KD ID se bo preoblikoval v KD Delniški dohodkovni

09.11.2010

KD ID, delniška ID, d.d.

Sklic 13. skupščine družbe KD ID, delniška ID, d.d.

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Skladi, d.o.o.,

13. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,

ki bo v torek, 14. 12. 2010, ob 10. uri na sedežu družbe Celovška cesta 206, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s prospektom z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10. in 12. uro, in je objavljeno na spletnih straneh www.kd-skladi.si ter http://seonet.ljse.si.

Obvestilo o sklicu skupščine in ostali dokumenti v zvezi s sklicem skupščine se nahajajo v priponkah.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

Datum: 09.11.2010

Pripeti dokumenti: Sklic 13 skupščine KD ID, Gradivo za 13 skupščino KD ID, KD Delniški dohodkovni-prospekt s pravili upravljanja, Prijava in pooblastilo

Številko skladov: 1
Odstrani vse