Eurizon Fund Absolute Prudente - R

Naložbeni cilj

Cilj naložbenega upravitelja Epsilon SGR S.p.A. je doseči v povprečju letni absolutno donosnost v evru, ki je enaka bruto donosnosti kratkoročnih brezkuponskih dolžniških instrumentov, izraženih v evru (izmerjeno na podlagi gibanja indeksa evrske zakladne menice Barclays) + 0,60 odstotka p.a. v horizontu 18 mesecev. Ta podsklad upravljajo s strategijo dinamičnega vlaganja po modelu dodeljevanja lastniških sredstev. Ni jamstva, da bo ta cilj dejansko tudi dosežen.

Naložbena politika

Sklad nalaga večinoma v denarna sredstva, dolžniške in lastniške inštrumente, njihova razporeditev pa se lahko spreminja s časom, in sicer glede na finančne in tržne ocene ter makro/mikroekonomske nadaljnje možnosti. Naložbe v delnice so omejene na največ 20 % čistega premoženja podsklada.


  • 118,64EUR
  • 0,00%
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 20.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup ena točka
  • Najvišji vstopni stroški 3,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Upravljalska provizija 0,90%
  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse