnovne zaščite je potrebno poskrbeti tudi za finančno zaščito, ki nam služi kot zaščita za nepredvidene dogodke kot so izpad rednega dohodka zaradi izgube službe ali nesreče ter zaradi potrebe po nepričakovanih večjih izdatkih. V ta namen je potrebno oblikovati varnostni sklad (ali varnostno rezervo). Višina sklada je odvisna od velikosti družine in njihovih potreb, življenjske situacije in standarda družine. Višina le tega naj bi omogočala pokrivanje nujnih življenjskih izdatkov za dobo od 6 mesecev do 2 let.

Varnostni sklad je namenjen le zadovoljevanju nepredvidenih kratkoročnih finančnih potreb, zato je njegovo višino potrebno v primeru črpanja kasneje dvigniti na prejšnjo raven in jo vzdrževati skozi daljša obdobja. Sredstva, ki sestavljajo varnostni sklad naj bodo razdeljena na zelo likviden del, ki ga tvorijo gotovina, vpogledne bančne vezave in skladi denarnega trga ter del, kjer so sredstva naložena v varne dolgoročne naložbe kot so obveznice in obvezniški vzajemni skladi.

Primer izračuna:
- mesečni izdatki gospodinjstva * (izbira obdobja glede na varnost) 6 - 24 mesecev = 1100*6 = 6.000 EUR.

Nakup nepremičnine

Vsakdo si želi nekega dne ustvariti svoj lastni dom. Za veliko večino pomeni nakup nepremičnine (stanovanja ali hiše) življenjsko odločitev, ki zahteva temu primerno velika finančna sredstva. Da lahko takšen cilj dosežemo je potrebno veliko samodiscipline in vztrajnosti.

Kdor bo začel reševati svoje finančne cilje ob pravem času, bo lahko kupil stanovanje v večjem delu s svojim denarjem manjši del pa bo kril s pomočjo kredita. Za tiste, ki pa nimajo toliko časa na voljo pa pride v poštev le bančni ali hipotekarni kredit.

Pri nakupu nepremičnine se priporoča, da se le ta financira deloma s kreditom in deloma s privarčevanim denarjem. Povprečna doba varčevanja pri nakupu stanovanja naj traja vsaj 5 do 10 let. V kolikor se posameznik odloči za takšno kombinacijo lahko izbira med različnimi možnostmi. Najmanj tvegano je varčevanje v okviru nacionalnih stanovanjskih varčevalnih shem, pri čemer so obrestne mere in kasnejše kreditiranje ugodnejše od klasičnih tržnih ponudb. Če pa se odloči varčevati v malo bolj tveganih finančnih inštrumentih pa lahko izbira med različnimi tipi vzajemnih skladov.

Za obdobje od petih do deset let se pri stanovanjskem varčevanju priporočajo predvsem mešani in obvezniški vzajemni skladi, medtem ko se pri obdobju varčevanja daljšem od 10 let priporoča kombinacijo obvezniških, mešanih in delniških vzajemnih skladov. Bolj ko se približujemo koncu varčevanja, pa je potrebno naložbeno strukturo spremeniti iz bolj tveganih delniško usmerjenih naložb v prid manj tveganih obvezniških in drugih bančno varčevalnih produktov.

Šolanje otrok

Rojstvo otroka velja za starše enega najlepših trenutkov v življenju. Žal pa navadno, po začetnem veselju in sreči, rojstvo za seboj prinese še tiste, manj prijetne posledice. Ena izmed teh je zagotovo finančna skrb oziroma vprašanje, kako bomo svojemu otroku omogočili brezskrbno otroštvo, želeno šolanje (plačljivost študija v prihodnosti) ter pomoč na poti do samostojnega življenja. Starši se morajo zavedati, da do sredstev, ki jih bodo otroci potrebovali v prihodnosti, ni mogoče priti v letu ali dveh, ampak je zato potrebno dolgoročno mesečno varčevanje s katerim je najboljše, da začnemo takoj po rojstvu otroka.

V primeru dolgoročnega varčevanja se z varčevanjem v banki (ob upoštevanju inflacije) večinoma le ohranja realna vrednost privarčevanega denarja. Poleg varčevanja na banki se zato predlaga mesečno varčevanje vzajemnih skladih. Takšen način zahteva od varčevalca veliko samodiscipline. Staršem priporočamo, da se v primeru dolgoročnega varčevanja za lažjo osamosvojitev otroka odločijo za izbiro mesečnega varčevanja v vzajemnih skladih s pristopom k varčevalnem načrtu preko katerega se s postopnimi rednimi mesečnimi vplačili varčuje na način, da se pri družbi za upravljanje uredi direktno bremenitev.

Prednost pristopa k varčevalnemu načrtu sklada so nižji vstopni stroški vplačil, ki jih družba za upravljanje zaračuna vnaprej za celotno obdobje varčevanja ob prvem vplačilu v sklad in se znižujejo glede na višino vloženega zneska in dobo vplačevanja. Tak način vplačevanja vlagatelja zavezuje, da izbrani letni znesek dogovorjeno dobo redno vplačuje v izbrani vzajemni sklad. Ta zaveza za vplačevanje po eni strani pomaga pri ohranjanju samodiscipline in zmanjšuje tveganje, ki je povezano z enkratnim "vstopom na trg" v napačnem trenutku.

Upokojitev

V svetu se zaradi manjše rodnosti starostna struktura prebivalstva spreminja. Vse večji delež populacije predstavljajo upokojenci, medtem ko je delovno aktivnega prebivalstva vedno manj. Ker pa se pokojnine financirajo ravno iz prispevkov, ki jih plačuje delovno aktivno prebivalstvo obstaja precejšnja nevarnost, da bo v nekem trenutku obstoječi pokojninski sistem propadel in bo denarja za pokojnine preprosto zmanjkalo.

Raziskava o odnosu Slovencev do starosti in varčevanja za starost je pokazala, da se Slovenci popolnoma zavedamo demografskih sprememb povezanih s staranjem prebivalstva in njihovih negativnih posledic. Kljub zavedanju te problematike in dejstvu, da se nam bo po upokojitvi življenjski standard precej znižal ne naredimo nič da bi to preprečili.

Na podlagi raziskave, ki jo je leta 2006 opravil Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) je bilo ugotovljeno, da bo zaposleni, ki prejema 1000 enot plače, leta 2025 prejemal pokojnino le v višini 488 enot plače. Zaradi tega dejstva bo moral vsak posameznik za dodatno finančno varnost in brezskrbno življenje v pokoju poskrbeti sam.

Zelo pomembno je, da z investiranjem za starost začnemo čim prej, ker dlje časa kot poteka varčevanje, večji je privarčevani znesek oziroma višji bo bodoči znesek pokojninske rente. Za vse mlade je torej priporočljivo, da pričnejo z varčevanjem za pokojnino ob prvi zaposlitvi. Za vse tiste, ki pa so že zaposleni pa naj za ta namen začnejo varčevati čim prej.

Preden začnemo z varčevanjem za pokojninsko rento si moramo najprej zastaviti cilj varčevanja oziroma si moramo odgovoriti na vprašanje kakšno pokojnino želimo imeti ob upokojitvi. Ko smo si enkrat želeni cilj določili je potrebno izbrati načine oziroma orodja s katerimi bomo zastavljeni cilj tudi dosegli.

Vlagatelj lahko izbira med različnimi naložbenimi oblikami kot so: hramba denarja v nogavici (najslabša), rentna varčevanja v banki (problem inflacije), naložbena zavarovanja, dodatna pokojninska zavarovanja, vrednostni papirji (obveznice, delnice), vzajemni skladi ... itd.

V razvitem svetu velik del prebivalstva, ki varčuje za pokojnino investira predvsem v delniške, mešane in obvezniške vzajemne sklade, ki so se izkazali za primeren finančni instrument za dolgoročno varčevanje za pokojnino.

Številko skladov: 1
Odstrani vse