NFD Finance, delniški podsklad

Naložbeni cilj

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Temeljni naložbeni cilj podsklada NFD FINANCE je doseči dolgoročno kapitalsko rast uravnoteženo s tekočimi prihodki od dividend. Naložbena struktura Osnovna naložbena politika podsklada je, da bo najmanj 75% zbranih sredstev nalagal v delnice gospodarskih družb , ki spadajo v gospodarsko panogo financ. Znotraj opredeljenih minimalnih naložb v navedeno gospodarsko panogo lahko podsklad do 10% vseh zbranih sredstev naloži v druge investicijske sklade z enako ali podobno  naložbeno politiko. Preostali del naložb podsklada bodo predstavljala denarna sredstva in depoziti pri bankah. Panožna struktura Banke, investicijske banke in zavarovalnice. Geografska razpršitev Globalni Države vlaganja Ni omejitev. Benchmark S&P Global 1200 Financial Sector Index. Prehod med podskladi Imetnik investicijskega kupona lahko prehaja med podskladi krovnega sklada. Za prehod mora podati naročilo za prenos sredstev med podskladi na zahtevi za izplačilo. Prenos sredstev med podskladi se šteje kot izplačilo investicijskega kupona enega podsklada in hkratno vplačilo investicijskega kupona drugega podsklada brez vmesnega izplačila odkupne vrednosti  nvesticijskega kupona.


 • 0,00EUR
 • -
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu največ 1,00%
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU 00:01
 • Skrbniška provizija 0,075%
 • Upravljalska provizija 2,00%
 • TRR SI56 1010 0003 9271 706 odprt pri Banka Koper d.d
 • Naložbe sklada na dan 30.06.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse