Sprememba pravil upravljanja ABANKA SKLADI

27.09.2012

Z dnem 27.9.2012 v veljavo stopijo nova pravila upravljanja Krovnega sklada ABANKA SKLADI in nove lestvice vstopnih ter izstopnih stroškov.

Ključne spremembe pravil upravljanja:

Vsebina pravil upravljanja je usklajena z novim zakonom (ZISDU-2).

 • V skupnem delu prospekta so spremenjeni naslednji pomembni elementi:
 • sprememba imena Krovnega sklada Abančna DZU v Krovni sklad ABANKA SKLADI;
 • sprememba imena Abančna DZU DENARNI EURO v ABANKA SKLADI DENARNI EURO, podsklad denarnega trga;
 • sprememba imena Abančna DZU OBVEZNIŠKI v ABANKA SKLADI OBVEZNIŠKI, splošni obvezniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna URAVNOTEŽENI v ABANKA SKLADI URAVNOTEŽENI RAZVITI TRGI, mešani podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU MEŠANI v ABANKA SKLADI FLEKSIBILNI, mešani podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI v ABANKA SKLADI AKTIVNI, delniški globalni podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI SVET v ABANKA SKLADI SVETOVNI, delniški globalni podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA v ABANKA SKLADI EVROPA, delniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA v ABANKA SKLADI AZIJA, delniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI ZDA v ABANKA SKLADI ZDA, delniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN v ABANKA SKLADI EVROPSKI TRGI V RAZVOJU, delniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD v ABANKA SKLADI BALTINORD, delniški podsklad;
 • sprememba imena Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME v ABANKA SKLADI AFRIKA IN SREDNJI VZHOD, delniški podsklad;
 • družba bo informacije odslej objavljala na spletni strani www.abanka-skladi.si in v določenih primerih tudi v časopisu Dnevnik;
 • uvedba možnosti, da imajo podskladi sredstva vložena v enote ciljnih skladov, ki jih upravlja družba ABANKA SKLADI d.o.o., ali v enote ciljnih skladov, ki jih upravlja druga oseba, s katero je družba ABANKA SKLADI d.o.o. v razmerju tesne povezanosti.

Ključne spremembe po posameznih podskladih:

 

Abančna DZU DENARNI EURO

 • določitev tehtane povprečne zapadlosti finančnih instrumentov v sredstvih podsklada, ki bo znašala največ 6 mesecev, in tehtanega povprečnega trajanja finančnih instrumentov v sredstvih podsklada, ki bo znašal največ 12 mesecev;
 • možnost vlaganja 10 % sredstev v enote ciljnih skladov, in sicer v kratkoročne sklade denarnega trga ali običajne sklade denarnega trga.

 


Abančna DZU OBVEZNIŠKI

 • določitev minimalnega deleža naložb v obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje ter enote obvezniških ciljnih skladov v višini 90 % sredstev podsklada;
 • možnost vlaganja 10 % sredstev v enote ciljnih skladov.


Abančna DZU URAVNOTEŽENI

 • določitev deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov, ki bo znašal najmanj 35 % in največ 65 % sredstev podsklada;
 • določitev najnižjega deleža vrednostnih papirjev izdajateljev z domicilom v državah razvitih trgov in enot ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, v višini 80 % vseh sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,50 % na 1,95 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU MEŠANI

 • določitev fleksibilnejše naložbene politike, pri kateri ima podsklad lahko v vsakem trenutku 100 % sredstev v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga, bančnih depozitih ali enotah ciljnih skladov;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,70 % na 1,95 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev omejitve, da naložbe v posamično regijo ne bodo dosegale 80 % vseh sredstev podsklada;
 • določitev najnižjega deleže naložb v državah trgov v razvoju v višini 20 % vseh sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,85 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI SVET

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev omejitve, da naložbe v posamično regijo ne bodo dosegale 80 % vseh sredstev podsklada;
 • določitev najnižjega deleže naložb v državah trgov v razvoju v višini 20 % vseh sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,95 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev minimalnega deleža delnic iz evropske regije in enot delniških ciljnih, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, skladov v višini 80 % sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,95 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev najnižjega deleža delnic iz držav Azije in Pacifik in enot delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, v višini 80 % sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 2,15 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI ZDA

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev najnižjega deleža delnic iz Združenih držav Amerike in enot delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, v višini 80 % sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 2,15 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN

 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • razširitev območja geografske izpostavljenosti podsklada iz balkanske regije v regijo evropskih trgov v razvoju;
 • določitev najnižjega deleža delnic iz regije evropskih trgov v razvoju in enot delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, v višini 80 % sredstev podsklada;
 • sprememba upravljavske provizije iz 2,45 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD

 • prenehanje sledenja naložbeni sestavi Baltinord in bolj aktiven pristop pri upravljanju;
 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev minimalnega deleža delnic iz evropske regije in enot delniških ciljnih, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, skladov v višini 80 % sredstev podsklada, pri čemer bo podsklad nalagal pretežno v delnice izdajateljev z domicilom v Severni in Vzhodni Evropi in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje;
 • črtanje določbe, da bo v primeru, da ČVS podsklada preseže 4 milijone evrov, možno s kuponi podsklada trgovati na Ljubljanski borzi d.d.;
 • sprememba upravljavske provizije iz 0,95 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.


Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME

 • prenehanje sledenja naložbeni sestavi Afrika & ME in bolj aktiven pristop pri upravljanju;
 • določitev minimalnega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov v višini 85 % sredstev podsklada;
 • določitev minimalnega deleža delnic iz držav regije Afrika in enot delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, v višini 80 % sredstev podsklada;
 • črtanje določbe, da bo v primeru, da ČVS podsklada preseže 4 milijone evrov, možno s kuponi podsklada trgovati na Ljubljanski borzi d.d.;
 • sprememba upravljavske provizije iz 1,25 % na 2,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

2. Ključne spremembe lestvic vstopno izstopnih stroškov:

 • Sklada ABANKA SKLADI BALTINORD in ABANKA SKLADI AFRIKA IN SREDNJI VZHOD prevzameta način obračunavanja vstopno izstopnih stroškov, kot ostali skladi v upravljanju ABANKA SKLADI.
 • Minimalno vplačilo ob sklenitvi varčevalnega načrta za mesečna vplačila znaša 20 EUR in 240 EUR za letna vplačila.
Številko skladov: 1
Odstrani vse