Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Jugovzhodna Evropa

Stroški in provizije

Najvišji vstopni stroški 4,00%
Najvišji izstopni stroški 0,00%
Upravljalski stroški 2,50%
Skrbniški stroški 0,05% letno

Lestvica vstopnih stroškov

Višina vplačila v EUR Vstopni stroški v %
od 9.999,99 EUR 4,00%
od 10.000,00 EUR do 29.999,99 EUR 3,50%
od 30.000,00 EUR do 49.999,99 EUR 3,00%
od 50,000,00 EUR do 69.999,99 EUR 2,50%
od 70,000,00 EUR do 99.999,99 EUR 2,00%
od 100.000,00 EUR do 199.999,99 EUR 1,50%
od 200.000,00 EUR do 999.999,99 EUR 0,50%
nad 1.000.000,00 EUR 0,00%

Varčevalne sheme

Kumulativna višina sredstev

Če ima vlagatelj skupaj z novim vplačilom v vseh Triglav vzajemnih skladih vrednost sredstev v upravljanju v naslednjih razponih vrednosti, se mu za to in vsako nadaljnje vplačilo obračunajo naslednji vstopni stroški:

Kumulativna višina sredstev v upravljanju v vseh Triglav vzajemnih skladih
od 70.000,00 EUR do 99.999,99 EUR - 2,00 %
od 100.000,00 EUR do 199.999,99 EUR - 1,50 %
od 200.000,00 EUR do 999.999,99 EUR - 0,50 %
nad 1.000.000,00 EUR - 0,00 %

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je zanj najbolj ugodna.

Varčevalni načrt

Vlagatelj lahko nalaga denarna sredstva v enote premoÏženja v daljšem časovnem obdobju (obdobje varčevanja) tako, da se s pristopno izjavo odloči za varčevalni načrt, kjer lahko izbere:
- poljubno dobo varčevanja, vendar največ 20 let,
- poljuben znesek letnih vplačil, vendar v izbran podsklad ali Triglav Naložbeno kombinacijo najmanj: 480 EUR letno, 240 EUR polletno, 120 EUR četrtletno in 40 EUR mesečno in
- poljubno periodo vplačevanja (mesečno, četrtletno, polletno ali letno).

Vlagatelj lahko dejanske zneske vplačil plčauje tudi v drugačnih periodah in višinah vplačil, kot je to predvideno z varčevalnim načrtom, vendar mora letno vplačati najmanj predvideni letni znesek, ki je enak zmnožku zneska posameznega predvidenega periodičnega vplačila (obroka) in predvidenega števila period vplačevanja denarnih sredstev v enote premoženja (obrokov) v enem letu. V prvem letu je znesek letnega vplačila v varčevalni načrt zmanjšan za znesek vstopnih stroškov.

Plačilo vstopnih stroškov

Pri vplačevanju v varčevalni načrt so vstopni stroški odvisni od predvidenega zneska vplačil na letni ravni.

Vstopni stroški v varčevalni načrt za dogovorjene zneske:
- od 40 do 119,99 EUR mesečno oz. od 480 do 1.439,99 EUR letno znašajo vstopni stroški v % od letnih vplačil 15 %.
- od 120 do 199,99 EUR mesečno oz. od 1.440 do 2.399,99 EUR letno znašajo vstopni stroški v % od letnih vplačil 13 %.
- od 200 EUR in več mesečno oz. od 2.400 EUR in več letno znašajo vstopni stroški v % od letnih vplačil 10 %.

Vstopne stroške vlagatelju družba za upravljanje zaračuna od prvih (v primeru mesečnih vplačil prvih dveh) vplačil v varčevalni načrt, oziroma do poplačila zneska vstopnih stroškov. Vsa nadaljnja vplačila v okviru varčevalnega načrta potekajo brez dodatnih vstopnih stroškov. V primeru, da vlagatelj v posameznem letu vplača večje zneske, kot so predvideni z varčevalnim načrtom, se mu na presežna vplačila na letni ravni obračunajo vstopni stroški po veljavni lestvici za enkratna vplačila - brez varčevalnega načrta.

Začasna prekinitev vplačevanja

Vlagatelj lahko v primeru nezmožnosti vplačevanja predvidenih zneskov v varčevalni načrt ob pisnem obvestilu poslanem na Triglav Skladi, začasno prekine vplačevanje za poljubno obdobje, vendar za največ 2 leti. Po tem obdobju je vlagatelj zopet zavezan vplačevati dogovorjene zneske, sicer se mu varčevalni načrt predčasno zaključi. V primeru začasne prekinitve vplačevanja v varčevalni načrt, se čas varčevanja, ki je predviden z varčevalnim načrtom, podaljša za čas prekinitve.

Primer: Vlagatelj se odloči, da bo vplačeval 40 EUR mesečno v podsklad Triglav Azija v obdobju 10 let. Njegovi vstopni stroški znašajo 72 EUR (40 EUR * 12 mesecev * 15%). Družba za upravljanje vlagatelju odtegne prvo vplačilo in 32 EUR drugega vplačila za poplačilo vstopnih stroškov (40 EUR + 32 EUR = 72 EUR). Preostanek sredstev iz drugega vplačila, to je 8 EUR, družba za upravljanje vlagatelju obračuna v enote premoženja izbranega podsklada. Do konca prvega leta varčevanja bo vlagatelj vplačal še 10 x 40 EUR (400 EUR).

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse