Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast.


Naložbena politika

Premoženje podsklada bo upravljano aktivno. Portfelj sklada se lahko brez omejitev spremeni in prilagodi novim tržnim razmeram (strategija taktične alokacije naložb s pogostimi prilagoditvami portfelja). Podsklad ima torej lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, ali dolžniških vrednostnih papirjih, ali instrumentih denarnega trga, ali enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ali v depozitih, ali v denarju in denarnih ustreznikih. Po geografskem kriteriju je sklad globalen, zato bo izpostavljen tako razvitim trgom kot trgom v razvoju, vsaki od obeh skupin gospodarstev pa z najmanj 20 odstotkov sredstev.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse