Spremenjena pravila upravljanja KD Krovnega sklada

09.11.2010

Družba za upravljanje KD Skladi je objavila spremenjena pravila upravljanja KD Krovnega sklada, s čimer želi med drugim izboljšati naložbene politike ter nadgraditi tehnike upravljanja naložb in varovanja premoženja pred tržnim tveganjem.

S spremembami pravil upravljanja se bo omogočilo učinkovitejše upravljanje premoženja podskladov, povečanje primerljivosti stroškov poslovanja podskladov KD Krovnega sklada s podskladi drugih krovnih skladov slovenskih družb za upravljanje in tudi dodaten način pristopa, poslovanja in vpogleda v naložbe skladov preko www.kd-skladi.net. Vse spremembe pričnejo veljati 5. decembra 2010.

Ključne spremembe pravil upravljanja so:

  • podrobnejša opredelitev ali zamenjava merila za ocenjevanje uspešnosti upravljanja premoženja (v nadaljevanju benchmark) pri večini podskladov;
  • sprememba nekaterih elementov naložbenih politik podskladov z namenom povečanja njihove določnosti, preglednosti in sistematičnega prikaza v skladu s prakso v drugih državah Evropske unije;
  • uvedba uporabe standardiziranih izvedenih finančnih instrumentov (prodajnih opcij) kot tehnike upravljanja naložb z namenom varovanja premoženja podskladov pred tržnim tveganjem pri vseh delniških podskladih (torej pri vseh, razen pri podskladu KD Bond, obvezniški, in podskladu KD MM, sklad denarnega trga);
  • prenos bremena stroškov borznih posrednikov v zvezi s posli z naložbami podskladov od družbe za upravljanje neposredno na ustrezne podsklade;
  • možnost sklenitve pogodb z borznoposredniškimi družbami in bankami, ki vsebujejo določbe o mehkih provizijah v obliki analiz finančnih trgov in izdajateljev ter dostopa do baz podatkov;
  • mesto objave povzetkov polletnih in letnih poročil krovnega sklada;
  • določitev enotne presečne ure za obračun prejetih vplačil in prejetih zahtev za izplačilo za vse podsklade (0.01 oziroma minuta čez polnoč vsakega obračunskega dneva);
  • uvedba elektronskega poslovanja v okviru spletne poslovalnice KD Skladi.net, s katerim sta omogočena elektronski pristop k pravilom upravljanja KD Krovnega sklada in prejem zahteve za izplačilo z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, ter prenehanje sprejemanja zahtev za izplačilo investicijskih kuponov podskladov po elektronski pošti in telefaksu.

Številko skladov: 1
Odstrani vse