ABANKA SKLADI AKTIVNI*, delniški globalni podsklad

Naložbeni cilj

Cilj upravljanja s sredstvi podsklada je oblikovanje rastočega premoženja z visoko stopnjo razpršenosti ob čim manjšem tveganju za vlagatelje. Rast vrednosti premoženja sklada se bo dosegala iz kapitalskih dobičkov, dividend in obresti.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Cilj upravljanja s sredstvi podsklada je oblikovanje rastočega premoženja z visoko stopnjo razpršenosti ob čim manjšem tveganju za vlagatelje. Rast vrednosti premoženja sklada se bo dosegala iz kapitalskih dobičkov, dividend in obresti. Naložbena struktura Sredstva podsklada bodo naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov : tržne lastniške vrednostne papirje brez omejitve geografske regije ali gospodarske panoge; tržne dolžniške vrednostne papirje; instrumente denarnega trga; v vrednostne papirje v postopku njihove prve prodaje; bančne depozite; enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov; druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga. Delež naložb v lastniške vrednostne papirje bo znašal najmanj 75% sredstev podsklada. Podsklad bo vlagal tako v rastoče kot tudi v podcenjene delnice, pri čemer se bo potencialno bolj donosnim naložbam v posamezne regije, gospodarske panoge, posamezne naložbe ali skupini delnic, za katere ocenjujemo, da jih trg ne vrednoti pošteno, izpostavljal v višjem deležu. Panožna struktura Naložbe podsklada ne bodo panožno omejene. Geografska razpršitev Naložbe podsklada ne bodo regionalno omejene. Države vlaganja Ni omejitev. Benchmark MSCI Indeks, SBI 20 Indeks.


 • 0,00EUR
 • -
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu Glej dokumentte - Stroški sklada
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 07:00
 • Skrbniška provizija 0,10% letno
 • Upravljalska provizija 2,25%
 • TRR SI56 0510 0801 0039 589 odprt pri Abanka Vipa d.d.
 • Naložbe sklada na dan 28.02.2013

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse