Templeton Global Total Return Fund - acc [A]

Naložbeni cilj

Skladno s skrbnim upravljanjem naložb maksimirati skupni donos naložbe, sestavljen iz kombinacije prihodkov od obresti, povecanja vrednosti kapitala in dobickov iz tecajnih razlik

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Skladno s skrbnim upravljanjem naložb maksimirati skupni donos naložbe, sestavljen iz kombinacije prihodkov od obresti, povecanja vrednosti kapitala in dobickov iz tecajnih razlik Naložbena struktura V normalnih tržnih razmerah bo sklad vlagal v portfelj dolžniških vrednostnih papirjev s fiksno in spremenljivo obrestno mero ter dolžniških instrumentov (debt obligations) (vkljucno z  zamenljivimi obveznicami), vlad, vladi sorodnih in podjetniških izdajateljev z vsega sveta, kot tudi v dolocene izvedene financne instrumente.  Slednji lahko med drugim vkljucujejo  zamenjave, na primer celotnih donosov ali kreditnega tveganja, terminske posle in  tandardizirane terminske pogodbe, opcije na takšne pogodbe, vkljucno s tistimi na državne vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih ali preko okenc. Sklad lahko, v skladu z naložbenimi omejitvami, vlaga tudi v vrednostne papirje ali strukturirane instrumente (structured products), kjer je vrednosti papir vezan ali crpa svojo vrednost iz drugega  vrednostnega papirja, vezanega na sredstva ali valuto katere koli države. Bolj dolocno, sklad lahko kupi dolžniške instrumente (debt obligations), ki jih izdajajo vlade in naddržavni subjekti, ki so jih organizirale ali jih podpira vec nacionalnih vlad. Prav tako lahko sklad kupi hipotekarne in s premoženjem zavarovane vrednostne papirje (mortgage- and asset-backed securities) ter zamenljive vrednostne papirje. Sklad lahko vlaga v dolžniške vrednostne papirje  investicijskega razreda ali neinvesticijskega razreda (non-investment grade), ki jih izdajajo izdajatelji iz ZDA in izdajatelji, ki niso iz ZDA , vkljucno z neplacanimi vrednostnimi papirji (securities in default). Sklad lahko vloži do 10 % svojih cistih sredstev v enote KNPVP in drugih kolektivnih podjemov . Za ucinkovito upravljanje denarnih tokov v ali iz sklada lahko sklad kupuje in prodaja financne standardizirane terminske pogodbe ali opcije na tovrstne pogodbe. Sklad lahko uporablja standardizirane terminske pogodbe (futures) na zakladniške vrednostne papirje iz ZDA , da bi pripomogel k upravljanju tveganja povezana z obrestnimi merami in drugimi tržnimi dejavniki, povecal likvidnost in hitro in ucinkovito povzrocil, da bi bil na trg vrednostnih papirjev vložen nov denar ali, ce bo potreben denar za izpolnitev zahtev delnicarjev za odkup, da bi umaknil sredstva sklada izpostavljenosti trgu. Sklad lahko prav tako sodeluje pri dolarskih poslih povratne prodaje hipotekarnih vrednostnih papirjev (mortgage dollar roll   ansactions). Postransko se sklad lahko izpostavi indeksom dolžniških trgov (debt market  ndexes) z vlaganjem v izvedene financne instrumente, ki temeljijo na indeksu (index-based financial derivatives) in v zamenjave kreditnega tveganja (credit default swaps). Sklad lahko prav tako sodeluje pri dolarskih poslih povratne prodaje hipotekarnih vrednostnih papirjev (mortgage dollar roll transactions). Panožna struktura Ni omejitev Geografska razpršitev Globalno Države vlaganja Ni omejitev Benchmark Barclays Capital Multiverse Index


  • 25,60EUR
  • -0,11 (-0,43%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 15.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup vrednost ene točke + vstopna provizija
  • Najvišji vstopni stroški 5,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 14:00
  • Konverzija izplačil T v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 14:00
  • Skrbniška provizija np
  • Upravljalska provizija 1,05%
  • Naložbe sklada na dan 31.01.2013

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse