Generali Dividendni, delniški

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast, dosežena z naložbami v delnice z dividendnim donosom.


Naložbena politika

Sredstva podsklada bodo z upoštevanjem splošnih omejitev, opredeljenih v skupnem delu prospekta, in v skladu z omejitvami, opredeljenimi v tem delu dodatka k prospektu, naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov: - lastniške vrednostne papirje (delnice, vključno s potrdili o lastništvu in enotami zaprtih investicijskih skladov), - enote drugih odprtih investicijske skladov (ciljnih skladov), - dolžniške vrednostne papirje (državne in podjetniške obveznice), - instrumente denarnega trga in - denarne depozite. Po geografskem kriteriju je sklad globalen, zato bo imel sredstva naložena v delnice in enote delniških investicijskih skladov izdajateljev z domicilom v razvitih trgih kot tudi trgih v razvoju, pri čemer bo imel najmanj 20 odstotkov sredstev v državah trgov v razvoju, brez osredotočanja na eno državo, podregijo ali regijo, naložbe v posamično regijo pa ne bodo dosegale 80 odstotkov sredstev podsklada.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse