Na pritisk trga odgovorite z razsodnostjo

Na pritisk trga odgovorite z razsodnostjo

V času večjih nihanj trgov so vlagatelji podvrženi povečanem psihičnem pritisku, ki lahko privede do prehitrih in pogosto napačnih odločitev. Vlagatelji naj pred sprejemanjem svojih odločitev temeljito premislijo o osnovnih postavkah njihove naložbene strategije.

Nihče v tem trenutku ne zna z gotovostjo napovedati, kdaj se bodo razmere na trgih umirile. Vemo pa, da se okrevanje bo zgodilo, saj bodo borze tudi v prihodnje opravljale svojo funkcijo tako kot v mnogih desetletjih do sedaj.

Kdaj je smiselno znižati tveganje naložbe?

Povprečnemu vlagatelju, katerem se obdobje varčevanja bliža koncu, se za zaščito ustvarjenih donosov, v takšnih razmerah svetuje, da že privarčevana sredstva zaščitijo z delnim ali popolnim umikom v manj tvegane denarne ali obvezniške naložbe ali naložbe s polno ali delno garancijo glavnice, saj obstaja verjetnost, da se bodo razmere na finančnih trgih še poslabšale.

Bistven dejavnik pri odločanju predstavlja ročnost vaše naložbe

Za vlagatelje z daljšim časovnim horizontom varčevanja predstavlja trenutno obdobje priložnost za povečanje donosa. Za manj nagnjene k tveganju in tiste ki varčujejo za kratkoročnejše cilje pa je zmanjšanje izpostavljenosti delniškim naložbam ključ do zmanjšanja volatilosti portfelja in blaženje večjega padca v primeru poslabšanja gospodarskih razmer v ZDA in z poglabljanjem dolžniške krize v Evropi. Torej, vlagatelji, ki imajo na voljo daljši časovni horizont varčevanja in so bolj nagnjeni k tveganju lahko trenutno situacijo izkoristijo za dodatna vplačila v bolj tvegane finančne instrumente. Na drugi strani pa se vlagateljem, ki varčujejo na krajši rok oziroma niso pripravljeni oziroma sposobeni prevzeti višjega naložbenega tveganja svetuje, da sredstva raje zadržijo oziroma prenesejo v manj tvegane finančne inštrumente.

V vsakem primeru se morajo vlagatelji pri investiranju na finančnih trgih držati osnovnih pravil investiranja, ki pravijo, da finančne instrumente izbiramo na podlagi zastavljenih ciljev, dolžine varčevanja, nagnjenosti k tveganju in glede na razmere na finančnih trgih.

Pomembnost natančne definicije ciljev

Natančna opredelitev finančnih ciljev in dolžine varčevanja nam omogoča, da izberemo finančne produkte s katerimi tvegamo ravno toliko, kot je nujno potrebno. Ključni in premalo upoštevani dejavnik pri investiranju na finančnih trgih je zahtevana povprečna letna stopnja donosa s katero morajo rasti investirana sredstva, da bo vlagatelj v predvidenem roku zastavljeni varčevalni cilj dosegel. Ta kazalec namreč vlagatelju pokaže kateri finančni instrument naj izbere, da bo pri realizaciji zastavljenih ciljev tvegal le toliko kot je potrebno, ne več in ne premalo.

Vlagateljem, ki ne sprejemajo višjega naložbenega tveganja  svetujemo, da zmanjšajo izpostavljenost delniškim trgom in povečajo delež manj tveganih obvezniških in denarnih naložb. Na drugi strani pa tistim, ki si pri varčevanju lahko privoščijo več tveganja svetujemo, da v teh trenutkih začnejo s postopnim vstopom na finančne trge. Pri tem naj izberejo mesečno varčevanje v vzajemnih skladih, ki jim omogočajo, da z majhnimi vplačili dosežejo visoko razpršitev ob nižjih transkacijskih stroških.

Najprimernejša metoda za vstop na trg

Najučinkovitejša in največkrat uporabljena metoda mesečnega varčevanja v obdobjih velike negotovosti je t.i. metoda povprečnega stroška, ki vlagatelju prihrani vznemirjanje in dragoceni čas, ki bi ga porabili za čakanje na pravi trenutek za vstop na trg. Vlaganje po tej metodi je preprosto in pomeni da vlagatelj v enakih časovnih razdobjih vplača enako visok znesek, ne da bi se oziral na rast ali upadanje tečajev. Ko je vrednost točke nižja, kupi za isti znesek več točk kot takrat, ko je vrednost točke višja. Če pri vlaganju upoštevamo to metodo, bo povprečna cena, po kateri bomo točke kupovali, zelo verjetno nižja od povprečne vrednosti točk na nihajočem trgu v istem obdobju.

Večkrat preglejte stanje portfelja in njegovo strateško alokacijo

Ne glede na razmere na finančnih trgih se vlagateljem svetuje, da ves čas spremljajo in nadzoruje ter po potrebi tudi prilagajajo potrfelj osebni situaciji, ciljem, tveganju in razmeram na finančnih trgih. Sestava izhodiščnega portfelja vlagatelja ni dokončna saj se dejavniki, ki vplivajo na njeno oblikovanje v času spreminjajo.

Kako zavarovati v preteklosti ustvarjene donose?

Najpogostejši način prilagajanja portfelja je uskladitev razmerja med delniškimi in obvezniškimi naložbami. To razmerje je, ob predpostavljenem nespremenjenem tveganju in času, edino razmerje portfelja, ki ga je potrebno spreminjati. Bolj kot se približujemo naložbenemu cilju manjši naj bo delež delniških naložb, saj pred iztekom varčevanja že privarčevana sredstva ne smemo preveč izpostavljati nepotrebnim tveganjem. S tem zavarujemo ustvarjene donose pred morebitnimi izgubami, ki bi jih lahko utrpeli pri večjih padcih tečajev, in tako preprečimo scenarij, kjer bi za dosego svojega cilja morali varčevanje podaljšati.

Priporoči članek prijatelju