Življenjsko zavarovanje – v negotovih časih vse bolj nuja!

Življenjsko zavarovanje – v negotovih časih vse bolj nuja!

Povprečna premija za življenjsko zavarovanje na prebivalca je v letu 2010 po podatkih Zavarovalnice Triglav znašala 320 evrov. Skupaj so zavarovalnice v lanskem letu iz naslova življenjskih zavarovanj obračunale 504,8 milijonov evrov bruto premije.

Poskrbimo za najbližje

Sklenitev življenjskega zavarovanja se priporoča v različnih življenjskih situacijah in zaradi različnih razlogov oziroma ciljev, ki jih želite doseči. Osnovni namen pa je poskrbeti za partnerja, potomce ali druge osebe, za katere morate skrbeti, a vaši prihodki in prihranki ne zadoščajo, da bi pokrili njihove potrebe v prihodnosti. Sodobni zavarovalni produkti omogočajo tudi določeno varnost za sklenitelja zavarovanja za obdobje, ko se nam dohodki zmanjšajo (se upokojimo ali huje zbolimo…). Preprosto povedano, je omenjeno zavarovanje primerno za osebe, ki za nekoga skrbijo – torej je nekdo finančno odvisen od njih. To je običajno v srednjih letih, ko skrbimo ali za otroke ali pa za ostarele starše pojasnijo na Zavarovalnici Maribor. Sicer velja pravilo, da je dobro življenjsko zavarovanje skleniti čim prej, ko smo mlajši in za isto zavarovalno vsoto (višino zavarovanja) plačujemo nižjo premijo.

Vrste življenjskih zavarovanj

Slovenci posegamo po različnih oblikah življenjskih zavarovanj, pojasnjujejo na Zavarovalnici Triglav, katerih izbira je odvisna od potreb posameznika in njegove družine. Na voljo so nam na primer zavarovanja, ki vključujejo le zavarovalno komponento (rizično življenjsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje kreditojemalcev), ki zadovoljujejo potrebo po zagotovitvi finančne zaščite svojcev v primeru nepredvidenega. Nadalje poznamo življenjska zavarovanja, ki vključujejo tudi varčevalno komponento (klasično mešano življenjsko zavarovanje, naložbeno življenjsko zavarovanje, investicijska zavarovanja). Ta zadovoljujejo tudi ali predvsem potrebo po varčevanju in s tem po doseganju določenih finančnih ciljev po zaključku obdobja varčevanja. V večini primerov je osnovnemu življenjskemu zavarovanju možno dodati tudi različne oblike dodatnih zavarovanj,  ki skupaj z osnovnim zavarovanjem zagotavljajo celovito zaščito. V ponudbi so tudi rentna in prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja še dodajo pri Triglavu.

Koliko življenjskega zavarovanja potrebujemo?

Izbira višine premije ob sklenitvi zavarovanja je odvisna od zavarovalčevih potreb po zagotovitvi ustrezne višine zavarovalnega kritja oziroma od potreb po zagotoviti določene višine sredstev ob izteku oziroma izstopu iz zavarovanja. Na izbiro višine premije ima seveda vpliv tudi njegova finančna situacija. O tem koliko življenjskega zavarovanja potrebuje povprečna štiričlanska je na splošno težko odgovoriti, pa vendar pred sklenitvijo upoštevamo dejstvo, da moramo z višino zavarovalne vsote pokriti vse še neodplačane kredite in druge finančne obveznosti, k temu pa prištejemo štirikratnik letnih prejemkov za dva otroka. Seveda pa velja opozoriti na dejstvo, da se potrebe in življenjske situacije posameznika skozi čas spreminjajo, in zaradi tega je navedenim spremembam potrebno prilagajati tudi njegov portfelj zavarovanj (na primer sklenitev novega zavarovanja ali povišanje premije pri obstoječem zavarovanju).

Primer, da ima družina naslednje finančne odprte obveznosti:

-              še neodplačani kredit v višini 50.000 evrov
-              znesek neodplačanega leasinga: 5.000 evrov
-              znesek bančnega limita: 1.000 evrov
-              znesek nezapadlih obročnih plačil: 2.000 evrov

Skupaj: 58.000 evrov odprtih finančnih obveznosti

-              letni prejemki 12.000 evrov x 4 = 48.000 evrov

Priporočena zavarovalna vsota za omenjen primer naj bi skupaj torej znašala (za primer smrti) 106.000 evrov.

Vir: Zavarovalnica Maribor

Ko ne moremo več plačevati premije

Če zavarovalec življenjskega zavarovanja zapadle premije ne plača, zavarovalnica nima pravice sodno zahtevati njenega plačila. Če zavarovalec na pisno zahtevo zavarovalnice ne poravna zapadle premije v roku, ki ne sme biti krajši od meseca dni, sme zavarovalnica, če so bile vplačane dve ali tri letne premije (odvisno od produkta in trajanja zavarovanja), znižati zavarovalno vsoto in spremeniti zavarovanje v status brez plačevanja premije (kapitalizacija). Če pogoj plačila dveh ali treh letnih premij še ni izpolnjen, sme zavarovalnica odstopiti od zavarovalne pogodbe in obdržati vse že plačane premije. Na Zavarovalnici Maribor opažajo, da se njihovi zavarovanci redko in v izjemnih situacijah odločijo za prekinitev zavarovanja, saj jim priporočajo, da se v primeru, ko ni druge možnosti,  odločijo za t.i. mirovanje (kapitalizacijo - obdobje, ko se premija ne plačuje, zavarovanje pa je vseeno aktivno) ali pa se odločijo za drugo opcijo, tako imenovano izplačilo predujma v višini do 80 odstotkov odkupne vrednosti. Ta možnost je za primere, ko potrebujejo finančna sredstva, zavarovanje pa prav tako ostaja aktivno. Sicer pa so tako naložbena kot klasična življenjska zavarovanja prilagodljiva oz. fleksibilna zavarovanja in omogočajo v času trajanja zavarovanja zvišanje ali znižanje zavarovalne vsote, kot tudi zvišanje ali znižanje zavarovalne premije, kar pomeni, da se lahko zavarovanec, ki mu v dani situaciji položnica predstavlja prevelik strošek, odloči za znižanje zavarovalne premije.

Obdavčitev življenjskih zavarovanj

Pri življenjskih zavarovanjih, ki so sklenjena za obdobje 10 ali več let so zavarovanci oproščeni plačila davka, v primeru prekinitve življenjskega zavarovanja pred potekom 10 let od začetka zavarovanja pa se od odkupne vrednosti odšteje davek (velja, kadar se davek v času trajanja zavarovanja ni obračunaval). Davek se ne plača tudi v primeru prenehanja pogodbe zaradi smrti zavarovane osebe. Sicer pa se dohodek iz življenjskega zavarovanja v skladu z zakonom prišteva med dohodke iz kapitala. V skladu z ZDoh velja, da zavarovalec premij za življenjska zavarovanja ne more uveljaviti kot davčno olajšavo pri odmeri dohodnine, saj v skladu z zakonom le-te ne spadajo med premije, namenjene povečanju socialne varnosti. Na zavarovalnici Maribor zaradi omenjenega predlagajo sklenitev življenjskih zavarovanj za časovno obdobje 10 ali več let saj so s tem zavarovanci oproščeni plačila 6,5-% davka od prometa zavarovalnih poslov, prav tako pa bodo oproščeni obdavčitve prihodkov življenjskih zavarovanj. Pri tem velja še dodaten pogoj, da mora biti zavarovalec (sklenitelj zavarovanja) hkrati tudi upravičenec izplačila.

Na splošno velja, da moramo z višino zavarovalne vsote življenjskega zavarovanja pokriti vse še neodplačane kredite in druge finančne obveznosti, k temu pa prištejemo štirikratnik letnih prejemkov.

Priporoči članek prijatelju