PSP ŽIVA – delniški sklad

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada PSP ŽIVA – delniški (v nadaljevanju podsklad) je zagotavljanje dolgorocne donosnosti sredstev, ki bo izvirala predvsem iz kapitalskih dobickov in dividend ter deloma iz obresti, ob višjem tveganju, zlasti v daljšem casovnem obdobju. Skladno z naložbenim ciljem bodo sredstva podsklada usmerjena predvsem v financne instrumente s potencialom kapitalske rasti in z visoko stopnjo likvidnosti. Premoženje podsklada bo upravljano aktivno. Merilo za ocenjevanje uresnicitve ciljev naložbene politike bo temeljilo na primerjavi donosa podsklada z donosnostjo enoletne vezave denarnih sredstev pri prvovrstni bancni ustanovi in z ostalimi vzajemnimi skladi s podobno naložbeno politiko.

Naložbena politika

PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje. Zbrana sredstva podsklada PSP ŽIVA so naložena predvsem v domače in tuje delnice, le manjši del pa v kratkoročne vrednostne papirje. 


 • 19,03EUR
 • -0,18 (-0,96%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 22.01.2019

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 2,30%
 • Najvišji izstopni stroški 1,00%
 • Stroški ob prestopu Največ v višini 0,50% prenesenih sredstev, ob pogoju prehoda med podskladi enkrat letno.
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:00:01
 • Konverzija izplačil T za zhatevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 00:00:01
 • Skrbniška provizija 0,10% letno
 • Upravljalska provizija 1,80%
 • TRR SI56 1010 0003 5504 129 odprt pri Banka Koper d.d.
 • Naložbe sklada na dan 31.10.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse