Kje in kako do pomoči, ko se znajdete v finančni stiski?

Kje in kako do pomoči, ko se znajdete v finančni stiski?

Živimo v času, ko se je mnogo ljudi zaradi svetovne finančne krize znašlo v nezavidljivem ekonomsko-socialnem položaju, ki v mnogih primerih že meji na obup. Ko se znajdemo v stiski, pogosto ne vemo na koga, če sploh, se lahko obrnemo po pomoč. V Sloveniji je razvita široka mreža različnih ukrepov in pomoči za izboljšanje ekonomsko-socialnega položaja posameznika in družin, ki se znajdejo v socialni stiski ali drugi težki življenjski situaciji. Mnogo ljudi tega sploh ne ve, ali pa pomoči prepros

V kolikor berete tale članek, je zelo verjetno, da imate privilegij, ki se vam morda zdi povsem samoumeven. Dostop do interenta. Vendar v vaši neposredni bližini gotovo živi veliko ljudi, ki so se zaradi takšnih in drugačnih razlogov znašli v življenjski situaciji, ko si niti ne znajo pomagati. In zelo verjetno je, da take ljudi celo poznate. Mnogim izmed njih bi lahko pomagali že samo s tem, da bi jih pravilno usmerili in informirali o možnostih, kjer bi lahko našli pomoč za, če že ne popolno rešitev, pa vsaj za ublažitev krize, v kateri so se znašli.

Kakšne so možnosti? Uveljavljanje pravic in pomoči je zakonsko urejeno, za pridobitev pa morate izpolnjevati določene pogoje.

Kaj storiti, če ste ostali brez službe?

Obrnite se na Zavod RS za zaposlovanje

Čim prej se obrnite na Zavod RS za zaposlovanje, kjer se boste prijavili v evidenco iskalcev zaposlitve in uveljavljali denarno nadomestilo za čas brezposelnosti. Prijavite se lahko na naslednje načine:

(*) preko elektronske prijave,
(*)
osebno na pristojnem uradu za delo,
(*) če se zaradi zdravstvenih razlogov ne morete prijaviti osebno, vas lahko prijavi pooblaščenec ali pošljete obrazec »Prijava v evidenco brezposelnih« po pošti.

Kje se prijavite?

Prijavite se lahko na katerem koli uradu za delo, ki sodi pod okrilje pristojne območne službe, kar pomeni, da se prijavite na zavod v občini, v kateri ima sedež podjetje, v katerem ste delali pred izgubo zaposlitve. Če iščete zaposlitev prvič, se prijavite na območni službi Zavoda za zaposlovanje, ki je prostojna po kraju vašega stalnega prebivaliča.

Potrdilo, da ste prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, lahko pridobite osebno na uradu za delo ali naročite preko eStoritev.

Nujno si uredite tudi obvezno zdravstveno zavarovanje.

S prijavo na Zavod za zaposlovanje vam pripada, če ste bili zaposleni več kot leto dni, tudi denarno nadomestilo.

Kdaj lahko pridobite denarno nadomestilo?

Če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za primer brezposelnosti,

in za vas ni na voljo ustrezne zaposlitve ali pa ste bili v delovnem razmerju vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih (ali ste za določen čas opravljali sezonsko delo, ki po preračunu ur v delovne dni s polnim delovnim časom šteje najmanj 12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 18 mesecih pred nastankom brezposelnosti), se prijavite pri Zavodu RS za zaposlovanje v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja.

Denarno nadomestilo med brezposelnostjo pridobite, če ste brezposelna oseba in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji, ter izpolnjujete druge z zakonom določene pogoje.

Kako uveljavite pravico do denarnega nadomestila?

Za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila morate na Zavodu za zaposlovanje:

(*) vložiti zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila, ki ga lahko dobite na uradu za delo ali si ga natisnete. Izkoristite možnost elektronske oddaje zahtevka,
(*) predložiti pogodbo o zaposlitvi,
(*) priložiti potrdilo o povprečno prejeti plači (obrazec o višini plače, ki ste jo prejemali v zadnjih 12 koledarskih mesecih pred nastankom brezposelnosti).

V kolikor vam je delovno razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (npr. zaradi redne oziroma izredne odpovedi, sporazumne razveljavitve, na podlagi sodbe sodišča ipd.), je potrebno izpolniti tudi prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna dokazila.

Kakšni so roki za uveljavitev pravice?

Denarno nadomestilo vam pripada z naslednjim dnem po prenehanju obveznega zavarovanja, če se v roku 30 dni po prenehanju obveznega zavarovanja prijavite na Zavodu in vložite zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila.

Rok ne teče v primeru:

(*) bolezni,
(*) starševskega dopusta,
(*) med vojaško dolžnostjo,
(*) prestajanjem pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do 6 mesecev,
(*) med poklicno rehabilitacijo po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Po prenehanju navedenih razlogov se morate v roku 8 dni prijaviti na Zavodu in vložiti zahtevek.

Podrobnejše informacije, kako uveljaviti pravico do denarnega nadomestila, kako se določi višina denarnega nadomestila, trajanje denarnega nadomestila ter kdaj pravica miruje, preneha oziroma se zniža, vam bo razložila vaša svetovalka na Zavodu za zaposlovanje, lahko pa si preberete zloženko, ki jo dobite na vsaki enoti zavoda ali pa si jo preberete na internetnih straneh.

Obvezno si uredite zdravstveno zavarovanje

V času od prijave na Zavodu za zaposlovanje do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila si obvezno zdravstveno zavarovanje uredite sami in sicer na enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojni po občini stalnega prebivališča.

Ko prejmete odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, se na enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije odjavite iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavite morebitno vračilo vplačanega prispevka.

Kje vse vam še lahko pomagajo?

Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije

Jamstveni sklad (080 11 21) zagotavlja izplačilo sredstvev delavcem, ki so izgubili delo v podjetjih, ki so insolventna, so v stečaju ali pa bi bila pravnomočno potrjena prisilna poravnava.

Preživninski sklad (080 14 14) zagotavlja financiranje izplačila nadomestila preživnin tistim otrokom, ki jim pripada preživnina, vendar je preživninski zavezanec ne plačuje.

Rok za vložitev zahteve je 90 dni od datuma prenehanja delovnega razmerja. Postopek za uveljavitev pravic se vedno začne na zahtevo upravičenca!

Prosilci morate svoje zahteve oddati na območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer ima podjetje, nad katerim se je začel stečajni postopek ali prisilna poravnava, sedež. Obrazci so na razpolago tudi na vseh območnih službah Zavoda za zaposlovanje in tudi na nekaterih uradih za delo.

Prva socialna pomoč na CSDjih

Za socialno pomoč se lahko obrnete tudi na center za socialno delo, ki je pristojen za območje, kjer živite. Lahko pa pokličete na Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, na tel. št. 01 436 68 58, kjer vam bodo prijazno pomagali. Poleg prve socialne pomoči vam bodo pomagali tudi pri prepoznavanju socialne stiske in iskanju možne rešitve. Seznanili vas bodo z možnostmi za uveljavljanje določenih prejemkov in socialnovarstvenih storitev ter vas seznanili z mrežo izvajalcev, ki vam lahko pomagajo.

Ne pozabite - do prve socialne pomoči je upravičen vsako, ki se znajde v socialni stiski!

Če nimate dovolj sredstvev za preživetje niti premoženja in če izpolnjujete druge, z zakonom predpisane pogoje, lahko na centru za socialno delo uveljavljate denarno socialno pomoč. Ta se lahko dodeli trajno ali za določeno obdobje. Trenutni materialni ogroženosti je namenjena izredna socialna pomoč, ki je lahko enkratna ali za določeno obdobje. Višina denarne socialne pomoči je odvisna od vaših dohodkov in števila družinskih članov.

Na centru za socialno delo lahko uveljavite tudi druge prejemke, do katerih ste po zakonu morda upravičeni. Če imate otroke, lahko uveljavljate otroški dodatek, za dijake in študente državno štipendijo, ob rojstvu otroka pa pravice in prejemke iz starševskega zaposlovanja.

Starejši in invalidi, ki ste vključeni v domsko oskrbo ali uveljavljate pravico do pomoči na domu, lahko na centru za socialno delo ob nezmožnosti plačevanja storitev uveljavljate oprostitev plačila le teh. To pravico lahko uveljavljajo tudi svojci, ki so zavezanci za plačilo teh storitev.

Prav tako lahko prejemniki denarne socialne pomoči na centru za socialno delo in na drugih institucijah uveljavljajo nekatere druge pravice, oprostitve plačil, subvencije in pomoči. Enako velja za uveljavitev pravic v vrtcu ali šoli.

Humanitarni organizaciji Rdeči križ in Karitas

Poleg Zavoda za zaposlovanje vam lahko v stiski pomagata Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas. Za pomoč v hrani in obleki se lahko obrnete na najbližje območno združenje Rdečega križa Slovenije in na župnijske Karitas.

Priporoči članek prijatelju