Obvezniški podsklad ALTA BOND

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob majhnem tveganju.


Naložbena politika

Obvezniški podsklad ALTA BOND bo imel sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah. Naložbe v obveznice zunaj naložbenega razreda ne bodo presegle 30 % sredstev podsklada. Naložbe v obveznice izdajateljev z območja trgov v razvoju ne bodo presegle 30 % sredstev podsklada. Naložbe v obveznice izdajateljev z območja trgov v razvoju, ki so zunaj naložbenega razreda, ne bodo presegle 10 % sredstev podsklada. Delež naložb v obveznice in druge oblike olastninjenega dolga bo znašal najmanj 80 % sredstev podsklada. Olastninjen dolg pomeni vrednostne papirje s fiksno donosnostjo, ki niso obveznice in enote obvezniških ciljnih skladov. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada. Podsklad ima lahko do 100 % sredstev naloženih v obveznice, ki jih izdajo ali zanje jamčijo posebne kategorije izdajateljev, kot so Republika Slovenija ali katera od drugih držav članic (vključno z njihovimi lokalnimi in regionalnimi skupnostmi), tretja država ali mednarodna javna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica. Obveznice so eden izmed najpomembnejših naložbenih razredov. Zaradi lastnosti, ki jih imajo (nizka stopnja tveganja, likvidnost, privlačna tveganju prilagojena donosnost, nizka korelacija z delnicami, kar ponuja učinkovito razprsitev delniskega portfelja), so praktično nujen sestavni del vsakega naložbenega portfelja. Z naložbo v ALTA BOND boste na hiter in enostaven način izboljšali razmerje med tveganjem in donosnostjo vaših naložb, saj so naložbe v obveznice manj tvegane od delnic, obenem pa nudijo pozitivno razpršitev donosnosti skozi različne ekonomske cikle. Slednje je najbolj očitno ravno v obdobjih neugodnih gibanj na kapitalskih trgih, ko obveznice služijo kot izjemno učinkovit »ohranjevalec« vrednosti, saj uspešno blažijo padce tečajev na delniških trgih, obenem pa lahko, kar velja se posebej za podjetniske obveznice, pozitivno donosnost dosegajo tudi v obdobju gospodarske konjunkture in rasti delniških tečajev. ALTA BOND je eden najuspešnejših obvezniških podskladov v Sloveniji, kar potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za najboljši podsklad v segmentu obvezniških vzajemnih skladov/podskladov.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse